Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-05-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1074976 ΕΞ 2018 Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/582 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετικά με την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 για την κατάρτιση των εντύπων που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας»

(Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/582 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετικά με την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 για την κατάρτιση των εντύπων που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας»)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 16 Μαΐου 2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1074976 ΕΞ2018/16-05-2018
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Αθ. Ασημακόπουλος
Τηλέφωνο:210-6987442
Fax:210-6987450
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/582 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετικά με την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 για την κατάρτιση των εντύπων που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας».


Σχετ: Η με αριθμό πρωτ. Δ19Γ 5043253 ΕΞ 2013/19.12.2013 διαταγή μας.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση κι εφαρμογή τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/582 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τροποποιεί τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 «για την κατάρτιση των εντύπων που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας» (κοινοποιηθείς με την παραπάνω σχετική διαταγή).

Ο εν λόγω Κανονισμός (2018/582) προβαίνει σε επικαιροποίηση του εντύπου της Αίτησης Παρέμβασης που περιλαμβάνει ο προς τροποποίηση κανονισμός ώστε να αποτυπώσει με ακρίβεια μεταβολές στην Ενωσιακή έννομη τάξη όπως η αντικατάσταση του όρου «Κοινοτικό Σήμα» από τον όρο «Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Επιπλέον, η προσαρμογή του εν λόγω εντύπου κρίνεται απαραίτητη για να ληφθεί υπόψη η πρακτική εμπειρία που αποκτήθηκε με τη χρήση του και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διαβίβαση και ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της κεντρικής βάσης δεδομένων (άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013).

Ειδικότερα, το παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1352/2013, που περιέχει το έντυπο της Αίτησης Παρέμβασης αντικαθίσταται από το παράρτημα Ι του κοινοποιούμενου κανονισμού. Το παράρτημα ΙΙ του προς τροποποίηση κανονισμού με την Αίτηση Παράτασης του διαστήματος παρέμβασης των τελωνειακών αρχών παραμένει ως έχει ενώ το παράρτημα ΙΙΙ του αυτού Κανονισμού με τις σημειώσεις για τη συμπλήρωση της Αίτησης Παρέμβασης τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του νέου κανονισμού (2018/582).

Αναφορικά με το νέο έντυπο της Αίτησης Παρέμβασης, κι αναλυτικότερα για τη θέση 1, σχετικά με τα λεπτομερή στοιχεία του αιτούντος, θεωρείται πλέον υποχρεωτική η συμπλήρωση ενός από τα πεδία «Αριθ. EORI», «Α.Φ.Μ», «Εθνικός αριθμός μητρώου» αλλά και του πεδίου «ηλεκτρονικό ταχυδρομείο».

Στην υποχρεωτική θέση 2, για τη φύση της Αίτησης Παρέμβασης, οι ήδη υπάρχουσες επιλογές της «Ενωσιακής αίτησης» και της «Εθνικής αίτησης» συμπληρώνονται με την «Εθνική αίτηση (που προβλέπεται από το άρθρο 5§3 του Κανονισμού (ΕΕ) 608/2013)», ειδικά για τις περιπτώσεις όπου η αίτηση υποβάλλεται αφότου κοινοποιηθεί από τις τελωνειακές αρχές η αναστολή της παράδοσης ή η δέσμευση των εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 18§3 του κανονισμού (ΕΕ) 608/2013 («οίκοθεν» διαδικασία παρέμβασης).

Στην υποχρεωτική θέση 5, για το είδος του δικαιώματος για το οποίο υποβάλλεται η Αίτηση Παρέμβασης, αντικαθίσταται ο όρος «Κοινοτικό Σήμα (CTM)» από τον όρο «Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUTM)», ονομασία που εισάγεται για πρώτη φορά από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2424 για την τροποποίηση της υπάρχουσας μέχρι τότε κωδικοποίησης για τα «Σήματα» σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Κανονισμός (ΕΕ) 207/2009), απαντάται δε και στην διάδοχη κωδικοποίηση για το «Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUTM)», Κανονισμό (ΕΕ) 1001/2017.

Στην θέση 7 με τα στοιχεία του αντιπροσώπου για νομικά θέματα αλλά και στη θέση 8 με τα στοιχεία του αντιπροσώπου για τα τεχνικά θέματα, το πεδίο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνεται στο εξής υποχρεωτικό.

Στη θέση 10 δίνεται πλέον η δυνατότητα στον αιτούντα να διευκρινίζει αν επιθυμεί την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 608/2013 (για τις μικρές αποστολές μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς) σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης ή σε ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα κράτη-μέλη, όχι δηλαδή απλά να επισημαίνει αν επιθυμεί να εφαρμοστεί η σχετική διαδικασία του άρθρου 26, όπως συνέβαινε έως τώρα.

Η συμπλήρωση της θέσης 12, στην οποία ο αιτών καλείται να περιγράψει λεπτομερώς τα εμπορεύματα που φέρουν ΔΔΙ, αποκτά συνολικά υποχρεωτικό χαρακτήρα. Πεδία συνεπώς όπως ο αριθμός ΔΔΙ, ο Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας, η Δασμολογητέα αξία, η Ευρωπαϊκή μέση αγοραία αξία και η Εθνική αγοραία αξία του εμπορεύματος οφείλουν να λαμβάνουν τιμές.

Σε υποχρεωτικής συμπλήρωσης μεταβάλλονται επίσης όλα τα πεδία της θέσης 15, για τα στοιχεία των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, ενώ προστίθενται πλέον δύο νέα πεδία, ο ταχυδρομικός κωδικός και η χώρα.

Παρόμοια, στην υποχρεωτική θέση 16 για τους εμπόρους, προστίθενται τα πεδία της επωνυμίας, της διεύθυνσης, της πόλης, του ταχυδρομικού κωδικού και της χώρας. Δηλαδή, ο αιτών απαιτείται να αναγράφει στο έντυπο της Αίτησης Παρέμβασης τις επωνυμίες και τις διευθύνσεις των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων και συναλλασσόμενων, δεδομένου ότι οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την ανάλυση και αξιολόγηση, από τις τελωνειακές αρχές, του κινδύνου παραβίασης ΔΔΙ.

Στον πίνακα του παραρτήματος Ι με τις θέσεις που αναφέρονται στα εμπορεύματα που παραβιάζουν τα ΔΔΙ, στις μη υποχρεωτικές θέσεις 23 και 24 προστίθενται τα πεδία του ταχυδρομικού κωδικού και της χώρας για την πρώτη και της επωνυμίας, της διεύθυνσης, της πόλης, του ταχυδρομικού κωδικού και της χώρας για τη δεύτερη.

Το παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1352/2013, που τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/582, εμπλουτίζεται με τις κατάλληλες επεξηγηματικές σημειώσεις για τη συμπλήρωση της νέας Αίτησης Παρέμβασης.

Ο κοινοποιούμενος Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/582 είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και τίθεται σε εφαρμογή σε κάθε κράτος μέλος από τις 15 Μαΐου 2018.

Οι παραπάνω αναφερόμενοι Κανονισμοί (ΕΕ) 2018/582 και αριθ. 1352/2013 επισυνάπτονται στην παρούσα προς διευκόλυνσή σας. Τα έντυπα της τροποποιημένης Αίτησης Παρέμβασης βρίσκονται αναρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (DG TAXUD) της Ε.Ε. και μπορούν να αναζητηθούν ακολουθώντας τη διαδρομή "https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr- vioiations/defend-your-rights_en", επιλέγοντας την ετικέτα "Application form for action" από τα αποσιωπητικά για την ανεύρεση της ελληνικής εκδοχής.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο