Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-02-2005 ]

ΠΟΛ.1035/28.2.2005 Σχηματισμός ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων από τα αδιανέμητα κέρδη της χρήσης 2004

(Σχηματισμός ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων από τα αδιανέμητα κέρδη της χρήσης 2004)

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1020748/10361/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: B΄

ΠΟΛ.: 1035


ΘΕΜΑ: «Σχηματισμός ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων από τα αδιανέμητα κέρδη της χρήσης 2004».


Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3220/2004, οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 2601/1998, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν και τον τόπο εγκατάστασής τους, δικαιούνται να σχηματίζουν, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο αυτό, από τα κέρδη των χρήσεων 2004 έως και 2008 (οικονομικά έτη 2005 έως και 2009), ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων μέχρι 35% των συνολικών αδιανεμήτων κερδών τους που δηλώνονται με την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του νέου αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261Α') ορίζεται, ότι από την έναρξη ισχύος των διατάξεών του, ήτοι από 23 Δεκεμβρίου 2004 και μετά, καταργούνται, μεταξύ άλλων, τα άρθρα 1 έως και 11 του ν. 2601/1998, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

3. Επιπλέον, με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 20 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 ορίζεται, ότι η έναρξη δαπανών για την υπαγωγή στην ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής ισχύει μετά από δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου.

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι κατά το χρόνο κλεισίματος ισολογισμού των επιχειρήσεων (31-12-2004), οι διατάξεις του ν. 3299/2004 δεν είχαν εφαρμογή και επομένως οι επιχειρήσεις δεν είχαν το δικαίωμα να σχηματίσουν αφορολόγητες εκπτώσεις του ν. 3299/2004, γιατί εφαρμογή του κινήτρου αυτού αρχίζει ουσιαστικά μετά από 2 μήνες, ήτοι από 23 Φεβρουαρίου 2005.

4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι οι διατάξεις του ν. 3220/1994 δεν έχουν καταργηθεί ρητά, γίνεται δεκτό με την παρούσα, ότι οι υπαγόμενες στο άρθρο 3 του ν. 2601/1998 επιχειρήσεις, δικαιούνται, μόνο για τα κέρδη της χρήσης 2004 (οικ. έτος 2005) να σχηματίσουν το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3220/2004 ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτό.


Ακριβές Αντίγραφο
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο