Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-04-2018 ]

Αριθμ. 39613/2018 Σύσταση και συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου με αρμοδιότητα επί των υπαλλήλων όλων των επιμελητηρίων της χώρας και της Κ.Ε.Ε.

(Σύσταση και συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου με αρμοδιότητα επί των υπαλλήλων όλων των επιμελητηρίων της χώρας και της Κ.Ε.Ε.)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 39613//11-04-2018

(ΦΕΚ Β' 1472/27-04-2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. του αρθρ. 82 του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α' 171),
β. των αρθρ. 146Α και 146Β του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α' 26), όπως ισχύει,
γ. του αρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το αρθρ. πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98),
δ. του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45), όπως ισχύει,
ε. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α' 112), όπως ισχύει,
στ. της παρ. 2 του αρθρ. 2 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και ..., μετονομασία Υπουργείων ... Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ...» (Α' 208),
ζ. του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 37),
η. του Π.Δ.147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192).

2. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69 /82/οικ.28008/31.10.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Ενέργειες για τη συγκρότηση των πρωτοβαθμίων Πειθαρχικών Συμβουλίων ... με θητεία από 1.1.2017 έως 31.12.2018».

3. Την αριθμ. 49614/ΔΙΟΕ-1180/19.11.2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Σύσταση - Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τους φορείς που υπάγονται σε αυτό (ήτοι Ν.Π.Δ.Δ και Γενικές Γραμματείες)» (Β' 3196), όπως ισχύει.

4. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718/18.6.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του αρθρ. 146Β του ν. 3528/2007 όπως ο ν. 3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012».

5. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 58/341/οικ.10874/3.5.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων».

6. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθορίζεται με κοινή Υπουργική απόφαση που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 4 του αρθρ. 146Β του ν. 3528/2007, όπως ισχύει για την αποζημίωση των τακτικών μελών των πειθαρχικών συμβουλίων, καθώς και των αναπληρωματικών μελών των εν λόγω συμβουλίων, ανάλογα με τις συνεδριάσεις στις οποίες μετείχαν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

αποφασίζουμε:

1. Α. Συνιστάται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.) κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο για τους υπαλλήλους όλων των Επιμελητηρίων της χώρας και της Κ.Ε.Ε., με έδρα το κατάστημα/κτίριο στέγασης της Κ.Ε.Ε. στην Αθήνα, (Ακαδημίας 6, Τ.Κ. 10671).

Β. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της προηγούμενης παρ. 1Α είναι πενταμελές και συγκροτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθρ. 82 του ν. 4497/2017 καθώς και στις παρ. 3, 6, 7, 8, του αρθρ. 146Β του ν. 3528/2007 όπως ισχύει.

Γ. Γραμματέας στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ορίζεται υπάλληλος της Κ.Ε.Ε., κατηγορίας ΠΕ, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με την απόφαση ορισμού των μελών.

Δ. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει κατά τη διάρκεια ή μη του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

2. Α. Συγκροτείται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.) πενταμελές, κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο, με αρμοδιότητα επί των υπαλλήλων όλων των Επιμελητηρίων της χώρας και της Κ.Ε.Ε.
Το κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του έναν πρωτοδίκη του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
β) Έναν πάρεδρο ή δικαστικό πληρεξούσιο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
γ) Έναν μόνιμο υπάλληλο, προϊστάμενο Διεύθυνσης, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.
δ) Δύο (2) αιρετούς μονίμων και δύο (2) Ι.Δ.Α.Χ. εκπροσώπους των εργαζομένων στα Επιμελητήρια της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή την Κ.Ε.Ε. με τους αναπληρωτές τους.
Όταν το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο Συμβούλιο μετέχουν οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Β. α) Η θητεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι διετής. Κατά τη διάρκεια της θητείας του απαγορεύεται η αντικατάσταση των μελών του, εκτός αν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι.
β) Οι τυχόν εκκρεμείς υποθέσεις στο υφιστάμενο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που αφορούν σε πειθαρχικά θέματα των υπαλλήλων όλων των επιμελητηρίων της χώρας και της Κ.Ε.Ε., μέχρι την έναρξη λειτουργίας του παρόντος Πειθαρχικού Συμβουλίου, διαβιβάζονται σε αυτό, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την έκδοση της απόφασης συγκρότησης/ορισμού μελών του και κρίνονται από αυτό.
γ) Χρέη Γραμματέα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκτελεί ένας υπάλληλος της Κ.Ε.Ε., κατηγορίας ΠΕ, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με την απόφαση ορισμού των μελών.
δ) Εισηγητές στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ορίζονται με πράξη του Προέδρου, μόνο μέλη αυτού, τακτικά ή αναπληρωματικά.
ε) Τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν στις συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των τακτικών μελών.
στ) Ο αναπληρωτής του προέδρου προεδρεύει σε περίπτωσης απουσίας ή κωλύματος του προέδρου.

Γ. Για τη διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του μέρους Ε' του ν. 3528/2007 όπως ισχύει.

Δ. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2018

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο