Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-04-2018 ]

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1054750 ΕΞ 2018 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης και την παύση λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Σχεδιασμού και Παρακολούθησης και του Γραφείου Υποστήριξης του Προϊσταμένου της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης

(Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης και την παύση λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Σχεδιασμού και Παρακολούθησης και του Γραφείου Υποστήριξης του Προϊσταμένου της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1054750 ΕΞ2018

(ΦΕΚ Β' 1474/27-04-20108)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των περ. αα΄, ββ΄ και γγ΄ της υποπαραγράφου θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 14, των παρ.1 και 3 του άρθρου 6, των άρθρων 2 και 7 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.

β) Της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 26, 33 και 68 αυτής.

2. Το αριθ. Γ.Δ.Φ.Δ. 11944 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/11-01-2018 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε..

3. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Την ανάγκη σύστασης «Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης» στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και της ταυτόχρονης παύσης λειτουργίας του «Αυτοτελούς Τμήματος Σχεδιασμού και Παρακολούθησης» της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και του «Γραφείου Υποστήριξης» του Προϊσταμένου αυτής, για λόγους βέλτιστης αντιμετώπισης κρίσιμων θεμάτων, λόγω της συγκέντρωσης σημαντικών αρμοδιοτήτων σε ένα (1) Τμήμα, καθώς και εξοικονόμησης προσωπικού.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Α.Τροποποιούμε την αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφαση, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως εξής:

1.α) Συνιστούμε, από 15-05-2018, στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) ένα (1) Αυτοτελές Τμήμα, με τίτλο «Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης», το οποίο υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και καθορίζουμε τις αρμοδιότητές του.

β) Τροποποιούμε:

αα) την παράγραφο 2 του άρθρου 26 «III. Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)» και διαγράφουμε την παράγραφο 3 αυτού,

ββ) την περίπτωση Ι της υποπαραγράφου 8 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 68, με την αντικατάσταση του τίτλου «Αυτοτελές Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης» και

γ) Αντικαθιστούμε το άρθρο 33 «Αυτοτελές Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης».

2.Από την ίδια ημερομηνία παύει η λειτουργία του «Αυτοτελούς Τμήματος Σχεδιασμού και Παρακολούθησης» της Γ.Δ.Φ.Δ., καθώς και του «Γραφείου Υποστήριξης» του Προϊσταμένου αυτής.

3.Ύστερα από τα παραπάνω, διαμορφώνουμε τα άρθρα 26, 33 και την περίπτωση Ι της υποπαραγράφου 8 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 68 της απόφασης, ως εξής:

«Άρθρο 26

III. Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)

1. Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων μέσα από βελτιωμένες διαδικασίες ελέγχου και είσπραξης αυτών.

(β) Ο εντοπισμός, η καταπολέμηση και ο κολασμός της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής.

(γ) Η διασφάλιση της συνεργασίας με όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

(δ) Η συνδρομή στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών προς τους φορολογουμένους, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού και η ενίσχυση της εθελοντικής συμμόρφωσης αυτών.

(ε) Η συνεχής βελτίωση του περιεχομένου των εντύπων των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης.

2. Η Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) διαρθρώνεται στις κατωτέρω υπηρεσίες, ως εξής:

α) υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας:

(αα) Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης

(ββ) Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.)

(γγ) Διεύθυνση Εισπράξεων

(δδ) Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας

(εε) Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας

(στστ) Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου

(ζζ) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης

β) Ειδικές Αποκεντρωμένες υπηρεσίες

(αα) Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.)

(ββ) Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)

(γγ) Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)

(δδ) Τέσσερις (4) Φορολογικές Περιφέρειες, επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενες απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης.

γ) Περιφερειακές υπηρεσίες
Δημόσιες Οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)».

«Άρθρο 33
Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης

1.Το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και οι αρμοδιότητές του είναι οι κάτωθι:

α) Η γραμματειακή υποστήριξη του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης και η υποστήριξη αυτού στην άσκηση του έργου του, ως εξής:

(αα) στην κατάρτιση και στην παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης,

(ββ) στον καθορισμό ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση της Αρχής, στην παρακολούθηση της πορείας επίτευξης τους και στην αξιολόγηση του προσωπικού των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε.,

(γγ) στη μελέτη των αιτημάτων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης και στη σύνταξη προτάσεων και εισηγήσεων προς:

i) τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, για θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και οργάνωσης των δομών των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης,

ii) τη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της Α.Α.Δ.Ε., για την εκπαίδευση του προσωπικού των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης και

iii) τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης,

(δδ) στην υποβολή προτάσεων στην αρμόδια Διεύθυνση της Γ.Δ.Ο.Υ., για τη διαμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης και στη συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, για την εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη λειτουργία των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Ειδικών Αποκεντρωμένων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης,

(εε) στη διασφάλιση της συνεργασίας των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας με τις Ειδικές Αποκεντρωμένες και τις Περιφερειακές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών της,

(στστ) στη μελέτη και στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των υπό έκδοση κανονιστικών και διοικητικών πράξεων της Γενικής Διεύθυνσης, στην απλούστευση των διαδικασιών και στην παροχή φορολογικών υπηρεσιών, (ζζ) στην παρακολούθηση των κάθε είδους δράσεων των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης που απορρέουν από συμφωνίες της χώρας με θεσμούς της Ε.Ε. και με Διεθνείς Οργανισμούς,

(ηη) στην κατάρτιση και στην υποβολή της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης της Γενικής Διεύθυνσης στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού,

(θθ) στην έγκριση των εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ζητούν οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης, στην αξιολόγηση των απαιτήσεων που προτείνονται από τις ως άνω υπηρεσίες και στη διαπίστωση της επιχειρησιακής και νομοθετικής συνέπειας των απαιτήσεων αυτών, καθώς και στην ιεράρχησή τους.

(β) Η παροχή κατευθύνσεων σε υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης για τη διασφάλιση της εναρμόνισης των διοικητικών εγγράφων στο πλαίσιο της ομοιόμορφης ερμηνείας και εφαρμογής του νομικού πλαισίου.

(γ) Η μέριμνα για την:

(αα) καταγραφή των εντύπων, αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, σε συνεργασία με τις καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες αυτής και

(ββ) συγκέντρωση των αιτημάτων των Φορολογικών Περιφερειών για την αναγκαιότητα εκτύπωσης εντύπων και για την υποβολή του συνολικού αιτήματος για την εκτύπωση αυτών, αρμοδίως, καθώς και η μέριμνα για την ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων αυτών, σε
συνεργασία με τις Φορολογικές Περιφέρειες».

«Άρθρο 68
Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών»

«Α.-»«8.Ι. στα Τμήματα των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης αυτής και στα Τμήματα της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 61 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλοι κατηγορίας TE του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας TE οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 3 της παραγράφου 3 του άρθρου 61 της παρούσας».

Β. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το «Γραφείο Υποστήριξης» και το «Αυτοτελές Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης» της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), στο εξής νοείται το «Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης» της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με όμοιες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 4 Απριλίου 2018

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο