Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-04-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: 2/28470/0004/2018 Τροποποίηση της αριθ. 2/15199/0004/8.3.2018 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Τριμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α'43), όπως ισχύει», (ΑΔΑ: 7Α7ΚΗ-Ρ1Τ), όπως ισχύει

(Τροποποίηση της αριθ. 2/15199/0004/8.3.2018 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Τριμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α'43), όπως ισχύει», (ΑΔΑ: 7Α7ΚΗ-Ρ1Τ), όπως ισχύει)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 17 Απριλίου 2018
Αριθ.πρωτ.: 2/28470/0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ε' : ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Γεωργουλέτης
Τηλέφωνο : 210-33.38.330
Fax.: 210-33.38.202-201
e-mail : [email protected]

Θέμα: «Τροποποίηση της αριθ. 2/15199/0004/08.03.2018 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Τριμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α'43), όπως ισχύει», (ΑΔΑ: 7Α7ΚΗ-Ρ1Τ), όπως ισχύει»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1Β και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις» (A' 43), όπως προστέθηκαν με το άρθρο 46 του ν. 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (Α' 201), καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν.4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (Α' 201).
β) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45), όπως ισχύει.
γ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).
δ) του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).

2. Την υπ' αριθ. 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β' 3696).

3. Την υπ. αριθ. 2/15199/0004/2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Τριμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α'43), όπως ισχύει» (ΑΔΑ: 7Α7ΚΗ-Ρ1Τ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/24357/0004/2018 όμοια (ΑΔΑ: ΩΜ1ΥΗ- ΘΩΗ). 

4. Το από 3.4.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο της Υφυπουργού Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε την αριθ. 2/15199/0004/2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: 7Α7ΚΗ-Ρ1Τ), ως προς τον ορισμό μελών και αντικαθιστούμε στην παρ. Α του διατακτικού αυτής το υπ.' αριθ. 2 αναπληρωματικό μέλος, ως εξής:
«2. Φετοκάκη Αγγελική του Στυλιανού (ΑΔΤ: Ρ 553903), υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών που υπηρετεί ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Καλοπούλου Άννα του Περικλή (ΑΔΤ: Ρ 012194), υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Εφοριακών του Τμήματος Δ' της ίδιας Διεύθυνσης. »

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ε. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και ΑρχείουΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο