Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-02-2005 ]

ΠΟΛ.1036/28.2.2005 Φ.Π.Α. στη διοργάνωση εξετάσεων ξένων γλωσσών για λογαριασμό ξένων πανεπιστημίων.

(Φ.Π.Α. στη διοργάνωση εξετάσεων ξένων γλωσσών για λογαριασμό ξένων πανεπιστημίων.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1021425/1096/206/Β0014


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1) 14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄ «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά
Καθεστώτα»
2) 15η Δ/ΝΣΗ ΚΒΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ «Έκδοσης Φορ. Στοιχείων»

ΠΟΛ.: 1036


ΘΕΜΑ: ΦΠΑ στη διοργάνωση εξετάσεων ξένων γλωσσών για λογαριασμό ξένων πανεπιστημίων

Από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, προκύπτει ότι:

Επιχειρήσεις, εγκατεστημένες στην Ελλάδα, συμβάλλονται με ξένα πανεπιστήμια και αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή εξετάσεων ξένων γλωσσών στην Ελλάδα, υπό τους ακόλουθους όρους.

α) Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις:
αναλαμβάνουν την εξεύρεση αιθουσών, εξεταστών και επιτηρητών και καταβάλλουν το αντίστοιχο κόστος.

συγκεντρώνουν τις αιτήσεις των υποψηφίων και ενημερώνουν για τους χώρους διεξαγωγής των εξετάσεων.

πραγματοποιούν τις προφορικές εξετάσεις των υποψηφίων, τα αποτελέσματα των οποίων αποστέλλουν στα ξένα πανεπιστήμια.

εισπράττουν τα προβλεπόμενα εξέταστρα για λογαριασμό των πανεπιστημίων.

β) Τα θέματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι, τόσο των γραπτών, όσο και των προφορικών εξετάσεων, συντάσσονται από τα ξένα πανεπιστήμια, στα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται, αφενός τα γραπτά για διόρθωση και αφετέρου τα αποτελέσματα των προφορικών εξετάσεων.

γ) Το πανεπιστήμιο εκδίδει τα αποτελέσματα για τους επιτυχόντες και αποτυχόντες, καθώς και τα πτυχία για τους επιτυχόντες και τα αποστέλλει στην οργανώτρια επιχείρηση, για να τα προωθήσει στους ενδιαφερόμενους.

δ) Για τις ανωτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις εισπράττουν αμοιβή από τα ξένα πανεπιστήμια, η οποία μπορεί να υπολογίζεται ως ποσοστό επί των εξέταστρων που καταβάλλονται από τους εξεταζόμενους.

Με αφορμή τα ανωτέρω εκτεθέντα και για την ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, διευκρινίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. Ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (N. 2859/2000), η εξέταση υποψηφίων θεωρείται παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατά συνέπεια απαλλάσσεται από Φ.Π.Α., στην περίπτωση που ο παρέχων τις υπηρεσίες αυτές έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εξέταση αυτή και απονέμει τους σχετικούς τίτλους σπουδών στους επιτυχόντες.

Στην προκειμένη περίπτωση, παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης πραγματοποιείται από τα ξένα πανεπιστήμια. Για την υπηρεσία αυτή τα ξένα πανεπιστήμια εισπράττουν την αμοιβή τους (εξέταστρα) από τους υποψήφιους, η οποία απαλλάσσεται από το φόρο.

Παράλληλα, όπως διευκρινίστηκε με την αριθ. 938/1985 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., το εισόδημα που αποκτούν τα ξένα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, από την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης που πραγματοποιούν, δεν φορολογείται, όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος, στην Ελλάδα.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα δεν παρέχουν υπηρεσία εκπαίδευσης, αλλά αντίθετα υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης διεξαγωγής των εξετάσεων, οι οποίες υπάγονται σε Φ.Π.Α. και με συντελεστή 18%.

Για τις ανωτέρω πράξεις οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να εκδίδουν:

Απόδειξη είσπραξης για λογαριασμό τρίτων, για την είσπραξη των εξέταστρων από τους εξεταζόμενους, καθώς τα εν λόγω εξέταστρα αποτελούν αμοιβή των ξένων πανεπιστημίων για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης που παρέχουν στους εξεταζόμενους.

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για την είσπραξη της αμοιβής τους από τα ξένα πανεπιστήμια, η οποία θα επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 18%.

6. H παροχή υπηρεσιών από τους επιτηρητές που χρησιμοποιούνται κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, υπάγεται στο φόρο με συντελεστή 18%, εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν την ιδιότητα του υποκειμένου στο φόρο επιτηδευματία. Αντίθετα στην περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά δεν είναι υποκείμενα στο φόρο και απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α. και για την καταβολή της αμοιβής τους οι ελληνικές επιχειρήσεις διεξαγωγής των εξετάσεων, θα εκδίδουν απόδειξη δαπάνης.

7. Η αμοιβή που καταβάλλεται στους εξεταστές καθηγητές των προφορικών εξετάσεων, δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 3 του ιδίου Κώδικα. Στην περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις του Π.Δ.186/1992, για την καταβολή της αμοιβής τους οι καταβάλλουσες αυτές ελληνικές επιχειρήσεις διεξαγωγής των εξετάσεων, θα εκδίδουν απόδειξη δαπάνης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 15 του ιδίου Κώδικα.

8. Τα ξένα πανεπιστήμια δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του ΦΠΑ που αναλογεί στην παροχή υπηρεσιών από τις διοργανώτριες των εξετάσεων ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς η εν λόγω δαπάνη των ξένων πανεπιστημίων συνιστά εισροή για απαλλασσόμενη, σύμφωνα με το άρθρο 22 πράξη (Άρθρο 34, παρ. 2).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο