Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-04-2018 ]

Αριθμ. 20742/7195/2018 Προσθήκη αρμοδιοτήτων σε οργανική μονάδα του ΕΦΚΑ

(Προσθήκη αρμοδιοτήτων σε οργανική μονάδα του ΕΦΚΑ)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 20742/7195/04-04-2018

(ΦΕΚ Β' 1311/17-04-2018)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 69ΙΒ το οποίο προστέθηκε στο ν. 4387/2016 με το άρθρο 51 του ν. 4445/2016 (Α’ 236).

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης ζ της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4387/2016 η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4445/2016 (Α’236).

3. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 68 του ν. 4387/2016 η οποία προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 4445/2016 (Α’ 236).

4. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων 3 και 4 της περίπτωσης δ της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 216/1999 (Α’184) «Προσθήκη διάρθρωσης και λειτουργίας Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (NAT)».

5. Την από 3/4/2018 πρόταση του Διοικητή του ΕΦΚΑ η οποία μας διαβιβάστηκε με το 629/3-4-2018 έγγραφο του Γραφείου του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

6. Η αριθμ. πρωτ. οικ. 54051/Δ9.14200/22-11-2016 (Β’3801) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Οικ. 44549/ Δ9.12193 από 8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως ισχύει».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ,

αποφασίζουμε:

Την προσθήκη αρμοδιοτήτων στο «Τμήμα Διαχείρισης Οικονομικών πρώην NAT» της «Δ/νσης Διαχείρισης Οικονομικών» του ΕΦΚΑ ως εξής:

- Την κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών των ακινήτων του τέως NAT καθώς και την πρόσληψη και ασφάλιση του προσωπικού των και

- Τη βεβαίωση και εκκαθάριση πληρωμής δαπανών ή αμοιβών που αφορούν γενικά τεχνικής φύσεως εργασίες των ακινήτων του NAT.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2018

Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο