Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Β 1103378 ΕΞ 2018.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-04-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1063089 ΕΞ 2018 Ορισμός μελών του Ειδικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης, Τμήματος/Αυτοτελούς Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων αυτής

(Ορισμός μελών του Ειδικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης, Τμήματος/Αυτοτελούς Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων αυτής)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα , 25 Απριλίου 2018
Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1063089ΕΞ2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Καραγκούνη Σπυριδούλα, Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο: 210-3311291
Fax: 210-3230829
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Ειδικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης, Τμήματος/Αυτοτελούς Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων αυτής.».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

α) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε' της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, του άρθρου 26, του άρθρου 1, της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού,

β) της αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 2016/8.9.2016 (Β'2922) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής» και ειδικότερα του άρθρου 3, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1173943 ΕΞ 2016/1.12.2016 (Β'3985) όμοια, σε συνδυασμό με την υποπαράγραφο γ' της παρ. 3 και την υποπαράγραφο β' της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, καθώς και με τις αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1063261 ΕΞ 2017/27.4.2017 (Β' 1509) και ΔΔΑΔ Γ 1046609 ΕΞ 2018/22.3.2018 (Β'1233) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

γ) των άρθρων 84 και 85 του ν. 3528/2007 (Α'26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν, καθώς και του άρθρου 31 του ν. 4369/2016 (Α'33).

δ) του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128 & 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,

ε) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,

στ) της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β'968) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

ζ) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

2. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1067414 ΕΞ 2017/5.5.2017 (ΑΔΑ: 7ΦΧ6Η-ΥΩΞ) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Ορισμός μελών των Ειδικών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης, καθώς και των οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος/ Αυτοτελούς Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

3. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α'94).

4. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε..

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.- Ορίζουμε τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον εισηγητή του Ειδικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και των Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος και Αυτοτελούς Τμήματος και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή, το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 της αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 2016/8.9.2016 (Β'2922) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1173943 ΕΞ 2016/1.12.2016 (Β'3985) όμοια, καθώς και με τις αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1063261 ΕΞ 2017/27.4.2017 (Β' 1509) και ΔΔΑΔ Γ 1046609 ΕΞ 2018/22.3.2018 (Β'1233) αποφάσεις μας και συγκροτήθηκε με τις διατάξεις των περιπτώσεων γ-1, γ-2 και γ-3 της υποπαραγράφου γ' της ίδιας παραγράφου και διαμορφώνουμε τη σύνθεση του ως άνω Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, κατά περίπτωση, ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

Α. ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ/ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α) Για την Επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης, υπαγομένων απευθείας στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (περίπτωση γ-1)

1) Τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ως Πρόεδρο.

2) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.).

3) Τον Θεμιστοκλή Παναγιωτόπουλο του Νικήτα, τεχνικό εμπειρογνώμονα, καθηγητή στη Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιά, πρώην διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Σώρρο του Νικολάου, επίσης, τεχνικό εμπειρογνώμονα, καθηγητή στη Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του ίδιου Πανεπιστημίου.

Ως εισηγητής του παρόντος Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα αξιολόγησης, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.) της Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ., με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Γ'-Σταδιοδρομίας Ανθρώπινου Δυναμικού της ίδιας Διεύθυνσης.

β) Για την Επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Επιπέδου Διεύθυνσης / Υποδιεύθυνσης των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε. (περίπτωση γ-3)

1) Τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ως Πρόεδρο.

2) α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σε περίπτωση που η προς πλήρωση θέση υπάγεται στη Γ.Δ.Φ.Δ..

β) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.), σε περίπτωση που η προς πλήρωση θέση υπάγεται στη Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ..


3) Τον Θεμιστοκλή Παναγιωτόπουλο του Νικήτα, τεχνικό εμπειρογνώμονα, καθηγητή στη Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιά, πρώην διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Σώρρο του Νικολάου, επίσης, τεχνικό εμπειρογνώμονα, καθηγητή στη Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του ίδιου Πανεπιστημίου.

Ως εισηγητής του παρόντος Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα αξιολόγησης, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Δ.Δ.Α.Δ. της Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ., με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Γ'- Σταδιοδρομίας Ανθρώπινου Δυναμικού της ίδιας Διεύθυνσης.

Β. Για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος και Αυτοτελούς Τμήματος, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (περίπτωση γ-2)


I. 1) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.), εκτός από την επόμενη περίπτωση.

2) Τον Προϊστάμενο της Δ.Δ.Α.Δ. της Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

3) α) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της οποίας επιλέγονται Προϊστάμενοι Τμήματος ή Αυτοτελούς Τμήματος ή Υπεύθυνοι Γραφείων, ως μέλος, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του στην Διεύθυνση, εκτός από την επόμενη περίπτωση.

β) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, ως μέλος, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του στη Διεύθυνση, για την πλήρωση της θέσεως του Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας και του Υπευθύνου του Αυτοτελούς Γραφείου Ασφαλείας.

ΙΙ. Στις συνεδριάσεις του παρόντος Συμβουλίου δύναται να παρίσταται ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε., με ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, χωρίς όμως δικαίωμα βαθμολόγησής τους.

ΙΙΙ. Ως εισηγητής του παρόντος Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα αξιολόγησης, ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ'- Σταδιοδρομίας Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ.Δ.Α.Δ., με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Δ' - Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δεοντολογίας της ίδιας Διεύθυνσης.

2. - α) Ορίζουμε ως γραμματείς του Ειδικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου τους κατωτέρω υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε., του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, οι οποίοι θα ασκούν εκ περιτροπής καθήκοντα γραμματέων σε κάθε συνεδρίαση:

αα) Ζωή Καμηνάρη του Ιωάννη, υπάλληλος με βαθμό Α', που υπηρετεί στο Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης της Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ..

ββ) Ελευθερία Μαθιουδάκη του Μιχαήλ, υπάλληλος με βαθμό Β', που υπηρετεί στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού.

γγ) Αθηνά Παπακωνσταντίνου του Νικολάου, υπάλληλος με βαθμό Β', που υπηρετεί στη Δ.Δ.Α.Δ..

δδ) Ελένη Τζεφεράκου του Αριστοτέλη, υπάλληλος με βαθμό Β', που υπηρετεί στη Δ.Δ.Α.Δ..

εε) Βασιλική Τσιάκαλου του Βασιλείου, υπάλληλος με βαθμό Β', που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ελέγχων της Γ.Δ.Φ.Δ..

στστ) Αικατερίνη Βοζίκη του Γεωργίου, υπάλληλος με βαθμό Γ', που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εισπράξεων της Γ.Δ.Φ.Δ..

ζζ) Βασιλική Χαντζή, του Γεωργίου, υπάλληλος με βαθμό Γ', που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Φ.Δ..

β) Ο γραμματέας ή οι γραμματείς, με τους τυχόν αναπληρωτές τους, ορίζονται σε κάθε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο του κάθε Συμβουλίου.

γ) Για τις συνεδριάσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα ή τους γραμματείς του κάθε Συμβουλίου το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι πέραν του εξαμήνου.

3. - Έργο του Ειδικού Συμβουλίου, είναι:

α) του με α/α 1.- Α., η γνωμοδότηση για την επιλογή των :

αα) Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης, των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (περίπτωση γ-1 της υποπαραγράφου γ'), ββ) Προϊσταμένων Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε. (περίπτωση γ-3 της υποπαραγράφου γ').

β) του με α/α 1.- Β., η γνωμοδότηση για την επιλογή των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, επιπέδου Τμήματος και Αυτοτελούς Τμήματος, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (περίπτωση γ-2 της υποπαραγράφου γ').

4. - Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, κάθε Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων:

α) ορίζει το θέμα των συνεδριάσεων,

β) εξετάζει τις αιτήσεις και αξιολογεί τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων,

γ) εξετάζει τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων, αναφορικά με τις επιλέξιμες ή μη υποψηφιότητες, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Δ.Δ.Α.Δ.,

δ) εξετάζει τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων, αναφορικά με τη μοριοδότηση των ομάδων κριτηρίων (α), (β) και (γ) του άρθρου 2 της αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 2016/8.9.2016 απόφασής μας, όπως ισχύει, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Δ.Δ.Α.Δ. και γνωστοποιεί τη σχετική απόφαση, περί τυχόν αποδοχής των ενστάσεων στην ανωτέρω Διεύθυνση, προκειμένου να προβεί στην αναμόρφωση των Φύλλων αξιολόγησης,

ε) οριστικοποιεί τη μοριοδότηση των υποψηφίων και τον ενιαίο πίνακα κατάταξης υποψηφίων που έχει καταρτίσει η Δ.Δ.Α.Δ., ανά προκηρυσσόμενη θέση, κατά φθίνουσα σειρά, βάσει της βαθμολογίας που λαμβάνουν αυτοί από τις τρεις (3) ομάδες κριτηρίων (α), (β) και (γ),

στ) οριστικοποιεί τον συνταχθέντα, από την Δ.Δ.Α.Δ., πίνακα προκρινόμενων υποψηφίων στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, που περιλαμβάνει τους δεκαπέντε (15) πρώτους συγκεντρώσαντες την υψηλότερη συνολική βαθμολογία των αναφερόμενων (α), (β) και (γ) ομάδων κριτηρίων επιλογής προϊσταμένων, οι οποίοι προκρίνονται στη διαδικασία της συνέντευξης,

ζ) έχει την ευθύνη της διεξαγωγής γραπτής εξέτασης, ανά περίπτωση, η) διεξάγει τη δομημένη συνέντευξη,

θ) συντάσσει πίνακα κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά, βάσει της τελικής συνολικής τους βαθμολογίας.

5. - Για όσα θέματα λειτουργίας του παρόντος Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις της αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 2016/8.9.2016 (Β'2922) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1173943 ΕΞ 2016/1.12.2016 (Β'3985) όμοια, καθώς και με τις αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1063261 ΕΞ 2017/27.4.2017 (Β' 1509) και ΔΔΑΔ Γ 1046609 ΕΞ 2018/22.3.2018 (Β'1233) αποφάσεις μας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α'45).

6. - Το κάθε Γνωμοδοτικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών σε κατάστημα που στεγάζονται υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., που θα ορίζεται κάθε φορά από τον Πρόεδρο αυτού.

7- Στον Πρόεδρο, στα μέλη, στον εισηγητή και στους γραμματείς του κάθε Γνωμοδοτικού Συμβουλίου δεν οφείλεται για τη συμμετοχή τους σε αυτά οποιαδήποτε αποζημίωση.

8. - Η θητεία του Ειδικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας απόφασης.

9. - Από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας απόφασής μας παύει να ισχύει η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1067414ΕΞ2017/5.5.2017 όμοια.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο