Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-03-2018 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 1384/41923/2018 Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών 178/2002, 882/2004 και 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Εκτελεστικών Κανονισμών 931/2011 και 1337/2013 της Επιτροπής, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση του κρέατος, καθώς και τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στην αγορά κρέατος.

(Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών 178/2002, 882/2004 και 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Εκτελεστικών Κανονισμών 931/2011 και 1337/2013 της Επιτροπής, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση του κρέατος, καθώς και τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στην αγορά κρέατος.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 1384/41923

(ΦΕΚ Β' 1127/28-03-2018 και ΦΕΚ Β' 4691/19-10-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 1, 2 περ. α΄, β΄ και δ΄ και 3 του άρθρου 33 του ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄242), όπως η παρ. 3 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (Α΄135).

β) Του άρθρου 62 παρ. 2 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32/2014).

γ) Των άρθρων 20, 24, 66, 67, 68 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143).

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).

ε) Του άρθρου 11 παρ. 3 ν. 3698/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» (Α΄198).

στ) Του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄145), όπως ισχύει.

ζ) Των άρθρων 9 και 15 του ν. 4492/2017 (Α΄156) σχετικά με την υποχρεωτική επισήμανση καταγωγής-προέλευσης στο κρέας.

2. Τους Κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:

α) (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (EE L 31).

β) (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (EE L 165).

γ) (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής (EE L 304).

3. Τους εκτελεστικούς Κανονισμούς:

α) (EE) αριθ. 931/2011 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις ανιχνευσιμότητας που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 242).

β) (EE) αριθ. 1337/2013 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών (ΕΕ L 335).

4. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β΄ 3696).

5. Τη σχετική εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε΄ του ν. 4270/2014.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και των Περιφερειών της χώρας το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιοριστεί επακριβώς εφόσον συναρτάται με τον αριθμό με των πραγματοποιούμενων επιτόπιων ελέγχων, εκτιμάται σε περίπου 100.000 € συνολικά για το οικονομικό έτος 2017 και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Κ.Λ. 64 του προϋπολογισμού του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και των ΚΑΕ 0719, 0721 των προϋπολογισμών των Περιφερειών για τα δε επόμενα έτη θα προβλεφθεί εντός των ανώτατων ορίων του ΜΠΔΣ, όπως ισχύει,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί


1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του κανονισμού 1169/2011, του κανονισμού 1337/2013, του άρθρου 18 του κανονισμού 178/2002, του κανονισμού 931/2011 και της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του κανονισμού 882/2004, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση του κρέατος καθώς και τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στην αγορά κρέατος.

2. α) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται στο προσυσκευασμένο ή μη νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη και κατεψυγμένο κρέας χοιροειδών, αιγοπροβάτων και πουλερικών, καθώς και, στον κιμά, στα σπλάχνα και στα λοιπά βρώσιμα μέρη. Στα παρασκευάσματα κρέατος και στα προϊόντα με βάση το κρέας εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτός από αυτές που αφορούν στην τελική επισήμανση του άρθρου 4.

β) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται σε όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εφεξής επιχειρήσεις):

αα) που κατέχουν ζώα που προορίζονται για σφαγή και προέρχονται από την επικράτεια ή άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες,

ββ) που ασχολούνται με τη σφαγή ζώων,

γγ) που ασχολούνται με την εμπορία, τη διακίνηση, τον τεμαχισμό, τη μεταποίηση και την τυποποίηση κρέατος,

δδ) που ασχολούνται με τη λιανική πώληση κρέατος, όπως τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου.

3. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί των Κανονισμών 178/2002, 882/2004, 852/2004, 853/2004, 1169/2011, 931/2011, 1337/2013.

Άρθρο 2 Αρμόδιες Αρχές

1. Ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία του συστήματος ελέγχου του άρθρου 7 της παρούσας, καθώς και για την εποπτεία του συστήματος της διαδικτυακής σύνδεσης των επιχειρήσεων της υποπερ. δδ΄ της περ. β΄ της παρ.2 του άρθρου 1 που διαθέτουν περισσότερα του ενός υποκαταστήματα λιανικής πώλησης κρέατος καθώς και των υποπερ. ββ΄ και γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, ορίζεται η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Γενικής Δ/νσης Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

2. Ως αρμόδιες αρχές για τον συντονισμό και την υλοποίηση των ελέγχων του άρθρου 7 ορίζονται οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων και ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» (εφεξής ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ).

3. Ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της τήρησης του Μητρώου επιχειρήσεων κρέατος, των μηνιαίων ισοζυγίων αγορών και πωλήσεων από τις επιχειρήσεις, καθώς και για την ορθή χρήση και λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΑΡΤΕΜΙΣ» ορίζεται ο ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ.

Άρθρο 3
Ιχνηλασιμότητα του κρέατος


Για την εφαρμογή των άρθρων 18 του κανονισμού 178/2002, του κανονισμού 931/2011 και του κανονισμού 1337/2013:

α) Οι επιχειρήσεις σε κάθε στάδιο της παραγωγής και διανομής του κρέατος, πρέπει να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του καν. (EE) 1337/2013.

β) Οι επιχειρήσεις της υποπερ. δδ΄ της περ. β΄ της παρ.2 του άρθρου 1 που διαθέτουν περισσότερα του ενός υποκαταστήματα λιανικής πώλησης κρέατος καθώς και των υποπερ. ββ΄ και γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, εγγράφονται διαδικτυακά στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΑΡΤΕΜΙΣ» για την παρακολούθηση των σφαγών, τη διακίνηση του κρέατος και την τήρηση των μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος.

Άρθρο 4
Επισήμανση του κρέατος


1. Η επισήμανση του κρέατος του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΕ) 1337/2013, που προορίζεται για παράδοση στον τελικό καταναλωτή ή σε μονάδες ομαδικής εστίασης, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 1169/2011 και των άρθρων 5, 6, 7 και 8 του κανονισμού (ΕΕ) 1337/2013.

2. Για το βόειο κρέας ισχύουν οι διατάξεις:

α) της με αριθ. 412013/2000 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Γεωργίας «Συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση κοινοτικών κανονισμών που αφορούν την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας» (ΦΕΚ Β΄1594), όπως ισχύει κάθε φορά,

β) της με αριθ. 2260/155064/2014 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 412013/2000 κοινής υπουργικής απόφασης περί συμπληρωματικών μέτρων σε εκτέλεση κοινοτικών κανονισμών που αφορούν την επισήμανση του βόειου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας» (ΦΕΚ Β΄3383), όπως ισχύει κάθε φορά,

γ) της με αριθ. 261136/2004 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Επισήμανση βοείου κρέατος – Αναμόρφωση ετικέτας» (ΦΕΚ Β΄ 961), όπως ισχύει κάθε φορά,

δ) της με αριθ. 232149/2002 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Εφαρμογή επισήμανσης βόειου κρέατος και προϊόντων με βάση το βόειο κρέας από την 1-1-2002» (ΦΕΚ Β΄ 215), όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις επιχειρήσεων


1. Οι επιχειρήσεις της υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 αναγράφουν στα παραστατικά διακίνησης των ζώων (πέραν του υγειονομικού πιστοποιητικού) τη χώρα γέννησης και τη/τις χώρα/ες εκτροφής των ζώων, με αναφορά στους ατομικούς, ή μη, κωδικούς αριθμούς σήμανσης των ζώων, κατά περίπτωση, σύμφωνα και με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 21/2004 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ» και τις διατάξεις της οδηγίας 2008/71/ΕΚ του Συμβουλίου «για την αναγνώριση και την καταγραφή των χοίρων». Για τα ζώα που δεν γεννήθηκαν στην Ελλάδα, στα παραστατικά διακίνησης των ζώων του προηγούμενου εδαφίου, οι επιχειρήσεις αναγράφουν και τον αριθμό αναφοράς του υγειονομικού πιστοποιητικού που εκδίδεται μέσω του συστήματος TRACES δηλαδή τον αριθμό INTRA ή ΚΚΕΕ για ενδοενωσιακές μετακινήσεις ή εισαγωγές από τρίτες χώρες αντίστοιχα, όπως καθορίζονται στους κανονισμούς (ΕΚ) 599/2004 και 282/2004, βάσει του οποίου έγινε η εισαγωγή στη χώρα, ο οποίος αναφέρεται σε όλα τα παραστατικά διακίνησης του ζώου μέχρι και τη σφαγή. Επίσης πρέπει να διαβιβάζουν ορθά τα στοιχεία του άρθρου 4 στα παραστατικά διακίνησης των ζώων προς το σφαγείο.

2. Οι επιχειρήσεις της υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1:

α) Δεν υποδέχονται ζώα για σφαγή που δεν διαθέτουν σήμανση ή/και παραστατικά διακίνησής τους προς το σφαγείο με τις πληροφορίες του άρθρου 4.

β) Αναγράφουν στα εμπορικά και συνοδευτικά έγγραφα των σφάγιων, τα στοιχεία του άρθρου 4 με αναφορά στους ατομικούς, ή μη, κωδικούς αριθμούς σήμανσης των ζώων από τα οποία προέρχονται.

γ) Τηρούν αρχείο με όλα τα εμπορικά και συνοδευτικά έγγραφα των ζώων προς σφαγή καθώς και των εγγράφων που αφορούν στη διαδικασία σφαγών και στη διακίνηση του κρέατος για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία σφαγής.

δ) Τηρούν για κάθε σφάγιο ένα μέσο ταυτοποίησής του και καταγράφουν σε αρχείο την άφιξη και την αναχώρηση από το σφαγείο των ζώων, των σφάγιων ή των τεμαχίων τους και το μέσο ταυτοποίησης των σφάγιων, με το οποίο πρέπει να εξασφαλίζεται η σύνδεση μεταξύ του κρέατος και του ζώου ή της ομάδας ζώων από την οποία προέρχεται. Στην ομάδα ζώων πρέπει να περιλαμβάνονται ζώα στα οποία εφαρμόζονται πανομοιότυπες ενδείξεις επισήμανσης του άρθρου 4.

ε) Τηρούν το αρχείο της περ. δ της παρούσας παραγράφου για τρία (3) χρόνια.

στ) Εγγράφονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ και συμπληρώνουν σε αυτήν ορθά τα στοιχεία του βιβλίου σφαγών όπως υποδεικνύονται στην εφαρμογή, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα σφαγής. Στην περίπτωση των πτηνοσφαγείων η συμπλήρωση του μηνιαίου βιβλίου σφαγών στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ πρέπει να γίνεται εντός των πρώτων πέντε (5) ημερολογιακών ημερών του επόμενου μήνα από τον μήνα που αναφέρεται το βιβλίο σφαγών. Επιπλέον των στοιχείων του βιβλίου σφαγών, στα σφαγεία που εφαρμόζουν την ταξινόμηση ζώων σύμφωνα με την ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης SEUROP του Παραρτήματος IV μέρος Α και Β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, συμπληρώνονται από τα σφαγεία και επιπλέον πεδία που αφορούν την παρουσίαση των σφάγιων (γδαρτού ή μαδητού τύπου στα χοιρινά σφάγια) και τα όργανα ταξινόμησης που χρησιμοποιούνται όπως υποδεικνύονται από την εφαρμογή.

3. Οι επιχειρήσεις της υποπερ. γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 σε κάθε στάδιο της παραγωγής και εμπορίας του κρέατος:

α) Δεν πρέπει να παραλαμβάνουν ή/και να διακινούν σφάγια, τεμάχια σφάγιων και προσυσκευασμένα προϊόντα με έλλειψη σήμανσης και παραστατικών διακίνησης όπου να αναφέρεται η καταγωγή ή η προέλευση του κρέατος.

β) Αναγράφουν ορθά ανά κωδικό παρτίδας, στα εμπορικά και συνοδευτικά έγγραφα τα στοιχεία του άρθρου 4 καθώς και τον αριθμό των διακινούμενων τεμαχίων, με εξαίρεση τα παρασκευάσματα κρέατος και τα προϊόντα με βάση το κρέας

γ) Διατηρούν αρχείο με όλα τα εμπορικά έγγραφα για την καταγωγή προέλευση του κρέατος για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία πώλησης του κρέατος.

δ) Αναγράφουν ορθά στο προσυσκευασμένο προϊόν που παράγουν, όσα προβλέπονται στο άρθρο 4.

ε) Εγγράφονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» και συμπληρώνουν σε αυτήν το μηνιαίο ισοζύγιο αγορών και πωλήσεων κρέατος, σύμφωνα με την ειδική φόρμα της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΑΡΤΕΜΙΣ» όπου καταχωρίζονται στις αντίστοιχες στήλες, ανάλογα με την καταγωγή ή την προέλευση, οι ποσότητες του νωπού, διατήρηση υπό ψύξη και κατεψυγμένου κρέατος καθώς και των προϊόντων που αναφέρονται στην περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, που επεξεργάσθηκαν ή/και εμπορεύθηκαν, στη διάρκεια του μήνα αναφοράς. Στις στήλες του «Μηνιαίου ισοζυγίου αγορών και πωλήσεων κρέατος», τα «αποθέματα κρέατος ως πρώτη ύλη» είναι αυτά που υπάρχουν στην επιχείρηση την πρώτη μέρα του μήνα και τα αποθέματα από το έτοιμο προϊόν που περιέχει κρέας» είναι αυτά που υπάρχουν στην επιχείρηση την τελευταία μέρα του μήνα και αφορούν μόνο την πρώτη και τελευταία ημέρα κάθε μήνα αντίστοιχα. Στη στήλη του ισοζυγίου που αφορά στα υποπροϊόντα κρέατος, καταχωρίζεται το βάρος των οστών, του δέρματος και του λίπους. Το ισοζύγιο συμπληρώνεται το αργότερο έως το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς. Οι επιχειρήσεις, οι οποίες κατά τον προηγούμενο χρόνο επεξεργάστηκαν ή/και εμπορεύτηκαν κάτω από ογδόντα (80) τόνους κρέατος δεν συμπληρώνουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» το μηνιαίο ισοζύγιο αγορών και πωλήσεων κρέατος, αλλά αποστέλλουν στο τέλος κάθε εξαμήνου, το «Εξαμηνιαίο Ισοζύγιο». Αν οι επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου είναι οι πρώτοι αγοραστές ή οι εισαγωγείς και υποχρεούνται στην καταβολή της ειδικής εισφοράς κρέατος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3698/2008 (Α΄198) και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’εξουσιοδότηση της παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου 12, υποβάλλουν στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ δήλωση σχετικά με την αξία του κρέατος, όπως προβλέπεται στην ειδική φόρμα της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΑΡΤΕΜΙΣ». Τα παραστατικά διακίνησης αυτών των επιχειρήσεων διατηρούνται για ενδεχόμενο έλεγχο τουλάχιστον τρία (3) έτη.

4. Οι επιχειρήσεις της υποπερ. δδ΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 κατά τη λιανική πώληση κρέατος:

α) Δεν παραλαμβάνουν σφάγια τεμάχια κρέατος ή προσυσκευασμένα προϊόντα που δεν διαθέτουν σήμανση και παραστατικά διακίνησης στα οποία αναγράφεται η καταγωγή προέλευση του κρέατος όπως προβλέπεται στο άρθρο 4.

β) Διαθέτουν και χρησιμοποιούν ζυγιστικές μηχανές, οι οποίες εκδίδουν αυτόματα αυτοκόλλητες ετικέτες στις οποίες αναγράφεται το είδος κρέατος, η χώρα καταγωγής ή οι χώρες εκτροφής σύμφωνα με το άρθρο 4 και το βάρος των πωλούμενων ποσοτήτων.

γ) Διατηρούν για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία πώλησης του κρέατος και των προϊόντων του και θέτουν υπόψη των αρμοδίων Ελεγκτικών Αρχών τη μηνιαία εκτύπωση του «Ζ» που προκύπτει από τη ζυγιστική μηχανή.

δ) Έχουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 9 του ν. 4492/2017 (Α΄156).

ε) Αναγράφουν ευκρινώς τα στοιχεία του άρθρου 4 σε όλες τις μορφές παρουσίασης που χρησιμοποιούν στους χώρους του καταστήματός τους, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού, στα σημεία διάθεσης, όπως ταμπελάκια σε προθήκες βιτρίνες κρέατος, πινακίδες ή πίνακες σε τοίχους ή αναφορά σε ιστοσελίδες, ή στη συσκευασία προσυσκευασμένου κρέατος. Για το βόειο κρέας να εμφανίζουν επιπλέον την ετικέτα του αντίστοιχου σφάγιου σε κάθε τεμάχιο κρέατος.

στ) Διατηρούν αρχείο με όλα τα εμπορικά έγγραφα για την καταγωγή – προέλευση του κρέατος, για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία πώλησής του, καθώς και των ετικετών των σφάγιων του βοείου κρέατος που αγοράστηκαν από την επιχείρηση μέχρι εξάντλησης των αντίστοιχων αποθεμάτων.

ζ) Αναγράφουν και στα εμπορικά έγγραφα διακίνησης των προϊόντων της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 (όπως τιμολόγια) τις ενδείξεις περί καταγωγής – τόπου προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 4.

η) Αν διαθέτουν τρία (3) ή και περισσότερα υποκαταστήματα, εγγράφονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» και συμπληρώνουν σε αυτήν ορθά το μηνιαίο ισοζύγιο αγορών και πωλήσεων προϊόντων. Το ισοζύγιο συμπληρώνεται το αργότερο έως το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς και αναφέρεται στις αγορές/πωλήσεις των προϊόντων της κεντρικής αποθήκης της επιχείρησης.

5. Οι επιχειρήσεις της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 διαθέτουν στις αρμόδιες αρχές ελέγχου τα στοιχεία των παρ. 1, 2, 3 και 4 όταν το ζητήσουν.

Άρθρο 6
Διαδικτυακή σύνδεση των επιχειρήσεων με τον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ -Ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ»


1. Η διαδικτυακή σύνδεση των επιχειρήσεων των υποπερ. ββ΄ και γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, καθώς και σε αυτές της υποπερ. δδ΄ της ιδίας ως άνω περίπτωσης εφόσον διαθέτουν τρία (3) ή και περισσότερα υποκαταστήματα, με τον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΑΡΤΕΜΙΣ».

2. Για την ορθή χρήση και λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΑΡΤΕΜΙΣ», ο ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ υποχρεούται:

α) Να δώσει στις επιχειρήσεις της παρ. 1, πρόσβαση σε λογισμικό βάσει των απαιτήσεων και των δεδομένων της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΑΡΤΕΜΙΣ», για την εγγραφή τους σε αυτήν και την υποβολή των στοιχείων του άρθρου 5, κατά περίπτωση.

β) Να παρέχει τεχνική υποστήριξη στις επιχειρήσεις της παρ. 1 κατά την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΑΡΤΕΜΙΣ».

γ) Να τροποποιεί και να διορθώνει τα υποδείγματα στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ», καθώς και την ίδια την εφαρμογή, μετά από συνεργασία με τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

δ) Να παρακολουθεί τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΑΡΤΕΜΙΣ» ως προς την πληρότητα των σφαγών και των ισοζυγίων και την έγκυρη και έγκαιρη υποβολή τους.

ε) Να παράσχει τεχνική υποστήριξη για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ», πέραν των εποπτειών του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, και στις Δ ΑΟΚ, σε πεδία που αφορούν στις επιχειρήσεις της περιοχής αρμοδιότητάς τους και σε πεδία αναφορικά με την παρακολούθηση του συστήματος ελέγχου και κυρώσεων.

στ) Να διαθέτει στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, πλήρη πρόσβαση στην εφαρμογή, καθώς και πληροφορίες και στατιστικά δεδομένα από την επεξεργασία των στοιχείων.

2. Υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, η ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» επεκτείνεται, βελτιώνεται και συνδέεται με άλλες βάσεις δεδομένων του ΥΠΑΑΤ και των εποπτευόμενων φορέων του για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ελέγχου της αγοράς.

3. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων μεριμνά για τη συγκέντρωση από την ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» και την παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων της αγοράς σε ειδικό πεδίο της ιστοσελίδας του ΥΠΑΑΤ με ελεύθερη πρόσβαση, για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.

4. Κατά τον έλεγχο των υποκαταστημάτων των επιχειρήσεων της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, αν τα αντίγραφα των τιμολογίων αγοράς, των αντίστοιχων δελτίων αποστολής και της κίνησης της αποθήκης, δεν είναι διαθέσιμα, αποστέλλονται άμεσα από την έδρα της επιχείρησης την ώρα του ελέγχου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διασταυρώσεις από τους ελεγκτές.

Άρθρο 7
Κλιμάκια ελέγχου - Σχέδια ελέγχου Επιτροπή Εξέτασης Παραβάσεων και Επιβολής Προστίμων και Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων


1. α) Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας ΔΑΟΚ συνιστώνται κλιμάκια ελέγχου, με ορισμένο επικεφαλής, για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 με τις διατάξεις της παρούσας, αποτελούμενα κατά προτεραιότητα από τρεις (3) υπαλλήλους δηλαδή έναν από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, έναν από ΔΑΟΚ και έναν από ΕΦΕΤ ή τουλάχιστον δύο (2) υπαλλήλους της ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Για τη σύσταση των κοινών κλιμακίων προηγείται έγγραφη συνεννόηση, με πρωτοβουλία του προϊσταμένου της οικείας ΔΑΟΚ, με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και τον ΕΦΕΤ για τον ορισμό μέλους στα εν λόγω κλιμάκια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεόντως αιτιολογημένες, δύναται τα κλιμάκια να λειτουργήσουν με μέλη υπαλλήλους των δύο από τους παραπάνω φορείς. Τα ανωτέρω κλιμάκια ελέγχου είναι διμελή και αποτελούνται από δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας ή ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων και από έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. Αν τα κλιμάκια ελέγχου είναι διμελή, αποτελούνται από έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας ή ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων και από έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.
β) Οι ελεγκτές εφοδιάζονται με ειδικά έγγραφα ταυτοπροσωπίας και ανάθεσης των ελέγχων από την υπηρεσία τους.

2. α) Για την διεξαγωγή των επιτόπιων ελέγχων ο ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ καταρτίζει ετήσια σχέδια ελέγχου, τα οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων το αργότερο μέχρι τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους από το έτος εφαρμογής τους. Τα σχέδια ελέγχου καταρτίζονται με τη χρήση ανάλυσης κινδύνου, για την οποία λαμβάνονται υπόψη ιδίως η ιστορικότητα των παραβάσεων, το μέγεθος της επιχείρησης και οι τυχόν καταγγελίες. Το δείγμα ελέγχου δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 10% για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1. Ο ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ μπορεί να τροποποιεί το ετήσιο σχέδιο ελέγχου μέχρι ποσοστό 10% εντός του έτους εφαρμογής του, μετά από έγκριση της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

β) Με βάση τα ετήσια σχέδια ελέγχου, ο ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ συντάσσει κάθε δύο (2) μήνες, πρόγραμμα ελέγχου με τις επωνυμίες των προς έλεγχο επιχειρήσεων, το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στις ΔΑΟΚ της περιοχής όπου έχουν την έδρα τους οι ανωτέρω επιχειρήσεις. Εντός δύο (2) μηνών από την έγκριση του προγράμματος από τις κατά τόπους ΔΑΟΚ, το κλιμάκιο ελέγχου προβαίνει στη διενέργεια του ελέγχου. Το δίμηνο πρόγραμμα ελέγχου, μετά την έγκρισή του, καταχωρίζεται ανά νομό στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» από τον ΕΛ.ΓΟ. ΔΗΜΗΤΡΑ και, μέχρι το τέλος του επόμενου διμήνου ενημερώνεται ως προς την υλοποίησή του στα αντίστοιχα πεδία της εφαρμογής από αυτόν σχετικά με την εποπτεία του συστήματος από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

γ) Μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους, ο ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ αποστέλλει στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων απολογιστική ετήσια έκθεση στην οποία περιλαμβάνεται ανάλυση στατιστικών στοιχείων της υλοποίησης του ετήσιου σχεδίου ελέγχου του προηγούμενου έτους.

3. Διοικητικοί έλεγχοι γίνονται από τον ΕΛ.ΓΟ. ΔΗΜΗΡΑ. Σε περίπτωση που ο ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, ο οποίος παρακολουθεί την ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» και ελέγχει το σύνολο των επιχειρήσεων της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 1 σε όλη την ελληνική επικράτεια, διαπιστώσει περιπτώσεις παραβάσεων όπως μη εγγραφή των επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» ή καθυστέρηση συμπλήρωσης του ισοζυγίου κρέατος και στοιχείων του βιβλίου ημερήσιων σφαγών ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» από τις επιχειρήσεις των υποπερ. ββ, γγ της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 1 καθώς και της υποπερ. δδ εφόσον οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν διατηρούν περισσότερα από ένα υποκαταστήματα ζητά εγγράφως από τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν μέσα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες. Αν η αρμόδια αρχή, μετά από επανέλεγχο, διαπιστώσει ότι η επιχείρηση έχει μεν προβεί σε διορθωτικές ενέργειες αλλά δεν τις έχει ολοκληρώσει, διατυπώνει εκ νέου έγγραφες συστάσεις ως προς τις μη συμμορφώσεις που υπολείπονται θέτοντας νέο χρονικό περιθώριο 5 ημερών. Αν διαπιστώσει μη συμμόρφωση στις συστάσεις της εντός του καθορισμένου χρόνου ή αν η επιχείρηση είναι υπότροπη, η Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής Γάλακτος και Κρέατος του ΕΛ.ΓΟ. ΔΗΜΗΤΡΑ εισηγείται την επιβολή κύρωσης στις επιτροπές Ε.Π.Π.&Ε.Π. της παρ. 4 του παρόντος άρθρου που έχουν συσταθεί στις οικίες περιφερειακές ενότητες. Οι συστάσεις για τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων, καταχωρούνται ηλεκτρονικά από τον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» και συμπληρώνονται επίσης τα αντίστοιχα πεδία που αφορούν στην πληρότητα ισοζυγίων κρέατος και στην πληρότητα σφαγών ανά σφαγείο, για την ενημέρωση της εποπτεύουσας αρχής.

4. α) Συνιστάται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα η Επιτροπή Εξέτασης Παραβάσεων και Επιβολής Προστίμων (Ε.Ε.Π.&Ε.Π.) αποτελούμενη από:

αα) τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος της ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του,

ββ) έναν υπάλληλο κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Γεωτεχνικού της αρμόδιας ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ως μέλος με τον αναπληρωτή του και

γγ) έναν υπάλληλο κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικού του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ ως μέλος με τον αναπληρωτή του, μετά από πρόταση του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ.

Έργο της Ε.Ε.Π.&Ε.Π. είναι:

αα) η εξέταση των πρακτικών ελέγχων και

ββ) η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 9.

β) Συνιστάται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.) με διετή θητεία αποτελούμενη από:

αα) τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,

ββ) τον προϊστάμενο του Τμήματος Κτηνιατρικής της αρμόδιας ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ως μέλος με τον αναπληρωτή του και

γγ) έναν υπάλληλο του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικού, ως μέλος με τον αναπληρωτή του, μετά από πρόταση του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ.

Έργο της Ε.Ε.Ε. είναι η εξέταση, νόμω και ουσία, των ενστάσεων που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων επιβολής των κυρώσεων του άρθρου 9 από την Ε.Ε.Π.&Ε.Π.. γ) Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών των παρ. 2 και 3.

Άρθρο 8
Διαδικασία διενέργειας ελέγχων και επιβολής των κυρώσεων


1. Μετά το πέρας κάθε διενεργούμενου ελέγχου ή άρνησης διενέργειας αυτού από τον ελεγχόμενο, τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 7 συντάσσουν πρακτικό ελέγχου, σε τρία (3) αντίτυπα, σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1, 2, 3 ή 4 του άρθρου 10, κατά περίπτωση. Τα πρακτικά ελέγχου υπογράφονται από τους ελεγκτές και από τον, παρόντα στον έλεγχο, υπεύθυνο ή νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Στο πρακτικό ελέγχου ο υπεύθυνος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της ελεγχόμενης επιχείρησης δύναται να διατυπώσει τις επιφυλάξεις και τις αντιρρήσεις του, ενώ αν αρνείται να υπογράψει το πρακτικό ελέγχου, σημειώνεται από τον ελεγκτή επί του πρακτικού η ένδειξη «ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ». Ένα αντίγραφο του πρακτικού ελέγχου κρατά ο ελεγχόμενος, ένα αντίγραφο ο υπάλληλος του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, εφόσον είναι μέλος του κλιμακίου ελέγχου, ενώ ένα αντίγραφο φυλάσσεται στη ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Ο επικεφαλής του κλιμακίου διαβιβάζει το πρακτικό ελέγχου στην Επιτροπή της παρ. 2 και συμπληρώνει στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» τα σχετικά πεδία που αφορούν στον διεξαχθέντα έλεγχο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα διενέργειας του ελέγχου.

2. Όταν από τον έλεγχο του άρθρου 7 διαπιστωθεί παράβαση, ο επικεφαλής του κλιμακίου ελέγχου δημιουργεί φάκελο με τα στοιχεία του ελεγχόμενου και το πρακτικό ελέγχου και τον καλεί εγγράφως επί αποδείξει, να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής. Κάθε παράβαση που διαπιστώνεται στο μέλλον από τα κλιμάκια ελέγχου τοποθετείται στον φάκελο του ελεγχόμενου του προηγούμενου εδαφίου. Αντίγραφο του φακέλου μαζί με το πρωτότυπο πρακτικό ελέγχου και τη γραπτή απάντηση του ελεγχόμενου κοινοποιείται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών στον πρόεδρο της Επιτροπής Εξέτασης Παραβάσεων και Επιβολής Προστίμων (Ε.Π.Π.&Ε.Π.). Η απόφαση της επιτροπής, η οποία είναι πλήρως αιτιολογημένη και με καθορισμένο το ύψος του προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 9, κοινοποιείται από αυτήν στον ενδιαφερόμενο επί αποδείξει και μπαίνει και στον φάκελο του ελεγχόμενου. Στις αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου αναφέρονται το δικαίωμα του ενδιαφερομένου άσκησης ένστασης σύμφωνα με την παρ. 3, καθώς και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να εξοφληθεί το πρόστιμο.

3. Κατά της απόφασης της Ε.Ε.Π.&Ε.Π. με την οποία επιβάλλεται η διοικητική κύρωση του άρθρου 9, δύναται ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει ένσταση εντός 10 (δέκα) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της απόφασης επιβολής της κύρωσης. Η ένσταση υποβάλλεται στον πρόεδρο της Ε.Ε.Π.&Ε.Π., ο οποίος τη διαβιβάζει μαζί με τον φάκελο στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.) προς εξέταση.

4. Η Ε.Ε.Ε. συγκαλείται από τον πρόεδρό της εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη διαβίβαση της ένστασης του ενδιαφερόμενου και των λοιπών στοιχείων του φακέλου. Ο πρόεδρος της Ε.Ε.Ε. δύναται να ζητήσει εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο να καταθέσει τις απόψεις του. Η απόφαση της Ε.Ε.Ε., η οποία είναι τελεσίδικη, κοινοποιείται από αυτήν στον ενδιαφερόμενο επί αποδείξει.

5. Οι επιτροπές της παρ. 4 του άρθρου 7 δύνανται να ζητούν οποιοδήποτε έγγραφο ή τεκμηρίωση της επιχείρησης χρειαστούν, προκειμένου να διευκολυνθεί η κρίση τους κατά τον έλεγχο που διενεργούν.

6. Τα διοικητικά πρόστιμα του άρθρου 9 αποτελούν έσοδα του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και κατατίθενται στο λογαριασμό που τηρείται για το σκοπό αυτόν στην Τράπεζα της Ελλάδος, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επίδοση της σχετικής απόφασης επιβολής των διοικητικών κυρώσεων. Μετά την πάροδο των τριάντα (30) ημερών, βεβαιώνονται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (K.E.&.E.) στην αρμόδια ΔΟΥ που ανήκουν οι υπόχρεοι. Για την εφαρμογή της διαδικασίας βεβαίωσης μεριμνά η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ..

7. Η επιβολή των προστίμων του άρθρου 9 από την Ε.Π.Π.&Ε.Π. και η είσπραξη αυτών, καθώς και η υποβολή ενστάσεων στην Ε.Ε.Ε. καταχωρίζονται από την Ε.Π.Π.&Ε.Π. και την Ε.Ε.Ε. στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ».

8. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων μπορεί να διενεργεί, στο πλαίσιο της εποπτείας του συστήματος ελέγχου, κάθε είδους έλεγχο που διασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή της παρούσας, μετά από εντολή του Προϊσταμένου της, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του συστήματος ελέγχου με διορθωτικές ενέργειες.

9. Κάθε επιχείρηση της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, υποχρεούται να παρέχει στα κλιμάκια ελέγχου της παρ. 1 και στα όργανα ελέγχου της παρ. 3 όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ιδίως τα απαραίτητα παραστατικά διακίνησης, τα στοιχεία ταυτότητας του προϊόντος και της παρτίδας, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από το αρμόδιο όργανο ελέγχου.

10. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο εντοπιστεί παράβαση που αφορά επιχειρήσεις που προηγούνται στην αλυσίδα σφαγής διακίνησης τυποποίησης εμπορίας λιανικής πώλησης από αυτήν που ελέγχεται, το κλιμάκιο ενημερώνει τα αντίστοιχα κλιμάκια ελέγχου προκειμένου αυτά να προβούν σε σχετικό έλεγχο.

11. Έλεγχοι πραγματοποιούνται και επί των οχημάτων διακίνησης ζώων και των προϊόντων αυτών (Υπόδειγμα 3).

12. Το ελεγκτικό έργο των αρμόδιων κλιμακίων δύναται να συνδράμουν ορκωτοί λογιστές.

Άρθρο 9
Διοικητικές κυρώσεις


Για την εφαρμογή των άρθρων 17 παρ. 2 του κανονισμού 178/2002 και 55 του κανονισμού 882/2004, θεσπίζονται διοικητικές κυρώσεις ως ακολούθως:

1. Οι επιχειρήσεις της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 τιμωρούνται με πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ αν ο υπεύθυνος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους αρνείται ή παρεμποδίζει τον έλεγχο.

2. Οι επιχειρήσεις των υποπερ. αα΄, ββ΄, γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 τιμωρούνται με πρόστιμο από χίλια (1.000) έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ ανά πρακτικό ελέγχου, για τις παρακάτω παραβάσεις:

α) Οι επιχειρήσεις της υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1:

αα) Για τη μη αναγραφή ή λανθασμένη αναγραφή στα παραστατικά διακίνησης των ζώων των στοιχείων της παρ. 1 του άρθρου 5.

ββ) Για τη μη διαβίβαση ή λανθασμένη διαβίβαση των υποχρεωτικών αναγραφόμενων πληροφοριών στα παραστατικά διακίνησης των ζώων προς το σφαγείο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5.

β) Οι επιχειρήσεις της περ. ββ΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1:

αα) Για τη μη εγγραφή των επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ».

ββ) Για την σφαγή ζώων που δεν διαθέτουν σήμανση ή/και παραστατικά διακίνησής τους προς το σφαγείο.

γγ) Για την μη αναγραφή ή λανθασμένη αναγραφή στα εμπορικά και συνοδευτικά έγγραφα των σφάγιων, των στοιχείων του άρθρου 4 με αναφορά στους ατομικούς, ή μη, κωδικούς αριθμούς σήμανσης των ζώων από τα οποία προέρχονται.

δδ) Για την μη τήρηση ή λανθασμένη τήρηση αρχείου με όλα τα εμπορικά και συνοδευτικά έγγραφα των ζώων προς σφαγή καθώς και των εγγράφων που αφορούν στη διαδικασία σφαγών και στη διακίνηση του κρέατος για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία σφαγής.

εε) Για την μη τήρηση ή λανθασμένη τήρηση σε κάθε σφάγιο ενός μέσου ταυτοποίησής του ή/και της μη ή λανθασμένης καταγραφής σε αρχείο της άφιξης και της αναχώρησης από το σφαγείο των ζώων, των σφάγιων ή των τεμαχίων τους και του μέσου ταυτοποίησης των σφάγιων, με το οποίο πρέπει να εξασφαλίζεται η σύνδεση μεταξύ του κρέατος και του ζώου ή της ομάδας ζώων από την οποία προέρχεται.

στστ) Η μη τήρηση του αρχείου της περ. δ) της παρ 2 του άρθρου 5 για τρία (3) χρόνια.

ζζ) Για τη μη ή λανθασμένη συμπλήρωση των στοιχείων που προκύπτουν από το βιβλίο σφαγών στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ, όπως σε αυτήν υποδεικνύεται, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα σφαγής ή στην περίπτωση των πτηνοσφαγείων εντός των πρώτων πέντε (5) ημερολογιακών ημερών του επόμενου μήνα από τον μήνα που αναφέρεται το βιβλίο σφαγών.

ηη) Για τη μη εφαρμογή της ισχύουσας για το βόειο και το μοσχαρίσιο κρέας νομοθεσίας που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 4.

γ) Οι επιχειρήσεις της περ. γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1:

αα) Για τη μη εγγραφή των επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ».

ββ) Για την παραλαβή στην επιχείρησή τους ή/και διακίνηση σφάγιων, τεμαχίων σφάγιων και προσυσκευασμένων προϊόντων με έλλειψη σήμανσης ή έλλειψη παρατατικών διακίνησης όπου να αναφέρεται η καταγωγή προέλευση του κρέατος.

γγ) Για τη μη αναγραφή ή λανθασμένη αναγραφή ανά κωδικό παρτίδας, στα εμπορικά και συνοδευτικά έγγραφα των στοιχείων του άρθρου 4 καθώς ή/και του αριθμό των διακινούμενων τεμαχίων, με εξαίρεση τα παρασκευάσματα κρέατος και τα προϊόντα με βάση το κρέας.

δδ) Για τη μη διατήρηση αρχείου με όλα τα εμπορικά έγγραφα για την καταγωγή προέλευση του κρέατος για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία πώλησης του κρέατος.

εε) Για τη μη αναγραφή ή λανθασμένη αναγραφή στο προσυσκευασμένο προϊόν που παράγουν, όσων προβλέπονται στο άρθρο 4.

στστ) Για τη μη ή λανθασμένη συμπλήρωση στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ του μηνιαίου ισοζυγίου αγορών και πωλήσεων κρέατος, σύμφωνα με την ειδική φόρμα της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΑΡΤΕΜΙΣ».

ζζ) Για τη μη εφαρμογή της ισχύουσας για το βόειο και το μοσχαρίσιο κρέας νομοθεσίας που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 4.

3. Οι επιχειρήσεις της περ. δδ΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 τιμωρούνται με πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανά πρακτικό ελέγχου για τις παρακάτω παραβάσεις:

α) Για τη μη κατοχή ζυγιστικής μηχανής που εκδίδει αυτόματα αυτοκόλλητες ετικέτες σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 5.

β) Για τη μη λειτουργία της ζυγιστικής μηχανής της περ. α΄.

γ) Για τη μη αναγραφή ή λανθασμένη αναγραφή στην αυτοκόλλητη ετικέτα της ζυγιστικής μηχανής όλων των στοιχείων της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 5.

δ) Για τη μη αναγραφή ή λανθασμένη αναγραφή στα παραστατικά που εκδίδονται από τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό που χρησιμοποιούν των στοιχείων της περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 5.

ε) Γα τη μη διατήρηση, για τρία (3) χρόνια, της μηνιαίας εκτύπωσης του «Ζ» που προκύπτει από τη ζυγιστική μηχανή τους.

στ) Για τη μη διατήρηση αρχείου, για τρία χρόνια, της μηνιαίας εκτύπωσης αναφοράς «Ζ» ειδών που προκύπτει από τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό τους.

ζ) Για τη μη διατήρηση για τρία χρόνια αρχείου με όλα τα εμπορικά έγγραφα για την καταγωγή προέλευση του κρέατος.

η) Τη μη αναγραφή ή λανθασμένη της «καταγωγής προέλευσης» στα προσυσκευασμένα προς πώληση προϊόντα όπως προβλέπεται στο άρθρο 4.

θ) Για τη λανθασμένη αναγραφή ή μη αναγραφή των στοιχείων του άρθρου 4, στις επισημάνσεις που χρησιμοποιεί η επιχείρηση στους χώρους του καταστήματός της σύμφωνα με την περ. ζ΄ της παρ. 4 του άρθρου 5.

ι) Για την παραλαβή σφάγιων, τεμαχίων σφάγιων και προσυσκευασμένων προϊόντων χωρίς την επισήμανση του άρθρου 4.

ια) Για την έλλειψη παραστατικών διακίνησης των προϊόντων της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 (όπως τιμολόγια ή δελτία αποστολής) όπου να αναγράφονται οι ενδείξεις περί καταγωγής τόπου προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 4.

ιβ) Για τη μη εφαρμογή της ισχύουσας για το βόειο και το μοσχαρίσιο κρέας νομοθεσίας που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 4.

ιγ) Για τη λανθασμένη δήλωση των ποσοτήτων στο μηνιαίο ισοζύγιο αγορών και πωλήσεων προϊόντων της κεντρικής αποθήκης, σύμφωνα με την ειδική φόρμα της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΑΡΤΕΜΙΣ», εφόσον διαθέτουν τρία (3) ή και περισσότερα υποκαταστήματα.

ιδ) Για τη μη εγγραφή των επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ», εφόσον διαθέτουν τρία (3) ή και περισσότερα υποκαταστήματα.

ιε) Για την καθυστέρηση υποβολής του ισοζυγίου κρέατος χωρίς την τήρηση των προθεσμιών της περ. ι παρ. 4 του άρθρου 5 στις επιχειρήσεις που διαθέτουν τρία (3) ή και περισσότερα υποκαταστήματα.

4. Σε κάθε περίπτωση παραβάσεων του παρόντος άρθρου το πρόστιμο που επιβάλλεται, κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των παραβάσεων ανά πρακτικό ελέγχου, το μέγεθος της επιχείρησης, τις παρατηρήσεις του ελεγκτή και τον αριθμό των υποτροπών. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο που επιβάλλεται διπλασιάζεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ανώτατα όρια που ορίζονται στις παρ. 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Υποτροπή νοείται η διαπίστωση μετά από έλεγχο, παραβάσεων της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης από το ίδιο πρόσωπο, στο οποίο έως και τρία χρόνια πριν από τον έλεγχο, επιβλήθηκε διοικητική κύρωση για οποιαδήποτε παράβαση στις διατάξεις της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης ή της 412/8932/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 149). Το μέγεθος της επιχείρησης προκύπτει από τον ετήσιο κύκλο εργασιών (τζίρο) της επιχείρησης της προηγούμενης χρήσης, από τον χρόνο που έγινε ο έλεγχος, ο οποίος αποδεικνύεται από επίσημα οικονομικά στοιχεία. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης ή εκπρόσωπός του καλείται από την Επιτροπή Εξέτασης Παραβάσεων και Επιβολής Προστίμων (Ε.Ε.Π.&Ε.Π.) να προσκομίσει επίσημα οικονομικά στοιχεία που αποδεικνύουν τον τζίρο της επιχείρησης εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο εξαντλείται μέχρι και την ημερομηνία υποβολής υπομνήματος ή την παράστασή του ενώπιον της επιτροπής επιβολής προστίμων. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των στοιχείων αυτών ή σε περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, η επιτροπή επιβολής προστίμων κατατάσσει την επιχείρηση σε κατηγορία μεγέθους ανάλογα με την κρίση της. Όταν η επιχείρηση είναι εκμετάλλευση πρωτογενούς τομέα, τότε το μέγεθος της επιχείρησης καθορίζεται από το μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου που διατηρείται ή εκτρέφεται κατά τον έλεγχο, όπως αυτό προκύπτει από τον αριθμό των ζώων που η φυσική παρουσία τους διαπιστώνεται στην εκμετάλλευση ή από τον αριθμό των ζώων που τεκμηριώνεται από τα πάσης φύσης σχετικά με την εκμετάλλευση έγγραφα ή άδειες που βάσει της κείμενης νομοθεσίας τηρούνται ή/και εκδίδονται από τις επίσημες αρχές ή/και από τους υπευθύνους της εκμετάλλευσης, όποιος εκ των δύο υπερτερεί αριθμητικά.

Για τους μεταφορείς ζώντων ζώων το μέγεθος της εκμετάλλευσης καθορίζεται από τον αριθμό των μεταφερόμενων ζώων τη στιγμή που διαπιστώνεται η παράβαση, όπως αυτός προκύπτει από τη φυσική παρουσία τους κατά τον έλεγχο ή από τον αριθμό των ζώων που τεκμηριώνεται από τα πάσης φύσης συνοδευτικά έγγραφα που βάσει της κείμενης νομοθεσίας πρέπει να τηρούνται κατά τη μεταφορά των ζώων, όποιος εκ των δύο υπερτερεί αριθμητικά.

5. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των κριτηρίων επιμέτρησης της προηγούμενης παραγράφου για τον προσδιορισμό του χρηματικού ύψους των διοικητικών κυρώσεων των παραβάσεων γ, η, ι, ιβ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους συντελεστές του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης 434/62574, ΦΕΚ 1710 Β’, 26/6/2014.

Άρθρο 10 Υποδείγματα

Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση τέσσερα (4) Υποδείγματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και έχουν ως εξής:

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewer. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.Άρθρο 11
Καταργούμενες Μεταβατικές διατάξεις


1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργούνται η αριθ. 412/8932/2012 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έλεγχος της ελληνικής αγοράς κρέατος σε σχέση με την προέλευση καταγωγή του και τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος» (Β΄149) και η αριθ. 647/27509/2013 (Β΄539) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «διαδικτυακή σύνδεση επιχειρήσεων –“ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ”».

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, τα πρακτικά ελέγχου, τα οποία συντάχθηκαν σύμφωνα με την αριθ. 412/8932/2012 (ΦΕΚ Β΄149) καταργούμενη απόφαση ή τις προγενέστερες αυτής που αναφέρονται στο άρθρο 12 της ως άνω απόφασης εξετάζονται ως προς το ύψος των προστίμων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, αν για τις ίδιες παραβάσεις προβλέπονταν αυστηρότερες ποινές στην ως άνω καταργούμενη απόφαση. Η εξέταση του συνόλου των πρακτικών ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται από τις επιτροπές που συγκροτήθηκαν σύμφωνα με την αριθ. 412/8932/2012 (ΦΕΚ Β΄149) καταργούμενη απόφαση μέχρι την τελεσιδικία των εκθέσεων που εκκρεμούν.

3. Εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, οι επιχειρήσεις της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, οφείλουν να προσαρμοστούν στις διατάξεις αυτής.

4. Κατά παρέκκλιση, για την τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 4 (δ) του άρθρου 5, αναφορικά με τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς ο χρόνος προσαρμογής είναι μέχρι 18 Απριλίου 2018, όπως προκύπτει βάσει του άρθρου 15 του ν. 4492/2017 (Α΄/156).

Άρθρο 12 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2018

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΚΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο