Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 54461/1779/Ε.103/2.10.2013.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-03-2007 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 9268/469/2007 Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/2001 (Α' 179), καθώς και άλλων διατάξεων του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας», του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004

(Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/2001 (Α' 179), καθώς και άλλων διατάξεων του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας», του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004)

Κατηγορία: Λοιπά

Aριθμ. 9268/469/02-03-2007

(ΦΕΚ Β' 286/02-03-2007)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 «Κύρωση Συνθήκης για την Ευρ. Ένωση ...» (Α' 136/1992) και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παραγρ. 1ζ) του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α' 34), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ.» (Α'70) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 3 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν.1892/1990 (Α'101).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 (παρ.Α1, τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/2001 « Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων κ.λπ.» (Α' 179) καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 2, 5, 7 και 10 αυτού.

3. Τις διατάξεις του ν. 3010/2002 ''Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 και 96/61 ... κ.λπ. (Α'91).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ.1) και 24 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α'137) και των άρθρων 9 και 13 του π.δ. 473/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α' 157).

6. Την οδηγία 2004/12/ΕΚ «Για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας» του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 (ΕΕL 47/18.2.2004).

7. Τις αποφάσεις 2001/118/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. της 16ης Ιανουαρίου 2001 (EEL 47/1/2001)'' και 2001/573/Ε.Κ. της Επιτροπής Ευρ. Κοινοτήτων ''για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο των αποβλήτων''.

8. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Η.Π. 50910/2727/2003 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών αποβλήτων...» ( Β' 1909).

9. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Η.Π. 13588/725/2006 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων ... κλπ.» ( Β' 383).

10. Τις διατάξεις του υπ' αριθμ. 259/1993 Κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου της 1.2.1993 «Σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό τους» (EEL 30/6.2.1993/σελ.1), όπως ισχύει, και του ν .2203/1994 «Κύρωση της Σύμβασης της Βασιλείας ... κ.λπ.» (Α' 58/1994).

11. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 97/129/ΕΚ της 28ης Ιανουαρίου 1997 (EEL 50/20.2.1997).

12. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1999/468/ EEL 184/17.7.1999).

13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α'98).

14. Την υπ' αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β' 1480).

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός


Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρμογή της παραγράφου Α1 (τελευταίο εδάφιο) του άρθρου 10 του ν. 2939/2001, καθώς και η τροποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων 2, 5, 7 και 10 του ίδιου νόμου, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 «για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας»που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ^L 47/18.2.2004), ώστε με τον καθορισμό νέων ποσοτικών στόχων για την αξιοποίηση κάθε επί μέρους υλικού των αποβλήτων των συσκευασιών και την πρόβλεψη της λήψης πρόσθετων προληπτικών μέτρων για τη διαχείριση των συσκευασιών, να διασφαλίζεται πληρέστερα και πιο αποτελεσματικά η επίτευξη των στόχων του άρθρου 1 και η προσέγγιση με τις αρχές του άρθρου 4 του ν. 2939/2001, του οποίου οι ρυθμίσεις έχουν εναρμονισθεί με τις διατάξεις της οδηγίας 94/62/ΕΚ.

Άρθρο 2
Ποσοτικοί στόχοι για την αξιοποίηση των αποβλήτων των συσκευασιών


1. O Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και σε συμμόρφωση με τους στόχους και τις αρχές των άρθρων 1 και 4 του ν. 2939/2001, για την επίτευξη των ακόλουθων ποσοτικών στόχων:
α) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005 το αργότερο, πρέπει να αξιοποιείται ή να αποτεφρώνεται σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας τουλάχιστον το 50 % κατά βάρος των αποβλήτων συσκευασίας.
β) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, αξιοποίηση ή αποτέφρωση σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας 60 % τουλάχιστον κατά βάρος, των αποβλήτων συσκευασίας
γ) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005 το αργότερο, ανακύκλωση μεταξύ 25 % τουλάχιστον και 45 % το πολύ, κατά βάρος, του συνόλου των υλικών συσκευασίας που περιέχονται στα απόβλητα συσκευασίας, με ελάχιστο ποσοστό 15 % κατά βάρος, για κάθε υλικό συσκευασίας
δ) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, ανακύκλωση μεταξύ 55 % τουλάχιστον και 80 % το πολύ, κατά βάρος, των αποβλήτων συσκευασίας
ε) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, επίτευξη των ακόλουθων ελάχιστων στόχων ανακύκλωσης για υλικά που περιέχονται σε απόβλητα συσκευασίας:
i) 60 %, κατά βάρος, για το γυαλί,
ii) 60 %, κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι,
iii) 50 %, κατά βάρος, για τα μέταλλα,
iv) 22,5 %, κατά βάρος, για τα πλαστικά, λαμβάνοντας αποκλειστικά υπόψη υλικά που ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά,
v) 15 %, κατά βάρος, για το ξύλο.

2. Τα απόβλητα συσκευασιών που εξάγονται από την Κοινότητα σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 και (ΕΚ) αριθ. 1420/1999, όπως ισχύουν και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1547/1999 της Επιτροπής Ε.Κ., όπως ισχύει, προσμετρώνται στην κάλυψη των υποχρεώσεων και στόχων της παραγράφου 1 μόνον εάν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι η αξιοποίηση ή/και ανακύκλωση έλαβε χώρα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και κάτω από συνθήκες ισοδύναμες, σε γενικές γραμμές, με εκείνες που ορίζει η σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

3. Τα μέτρα και οι στόχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δημοσιεύονται από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. και αποτελούν αντικείμενο ενημερωτικής εκστρατείας προς το ευρύ κοινό και τους οικονομικούς παράγοντες κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 (παρ. 2) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2939/2001.

4. Σε περίπτωση που ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. καταρτίζει πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο γίνεται υπέρβαση των ανώτατων ορίων των ποσοτικών στόχων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, με την πρόβλεψη παράλληλα κατάλληλων δυνατοτήτων ανακύκλωσης και αξιοποίησης, για μια υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος, εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν. 2939/2001.

Άρθρο 3
Τροποποιήσεις


Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ο ν. 2939/2001 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως ακολούθως:

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2, αριθμείται ως εδάφιο 1.1 και μετά την περίπτωση (γ), προστίθεται εδάφιο που αριθμείται ως 1.2 και έχει ως εξής:
«1.2. Ο ορισμός της «συσκευασίας» βασίζεται περαιτέρω στα ακόλουθα κριτήρια, επεξηγηματικά παραδείγματα της εφαρμογής των οποίων είναι τα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.
i) Θεωρούνται συσκευασία τα αντικείμενα που πληρούν τον ανωτέρω ορισμό, με την επιφύλαξη άλλων λειτουργιών τις οποίες μπορεί επίσης να επιτελεί η συσκευασία, εκτός αν το αντικείμενο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος προϊόντος, και είναι αναγκαίο για να περιέχει, υποστηρίζει ή διαφυλάσσει το προϊόν αυτό σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και όλα τα στοιχεία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, να καταναλωθούν ή να διατεθούν από κοινού.
ii) Τα αντικείμενα που έχουν σχεδιασθεί και προορίζονται για να γεμίζονται στο σημείο πώλησης, καθώς και τα αντικείμενα μιας χρήσης που πωλούνται γεμάτα ή έχουν σχεδιασθεί και προορίζονται για να γεμίζονται στο σημείο πώλησης, θεωρούνται συσκευασία, εφόσον επιτελούν λειτουργία συσκευασίας.
iii) Τα συστατικά μέρη της συσκευασίας και τα ενσωματωμένα στη συσκευασία βοηθητικά στοιχεία θεωρού-νται μέρος της συσκευασίας στην οποία είναι ενσωματωμένα. Τα βοηθητικά στοιχεία που είναι απευθείας ανηρτημένα ή προσδεδεμένα σε ένα προϊόν και τα οποία επιτελούν λειτουργία συσκευασίας, θεωρούνται συσκευασία, εκτός αν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος αυτού και όλα τα στοιχεία προορίζονται να καταναλωθούν ή να διατεθούν από κοινού.

2. Στο άρθρο 2 μετά την παράγραφο 27, προστίθεται η παράγραφος 28 που έχει ως εξής:
«28. «παραγωγός»: νοείται ο εισαγωγέας και ο κατασκευαστής συσκευασιών, καθώς και ο συσκευαστής των προϊόντων».

3. Το άρθρο 5, τροποποιείται και συμπληρώνεται ως ακολούθως:
α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2, η περίπτωση (ii), αντικαθίσταται ως εξής:
«ii) χρήσης υλικών που προέρχονται από ανακυκλωμένα απόβλητα συσκευασίας για την παραγωγή συσκευασιών και άλλων προϊόντων, βελτιώνοντας τις συνθήκες της αγοράς για τα εν λόγω υλικά ή /και επανεξετάζοντας τις ισχύουσες διατάξεις ή κανονισμούς που εμποδίζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών αυτών».
β) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2, μετά την περίπτωση (ii), προστίθενται οι περιπτώσεις (iii) και (iv) που έχουν ως εξής:
«iii) της ανάκτησης ενέργειας, όπου ενδείκνυται και είναι προτιμότερη από την ανακύκλωση υλικών, για περιβαλλοντικούς λόγους και για λόγους κόστους-ωφέλειας. Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να προβλεφθεί επαρκές περιθώριο μεταξύ εθνικών στόχων ανακύκλωσης και εθνικών στόχων αξιοποίησης.
iv) της λήψης πρόσθετων μέτρων πρόληψης για τον μέγιστο δυνατό περιορισμό της περιβαλλοντικής επίπτωσης της συσκευασίας χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι θεμελιώδεις λειτουργίες της. Στα μέτρα αυτά μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση περιβαλλοντικού δείκτη σχετικά με την συσκευασία, ο οποίος να καθιστά την πρόληψη των αποβλήτων της απλούστερη και περισσότερο αποτελεσματική».
γ) Μεταξύ των παραγράφων 2 και 3, παρεμβάλλεται νέα παράγραφος 3, οπότε η υπάρχουσα 3 αριθμείται ως 4. Η νέα παράγραφος 3 έχει ως εξής:
«3. Στα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης, είναι δυνατόν να προβλέπεται ευθύνη του παραγωγού της συσκευασίας, ως πρόσθετο μέτρο πρόληψης προκειμένου να ελαχιστοποιούνται περαιτέρω οι ζημιογόνες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συσκευασιών.»

4. Στην παράγραφο Β του άρθρου 7, μετά το εδάφιο 2, προστίθεται η παράγραφος 3 που έχει ως εξής:
«3. Με την απόφαση έγκρισης κάθε συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής, επιβάλλονται μέτρα και όροι που κατά κύριο λόγο αναφέρονται:
i) στον προσδιορισμό των στόχων (βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων), εναλλακτικής διαχείρισης και των αντίστοιχων προθεσμιών για την επίτευξή τους
ii) στη υποχρέωση δημοσιοποίησης, μέσω του τύπου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο εξίσου προσιτό στο κοινό, της δράσης του συστήματος και των στόχων (βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων), που επιδιώκει
iii) στην υποχρέωση παρακολούθησης, σε τακτά διαστήματα, των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί στις ανωτέρω προθεσμίες και γνωστοποίησής τους στον ΕΟΕΔΣΑΠ. Τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να καθίστανται διαθέσιμα στο κοινό με τους όρους που ορίζονται στην απόφαση έγκρισης του συστήματος
iv) στον προσδιορισμό της χρηματικής εισφοράς που καταβάλλουν στο συλλογικό σύστημα οι συμμετέχοντες διαχειριστές και στο ενδεχόμενο αναπροσαρμογής της σε τακτά διαστήματα

Άρθρο 4
Παράρτημα


Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης το παράρτημα που ακολουθεί.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Επεξηγηματικά παραδείγματα για τα κριτήρια του άρθρου 3 παράγραφος 1 της υπ' αριθμ. 9268/469/2.3.2007 κοινής υπουργικής απόφασης

Επεξηγηματικά παραδείγματα για το κριτήριο i)
Αποτελούν συσκευασία
Κουτιά γλυκών
Μεμβράνη που περιβάλλει θήκη CD
Θήκες ταχυδρόμησης καταλόγων και περιοδικών (με περιοδικό στο εσωτερικό τους)
Φόρμες κέικ που πωλούνται μαζί με κέικ
Ρόλοι, σωλήνες και κύλινδροι που περιβάλλονται από περιελιγμένο ελαστικό υλικό (π.χ. πλαστική μεμβράνη, αλουμίνιο, χαρτί), εκτός από τους ρόλους, σωλήνες και κυλίνδρους που αποτελούν μέρη μηχανών παραγωγής και δεν χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση προϊόντος ως μονάδας πώλησης
Γλάστρες φυτών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μόνο για την πώληση και τη μεταφορά φυτών και όχι να παραμείνουν με το φυτό σε όλη τη διάρκεια ζωής του
Γυάλινα φιαλίδια για ενέσιμα διαλύματα
Άτρακτοι CD (που πωλούνται μαζί με CD αλλά δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως μέσα αποθήκευσης)
Κρεμάστρες ρούχων (που πωλούνται μαζί με είδη ένδυσης)
Σπιρτόκουτα
Συστήματα στείρου φραγμού (σάκοι, δίσκοι και υλικά που απαιτούνται για να διατηρηθεί στείρο το προϊόν)
Κάψουλες για συστήματα ροφημάτων (π.χ. για καφέ, κακάο, γάλα) οι οποίες μένουν κενές μετά τη χρήση
Επαναπληρούμενες χαλύβδινες φιάλες που χρησιμοποιούνται για διάφορα είδη αερίων, εξαιρουμένων των πυροσβεστήρων
Δεν αποτελούν συσκευασία
Γλάστρες φυτών που προορίζονται να παραμείνουν με το φυτό σε όλη τη διάρκεια ζωής του
Εργαλειοθήκες
Φακελάκια τσαγιού
Κηρώδη στρώματα που περιβάλλουν τυρί
Περιβλήματα λουκάνικων
Κρεμάστρες ρούχων (εφόσον πωλούνται χωριστά)
Κάψουλες συστήματος ροφημάτων καφέ, φακελάκια από αλουμίνιο για καφέ και λοβοί από διηθητικό χάρτη με καφέ, που πετιούνται μαζί με το χρησιμοποιούμενο προϊόν του καφέ
Φύσιγγες μελάνης για εκτυπωτές
Θήκες CD, DVD και βιντεοταινιών (που πωλούνται μαζί με CD, DVD ή βιντεοταινία στο εσωτερικό τους)
Άτρακτοι CD (που πωλούνται κενές και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως μέσα αποθήκευσης)
Διαλυτά σακουλάκια απορρυπαντικών
Κεριά τάφων (δοχεία για κεριά)
Μηχανικοί χειρόμυλοι (ενσωματωμένοι σε επαναπληρούμενο σκεύος, π.χ. στους επαναπληρούμενους μύλους άλεσης πιπεριού)
Επεξηγηματικά παραδείγματα για το κριτήριο ii)
Αποτελούν συσκευασία, εάν έχουν σχεδιαστεί και προορίζονται για πλήρωση στο σημείο πώλησης
Χάρτινες ή πλαστικές σακούλες μεταφοράς
Πιάτα και ποτήρια μιας χρήσης
Πλαστική μεμβράνη
Σακούλες για σάντουιτς
Αλουμινόχαρτο
Πλαστικό φύλλο για τη συσκευασία των ρούχων μετά τον καθαρισμό τους στα πλυντήρια
Δεν αποτελούν συσκευασία
Αναδευτήρες
Μαχαιροπίρουνα μιας χρήσης
Χαρτί περιτυλίγματος (που πωλείται χωριστά)
Χάρτινες θήκες ψησίματος (που πωλούνται κενές)
Φόρμες κέικ που πωλούνται χωρίς κέικ
Επεξηγηματικά παραδείγματα για το κριτήριο iii)
Αποτελούν συσκευασία
Ετικέτες αναρτημένες απευθείας ή προσδεμένες σε προϊόν
Αποτελούν μέρος της συσκευασίας
Βουρτσάκια μάσκαρας που αποτελούν μέρος του πώματος του δοχείου
Αυτοκόλλητες ετικέτες προσδεμένες σε άλλη συσκευασία
Συνδετήρες συρραφής
Πλαστικές θήκες
Δοσομετρητές που αποτελούν μέρος του πώματος δοχείων απορρυπαντικού
Μηχανικοί χειρόμυλοι (ενσωματωμένοι σε μη επαναπληρούμενο σκεύος, γεμάτο με προϊόν, π.χ. στους μύλους άλεσης πιπεριού που είναι γεμάτοι με πιπέρι)
Δεν αποτελούν συσκευασία
Ετικέτες αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID tags).


Άρθρο 5

Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν, καταργείται.

Άρθρο 6

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΑΘΑΝ. ΝΑΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο