Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-05-2018 ]

Ε.Ε.Τ.Ε. αριθμ. πράξης 139/2018 Τροποποίηση της πράξης Διοικητή υπ' αριθμ. 2651/20.1.2012 «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας -Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα»

(Τροποποίηση της πράξης Διοικητή υπ' αριθμ. 2651/20.1.2012 «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας -Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα»)

Κατηγορία: Λοιπά

New Page 2 New Page 1

Αριθμ. πράξης 139/ 24.04.2018

(ΦΕΚ Β' 1677/15-05-2018)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Α' 298/1927),

β) τις διατάξεις του ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 107), και ιδίως το άρθρο 4 αυτού,

γ) την ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012 «Στοιχεία και πληροφο-ρίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας - Καθορισμός προσώ-πων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα» (ΦΕΚ Β' 199),

δ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-γισμού, αποφάσισε τα ακόλουθα:
Να τροποποιήσει την ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012, ως ακο-λούθως:

Κεφάλαιο Α: Πιστωτικός Κίνδυνος 1. Η παρ. 4 του Τμήματος Γ «Πιστωτικός Κίνδυνος, κίνδυνος αντισυμβαλλομένου και κίνδυνος διακανονισμού παράδοσης» του Κεφαλαίου Ι «ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕ-ΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ», αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Τα στοιχεία βάσει των οποίων υπολογίζονται οι ελάχιστες εποπτικές προβλέψεις σύμφωνα με την ΠΔ/ ΤΕ 2442/29.1.1999, όπως ισχύει, συμπληρώνονται στο Υπόδειγμα Γ06.»

2. Η γραμμή που αφορά το Υπόδειγμα Γ07 «Μεταβολές Πιστούχων (Migration Matrix)» του τμήματος «Εποπτικές προβλέψεις ζημιών από επισφαλείς απαιτήσεις», του Πίνακα υπό τον τίτλο «Γ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ», του Κεφαλαίου II «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ», καταργείται.

3. Τροποποιείται η τρίτη στήλη «Συχνότητα Υποβο-λής» της πρώτης γραμμής του τμήματος «Εποπτικές προβλέψεις ζημιών από επισφαλείς απαιτήσεις», του Πίνακα υπό τον τίτλο «Γ.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ», του Κεφαλαίου II «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ», που αφορά το Υπόδειγμα Γ06 «Υπολογισμός Ελαχίστων Προβλέψεων», από «ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ» σε «ΕΤΗΣΙΑ». Επίσης, αντικαθίστανται η τέταρτη στήλη «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ» της ίδιας γραμμής ως εξής:
«Εντός 20 εργάσιμων ημερών από τη λήξη του έτους».

4. Το Υπόδειγμα Γ07 «ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΥΧΩΝ (MIGRATION MATRIX)» του Παραρτήματος II και οι οδηγίες συμπλήρωσης του καταργούνται.

Κεφάλαιο Β: Κίνδυνος Αγοράς του Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών - Συναλλαγματικός Κίνδυνος

5. Η παράγραφος του Τμήματος Δ.2 «Πληροφοριακά στοιχεία για τη σύνθεση των χαρτοφυλακίων των ΠΙ» του Κεφαλαίου Ι «ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ», αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι θέσεις του υπόχρεου ιδρύματος σε χρηματοοικο-νομικά προϊόντα (ομόλογα, χρεόγραφα, μετοχές, παρά-γωγα, επενδυτικά κεφάλαια υψηλής μόχλευσης/ hedge funds, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια/ private equity funds, δομημένα προϊόντα, δάνεια και έμμεσα ανοίγματα έναντι Κεντρικών Κυβερνήσεων κ.λπ.) συμπληρώνονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες του Παραρτήματος II, στα Υποδείγματα Δ21-Δ26Α, Δ28 και Δ31-Δ35.»

6. Η γραμμή που αφορά το Υπόδειγμα Δ27 «Στοιχεία Θέσεων σε Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα» του τμήματος Δ.2 «Πληροφοριακά στοιχεία για τη σύνθεση των χαρτοφυλακίων», του Πίνακα υπό τον τίτλο «Δ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ (Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών), του Κεφαλαίου II «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ», καταργείται. 

7. Η παρ. 8 του Τμήματος Α. «ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (πλην των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος)» του Κε-φαλαίου III «ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Τα χρηματοδοτικά ιδρύματα δύνανται να εξαι-ρούνται από τις υποχρεώσεις υποβολής υποδειγμάτων Δ01-Δ20, Δ29, Δ30, Δ21-Δ26Α, Δ28 και Δ31-Δ35 εφό-σον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως 4 του τμήματος Γ, της ΠΔ/ΤΕ 2646/09.09.2011, όπως ισχύει.»

8. Η παρ. 2 του Τμήματος Ε. «ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου III «ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα χρηματοδοτικά ιδρύματα δύνανται να εξαι-ρούνται από τις υποχρεώσεις υποβολής υποδειγμάτων Δ01-Δ20 και Δ21-Δ26Α, Δ28 και Δ31-Δ35 εφόσον συ-ντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως 4 του τμήματος Γ της ΠΔ/ΤΕ 2646/9.9.2011, όπως ισχύει.»

9. Το Υπόδειγμα Δ27 «ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ» καθώς και η παράγραφος με τις ειδικές οδηγίες συμπλήρωσης του, που περιλαμβάνονται στις «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21-Δ28, Δ31-Δ35» του Παραρτήματος II, καταργούνται.

10. Τροποποιείται η τρίτη στήλη «Συχνότητα Υποβο-λής» της γραμμής που αφορά τα Υποδείγματα Δ14 και Δ14Α «Συναλλαγματική θέση (ΔΛΠ)» του τμήματος Δ.1 «Κεφαλαιακές απαιτήσεις για το κίνδυνο αγοράς», του Πίνακα υπό τον τίτλο «Δ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ (Χαρτο-φυλάκιο Συναλλαγών), του Κεφαλαίου II «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ», από «ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ» σε «ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ». Επίσης, αντικαθίστανται η τέταρτη στήλη «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ» και η πέμπτη στήλη «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ» της ίδιας γραμμής, με τις ακόλουθες:

«Εντός 20 εργάσιμων ημερών από τη λήξη του εξα-μήνου» και
«Εντός 40 εργάσιμων ημερών από τη λήξη του εξα-μήνου» αντίστοιχα.

11. Στην περίπτωση η) της παραγράφου 1 του τμήμα-τος Ε «ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου III «ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος ως εξής:

«Σημειώνεται ότι για τα χρηματοδοτικά ιδρύματα η συχνότητα υποβολής των Υποδειγμάτων Δ14 και Δ14Α είναι τριμηνιαία.»
Κεφάλαιο Γ: Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

12. Η παρ. 1 του Τμήματος Η «Οικονομικές καταστάσεις και χρηματοοικονομική πληροφόρηση» του Κεφαλαίου Ι «ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ», αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποβάλλουν α) Ισολογισμό, σύμφωνα με τα Υποδείγματα Η01 έως Η03 και β) Κατάσταση Αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Η04.

Τα ως άνω υποδείγματα υποβάλλονται κάθε μήνα, εκτός των ημερολογιακών τριμήνων του έτους, συμπλη-ρωμένα με τα στοιχεία σε ατομική βάση.»

13. Η παρ. 4 του Τμήματος Η «Οικονομικές καταστάσεις και χρηματοοικονομική πληροφόρηση» του Κεφαλαίου Ι «ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ», αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα, πιστωτικών ιδρυ-μάτων με έδρα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), τα οποία εφαρμόζουν τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, υποβάλλουν μηνιαία αναλυτικά ισοζύγια α', β' και γ' βάθμιων λογαριασμών της γενικής λογιστικής, σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές οδηγίες (κωδικός Η07), μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις καθώς και τριμηνιαίες αναλύσεις αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα Υποδείγματα Η08Α και Η09, αντίστοιχα.»

14. Αντικαθίστανται ο πίνακας υπό τον τίτλο «Η. ΟΙ-ΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ», του Κεφαλαίου II «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ», ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Η ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ
Ισολογισμός

(Ενεργητικό, Υποχρεώσεις, Καθαρή θέση) σύμφωνα με το υπόδειγμα FINREP (σε ατομική βάση)

Η01, Η02, Η03 ΜΗΝΙΑΙΑ Εντός 20 εργάσιμων ημερών από τη λήξη του μήνα -
Κατάσταση αποτελεσμάτων σύμφωνα με το υπόδειγμα FINREP (σε ατομική βάση) Η04 ΜΗΝΙΑΙΑ Εντός 20 εργάσιμων ημερών από τη λήξη του μήνα -
Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιες και ενδιάμεσες) Κωδικός Η05 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ/ ΕΤΗΣΙΑ Εντός 3 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευσή τους

 

Δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θυγατρικών και υποκατα­στημάτων του εξωτερικού Κωδικός Η06 ΕΤΗΣΙΑ Εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση τους
Αναλυτικά μηνιαία

ισοζύγια

λογαριασμών

Κωδικός Η07 ΜΗΝΙΑΙΑ Εντός 20 εργάσιμων ημερών από τη λήξη του μήνα -
Μηνιαία λογιστική κατά­σταση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα εντός και εκτός ΕΟΧ που εφαρμό­ζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Υπόδειγμα Η08Α ΜΗΝΙΑΙΑ Εντός 20 εργάσιμων ημερών από τη λήξη του μήνα και 30 εργάσιμων ημερών για την ορι­στική (ετήσια) λο­γιστική κατάσταση Δεκεμβρίου ή άλλου τελευταίου μήνα της χρήσεως -
Τριμηνιαία ανάλυση απο­τελεσμάτων υποκαταστη­μάτων στην Ελλάδα πιστω­τικών ιδρυμάτων με έδρα εντός και εκτός ΕΟΧ που εφαρμόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Υπόδειγμα Η09 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ Εντός 20 εργάσιμων ημερών για τα α', β', και γ' τρίμηνα και 30 εργάσιμων ημερών για το δ' τρίμηνο -15. Η παρ. 2 του Τμήματος Α. «ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (πλην των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος)» του Κεφα-λαίου III «ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» αντικαθίσταται, ως εξής:

«Σημειώνεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα δεν υποβάλλουν τα αναλυτικά μηνιαία ισοζύγια λογαριασμών (κωδικός Η07)».

16. Η περίπτωση στ) της παρ. 1 του Τμήματος Γ. «ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» του Κεφαλαίου III «ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», αντικαθίσταται ως εξής :

«Μηνιαία ισοζύγια λογαριασμών (κωδικός Η07), μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις καθώς και τριμηνιαίες αναλύσεις αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα Υποδείγματα Η08Α και Η09 αντίστοιχα, ή εναλλακτικά, αν εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, υποβάλλουν μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Υποδείγ-ματα Η01 - Η03, καθώς και τριμηνιαίες αναλύσεις των αποτελεσμάτων στην Ελλάδα σύμφωνα με το Υπόδειγμα Η04.»

Κεφάλαιο Δ: Λοιπά Στοιχεία

17. Η παρ. 1 του Τμήματος IB. «Λοιπά στοιχεία» του Κεφαλαίου Ι «ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ», αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α) Στοιχεία για την κατανομή των νέων στεγαστικών δανείων με βάση την αναλογία εκταμιευμένου ποσού δανείου και εμπορικής αξίας υπεγγύου ακινήτου στο Υπόδειγμα ΙΒ01 (ετησίως).»

18. Αντικαθίσταται η πρώτη γραμμή του πίνακα υπό τον τίτλο «ΙΒ.ΛΟΙΠΑ», του Κεφαλαίου II «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ», που αφορά τα Υποδείγματα ΙΒ01Α-ΙΒ01Β «Κατανομή των νέων στεγαστικών δανείων με βάση την αναλογία εκταμιευμένου ποσού δανείου και εμπορικής αξίας υπεγγύου ακινήτου -Στοιχεία Πλειστηριασμών και Κατασχέσεων», ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Η ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ
Κατανομή των νέων στεγαστικών δανείων με βάση την αναλογία εκταμιευμένου ποσού δανείου και εμπορικής αξίας υπεγγύου ακινήτου ΙΒ01 ΕΤΗΣΙΑ Εντός 30 εργάσιμων ημερών από τη λήξη του έτους -

 


19. Τα υποδείγματα πινάκων Δ14, Δ26Α, Δ35, Η01-Η03, Η04, ΙΒ01 και ΙΒ04 και οι οδηγίες συμπλήρωσης των Υποδειγμάτων Δ21-Δ26Α, Δ28, Δ31-Δ35, Η01-Η03, Η04, ΙΒ04 του Παραρτήματος II της ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012, αντικαθίστανται με τα υποδείγματα πινάκων Δ14, Δ26Α, Δ35, Η01-Η03, Η04, ΙΒ01 και ΙΒ04 και τις οδηγίες συμπλήρωσης των Υποδειγμάτων Δ21- Δ26Α, Δ28, Δ31-Δ35, Η01-Η03, Η04, ΙΒ04 του Παραρτήματος της παρούσας αντίστοιχα.

20. Το Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

21. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος να παρέχει οδηγίες και διευκρινήσεις για την εφαρμογή της παρούσας.

Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.


Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝAΡΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο