Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-05-2018 ]

Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. 605314/2018 Έναρξη λειτουργίας Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης Κεντρικής Μακεδονίας

(Έναρξη λειτουργίας Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης Κεντρικής Μακεδονίας)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αριθμ. 605314/2018

(ΦΕΚ Β' 1705/16-05-2018)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1. Των άρθρων 51 παρ. 1, 57 και του άρθρου 59 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/12.5.2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

1.2. Του άρθρου 33 παρ. 10, 11, 12, 13, 14 και 15 του ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236/τ.Α’/19.12.2016) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’/85) και άλλες διατάξεις».

1.3. Του άρθρου 5 της υπουργικής απόφασης με αριθ. Φ21/1639 (ΦΕΚ 1129/τ.Β’/29.10.1998) «Κανονισμός Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης - ΙΚΑ».

2. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Φ.Κ.Α.,

αποφασίζουμε:

Την έναρξη λειτουργίας του ΠΕΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας ορίζεται η 14η Μαΐου 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 9 Μαΐου 2018

Ο Διοικητής κ.α.α.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο