Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-04-2018 ]

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου «Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις»

(«Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις»)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τίτλο:
«Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις»


Α. Επί του συνόλου:

Τα νησιά του Αιγαίου συνιστούν σύμπλεγμα 3.053 νησιών που ορίζεται από τις βόρειες ακτές της Κρήτης έως τις νότιες ακτές της Μακεδονίας και Θράκης και από τις ακτές της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου έως τις Μικρασιατικές ακτές, με έκταση 210.240 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το συνολικό ανάπτυγμα της ακτογραμμής των νησιών ανέρχεται στα 9.800 χιλιόμετρα, ισοδύναμο περίπου με το ανάπτυγμα των ακτών της Ευρωπαϊκής ηπείρου. Το συνολικό εμβαδό των Ελληνικών νησιών και βραχονησίδων αποτελεί το 17,1% του εδάφους της χώρας και το 10,8% της συνολικής έκτασης του Αιγαίου. Η Ελλάδα έχει τέσσερις νησιωτικές περιφέρειες και αρκετές δεκάδες νησιών που ανήκουν διοικητικά σε ηπειρωτικές περιφέρειες (Βόρειες Σποράδες, Σαμοθράκη, Θάσος κτλ.).

Το προαναφερόμενο νησιωτικό σύμπλεγμα συγκροτεί μια περιοχή του Ελληνικού χώρου, η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλή προσβασιμότητα και ελκυστικότητα για κατοικία ή οικονομική δραστηριότητα, ως αποτέλεσμα εμβαλωματικών και αποσπασματικών πολιτικών επιλογών και μνημονιακών μέτρων, που επέφεραν την εδραίωση στους νησιώτες αισθήματος απομόνωσης, εγκατάλειψης και γήρανσης.

Παρά τη συνταγματική κατοχύρωση της αρχής της νησιωτικότητας (άρθρο 101 του Συντάγματος), η απόσταση των νησιών από το «κέντρο» συνέχισε να επηρεάζει αρνητικά την καθημερινότητα των κατοίκων. Το μικρό μέγεθος, τόσο ως προς την έκταση όσο και ως προς τον πληθυσμό, εξακολούθησε να περιορίζει τις δυνατότητες για παραγωγικές δραστηριότητες ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας. Η γεωγραφική απομόνωση, λόγω της ασυνέχειας του χώρου, οδήγησε σε αυξημένο κόστος σε χρόνο και χρήμα όλων των οικονομικών λειτουργιών. Εξάλλου, τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της νησιωτικής ζωής δεν αξιοποιήθηκαν ως εργαλείο ανάπτυξης της Χώρας.

Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη μιας νέας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης στη νησιωτικότητα, η οποία δεν πρέπει να διαμορφώνει όρους μειονεξίας, αλλά αξιοποιήσιμης ιδιαιτερότητας. Συγκεκριμένα, αποτελεί προϊόν μιας μεθοδικής προσπάθειας, ώστε τα ελληνικά νησιά «να έρθουν πιο κοντά» στην ηπειρωτική Ελλάδα, με αναμενόμενα μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα στην προσβασιμότητα, την ποιότητα ζωής, την ανάπτυξη και την ελκυστικότητα.

Β. Επί των άρθρων:


Στο Μέρος Α' περιλαμβάνονται τα άρθρα 1 - 11, που αφορούν στο σκοπό, το πεδίο εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδύναμου και λοιπές ουσιαστικού περιεχόμενου ρυθμίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του προγράμματος.

Με το άρθρο 1, καθίσταται σαφές ότι σκοπός των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι η εξασφάλιση της ισότητας των πολιτών αναφορικά με την οικονομική επιβάρυνση του χρήστη, τη διάρκεια του ταξιδιού και την προσφερόμενη ποιότητα και η εισαγωγή στην εθνική νομοθεσία και η υλοποίηση της έννοιας του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.), προκειμένου το κόστος του επιβάτη και του εμπορεύματος που διασχίζει μια διαδρομή με μέσα θαλάσσιας μεταφοράς να είναι ισοδύναμο με το κόστος της διαδρομής που διασχίζει ένας επιβάτης για την ίδια απόσταση με μέσα χερσαίας μεταφοράς.

Με το άρθρο 2, προσδιορίζεται το εννοιολογικό περιεχόμενων των όρων, στους οποίους στηρίζεται η εφαρμογή του προγράμματος του Μ.Ι. Θεμέλιο του προγράμματος αποτελούν το Κατώφλι του Μ.Ι. και το πράγματι Καταβαλλόμενο Μεταφορικό Κόστος (ΚΑ.Μ.Κ.), με βάση τα οποία εξατομικεύεται το ποσό, που τελικά θα καταβληθεί σε κάθε δικαιούχο. Αυτονόητη προϋπόθεση για την καταβολή του είναι να πρόκειται για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με κατοικία ή έδρα αντίστοιχα σε νησί.

Με το άρθρο 3, προσδιορίζονται οι Δήμοι πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος για το έτος 2018 και δεσμεύεται ποσό 50 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότησή του, το οποίο επιτρέπεται να αυξάνεται, εφόσον το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά δεδομένα. Παράλληλα, θεσπίζεται το αφορολόγητο και ακατάσχετο του καταβαλλόμενου ποσού, προκειμένου να διασφαλίζεται η πραγματική καταβολή του στους δικαιούχους.

Με το άρθρο 4, θεσπίζονται κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας και διαμονής, ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος καταστρατήγησης των σκοπών του προγράμματος. Για τις ωφελούμενες επιχειρήσεις ισχύουν τα κριτήρια της Σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (2003/361/ΕΚ).

Με το άρθρο 5, καθίσταται δυνατός ο λογιστικός καθορισμός των καταβαλλόμενων ποσών. Ειδικότερα, προσδιορίζονται τα κριτήρια υπολογισμού του Κ.Μ.Ι., με χρήση των σύγχρονων μετρήσιμων δεικτών περιφερειακότητας, προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας. Περαιτέρω, το πραγματικό μεταφορικό κόστος υπολογίζεται με βάση παραστατικά πραγματικών δαπανών. Το ύψος του ΚΑ.Μ.Κ. προκύπτει ως η διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας/ επιχείρησης από το Κ.Μ.Ι.

Με το άρθρο 6, διαμορφώνεται μια πλήρως ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αιτήσεων, με διευρυμένη χρήση των στοιχείων του TAXISnet, προκειμένου να διασφαλίζεται η αδιάβλητη αλλά και άμεση εφαρμογή του προγράμματος.

Με το άρθρο 7, καθιερώνεται ως αρμόδια αρχή για την υλοποίηση του προγράμματος η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία αναβαθμίζεται σε πρωταγωνιστή στην υλοποίηση της αρχής της νησιωτικότητας. Ταυτόχρονα, προβλέπονται συνέργειες με συναρμόδια Υπουργεία αλλά και με την τοπική κοινωνία, μέσω των κατά περίπτωση αρμόδιων Δήμων.

Με το άρθρο 8, περιγράφεται η διαδικασία καταβολής του ΚΑ.Μ.Κ. στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, με ελάχιστη ετήσια καταβολή ύψους διακοσίων σαράντα (240) ευρώ.

Με το άρθρο 9, ρυθμίζεται η αναστολή καταβολής του ΚΑ.Μ.Κ., εφόσον εξαλειφθούν οι όροι ένταξης στο πρόγραμμα.

Με το άρθρο 10, διασφαλίζεται η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Με το άρθρο 11, θεσμοθετείται, για πρώτη φορά, η υποχρέωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να προβεί στην κατάρτιση Εθνικής Πολιτικής Υλοποίησης του Μ.Ι., η οποία αποκτά δημοκρατική νομιμοποίηση, μέσω της διατύπωσης γνώμης από την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Η προαναφερόμενη Εθνική Πολιτική πρόκειται να δεσμεύσει οριζόντια όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες στην υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών και μέτρων, που θέτουν οριστικά τέλος στην απομόνωση των νησιωτών.

Στο Μέρος Β' περιλαμβάνονται αφενός το άρθρο 12, το οποίο αφορά σε τελικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις και το άρθρο 13, με το οποίο προσδιορίζεται η έναρξη ισχύος του προτεινόμενου νόμου.


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις»


Μέρος Α':
Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.)

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός των ρυθμίσεων του παρόντος είναι:
α) η εξασφάλιση της ισότητας των πολιτών αναφορικά με την οικονομική επιβάρυνση του χρήστη για τη διακίνηση του ιδίου ή εμπορευμάτων, τη διάρκεια του ταξιδιού και την προσφερόμενη ποιότητα και
β) η θεσμοθέτηση στην εθνική νομοθεσία και η υλοποίηση της έννοιας του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.), προκειμένου το κόστος που αντιστοιχεί ανά επιβάτη και ανά εμπόρευμα με μέσα θαλάσσιας μεταφοράς να είναι ισοδύναμο με το κόστος για την ίδια απόσταση με μέσα χερσαίας μεταφοράς.

Άρθρο 2
Ορισμοί


Για την εφαρμογή του παρόντος, οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη σημασία:
α) Αρμόδια Αρχή: η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Όπου αναφέρονται στον παρόντα νόμο οι λέξεις «Υπουργός» και «Υπουργείο» νοούνται αντίστοιχα ο Υπουργός και το Υπουργείο, που έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
β) Άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη: οικογένειες που απαρτίζονται από ένα άτομο, ή από έγγαμο ζευγάρι, ή ζεύγος το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:
β1) τα άγαμα τέκνα, εφόσον:
αα) είναι ανήλικα έως δέκα οκτώ (18) ετών ή
ββ) είναι ενήλικα έως είκοσι πέντε (25) ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
γγ) είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
β2) Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία:
αα) τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/ γονέων
ββ) αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/ γονέων
β3) Ανιόντες.
β4) Ανήλικα τέκνα που στερούνται και των δυο γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/ γονέων, ελλείψει δικαστικής απόφασης επιμέλειας από άλλο άτομο.
γ) Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος: Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου της καταβολής του Καταβαλλόμενου Μεταφορικού Κόστους (ΚΑ.Μ.Κ). φορολογικού έτους. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, ως δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νοούνται οι εκκαθαρισμένες αρχικές ή οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, οι οποίες έχουν υποβληθεί έως 31.12.2017.
δ) Δικαιούχος: το ενήλικο άτομο, που υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό της ωφελούμενης μονάδας ή ωφελούμενης επιχείρησης, η οποία αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου 4.
ε) Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδύναμου (Κ.Μ.Ι.): είναι το ποσό που ισούται με το ύψος του συνολικού μεταφορικού κόστους, που θα κατέβαλε η ωφελούμενη μονάδα/ επιχείρηση με την ίδια σύνθεση μελών, εάν διέμενε στην ηπειρωτική Ελλάδα.
στ) Καταβαλλόμενο Μεταφορικό Κόστος (ΚΑ.Μ.Κ.): είναι το ποσό που καταβάλλεται στην ωφελούμενη μονάδα/ επιχείρηση και προκύπτει ως η διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας/ επιχείρησης από το Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδύναμου.
ζ) Συνολικό εισόδημα: το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης - προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση -, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους. Στο συνολικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των επιδομάτων και των κάθε μορφής χρηματικών μεταβιβάσεων, καθώς και το σύνολο των εισοδημάτων που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Ειδικά για όσους έχουν συμπληρώσει στις 31.12.2017 τουλάχιστον έξι (6) μήνες συνεχόμενης ανεργίας εντός του προηγούμενου έτους (2017), όπως αυτό προκύπτει από τα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Ασφάλισης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν ατομικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2016 από μισθωτή εργασία έως το ύψος των 9.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για κάθε επιπλέον μήνα ανεργίας πέραν των έξι (6) μηνών εντός του έτους 2017. Στον όρο μισθωτή εργασία περιλαμβάνονται επιπλέον και τα εισοδήματα της περίπτ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως καταγράφονται στους κωδικούς 307-308 του εντύπου Ε1, το άθροισμα καθαρών ποσών από παροχή εργασίας με εργόσημο, όπως καταγράφονται στους κωδικούς 309-310 του εντύπου Ε1, καθώς και τα εισοδήματα από οικοδομικά ένσημα, αυτασφάλιση κ.λπ., όπως καταγράφονται στους κωδικούς 311-312 του εντύπου Ε1.
η) Ωφελούμενη Επιχείρηση: Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στις παρ. 2-5 του άρθρου 2 του ν .4308/2014 (Α' 251) σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δηλώνουν ως έδρα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους νησί των Δήμων του ν. 3852/2010 (Α' 87).
θ) Ωφελούμενη Μονάδα: το νοικοκυριό, του οποίου ο δικαιούχος δηλώνει ως μόνιμη κατοικία στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους νησί των Δήμων του ν. 3852/2010 (Α' 87), απαρτιζόμενο από όλα τα εν ζωή κατά την υποβολή της αίτησης άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη, συμπεριλαμβανομένων και των φιλοξενούμενων ατόμων, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους. Τα άτομα που έχουν δηλώσει ότι φιλοξενούνται από φυσικά πρόσωπα στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν έχουν ίδιο δικαίωμα στην καταβολή Μ.Ι. και προσμετρώνται υποχρεωτικά στη φιλοξενούσα μονάδα.

Άρθρο 3
Χρηματοδότηση του Μέτρου

1. Το πρόγραμμα του Μ.Ι. τίθεται σε εφαρμογή πιλοτικά τον Ιούλιο 2018 και αφορά σε ωφελούμενες μονάδες και ωφελούμενες επιχειρήσεις, με κατοικία ή έδρα αντίστοιχα, στις νήσους Λέσβο, Λήμνο, Άγιο Ευστράτιο, Χίο, Οινούσσες, Ψαρά, Αντίψαρα, Κω, Πάτμο, Αστυπάλαια, Κάλυμνο, Κάσο, Λέρο, Νίσυρο, Σύμη, Τήλο, Καστελόριζο καθώς και στα νησιά Αγαθονήσι, Αλιμία, Αρκιούς, Αρμάθια, Χάλκη, Φαρμακονήσι, Γυαλί, Κίναρο, Λέβιθα, Λειψούς, Μάραθο, Νίμο, Ψέριμο, Σαρία, Στρογγυλή, Σύρνα, Τέλενδο, Σάμο, Ικαρία, Φούρνους, Άγιο Μηνά, Θύμαινα, Σαμοθράκη, Κάρπαθο, Ερρικούσα, Μαθράκι, Οθωνούς, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Δονούσα, Κουφονήσια, Ανάφη.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη από την υλοποίηση του προγράμματος του Μ.Ι. για το έτος 2018 δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ.

3. Ο Υπουργός δύναται να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τους Δήμους εφαρμογής του προγράμματος ή όποιο άλλο φορέα κριθεί αναγκαίο, προκειμένου να υλοποιείται απρόσκοπτα ο σκοπός του προγράμματος.

4. Το ΚΑ.Μ.Κ. είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

5. Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του μέτρου αφορά συνολικά την Ελληνική νησιωτική επικράτεια και μπορεί να τροποποιείται, με την προσθήκη νησιών πέραν αυτών της παρ. 1, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 4
Δικαιούχοι του ΚΑ.Μ.Κ.


1. Δικαιούχοι του ΚΑ.Μ.Κ. είναι οι εξής:
α. Η ωφελούμενη μονάδα, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια εισοδήματος και περιουσίας.
β. Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί. Για τους δεύτερους, απαιτείται άδεια διαμονής εν ισχύ, ενώ όσοι δικαιούχοι διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, απαιτείται να έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή να κάνουν αποδεδειγμένα χρήση των υπηρεσιών των Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων που λειτουργούν στους Δήμους.
β. Προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 3848/2010 (Α' 71), για χρονική διάρκεια που διαρκεί όσο η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που αρχίζει από την παρουσίασή τους στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας και λήγει με τη λήξη του διδακτικού έτους, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 35557/Δ2/2003 (Β' 465).
δ. Ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου, όπως ορίζονται στο ν.δ. 67/1968 (Α' 303), με χρονική διάρκεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 του ν. 3730/2008 (Α' 262) και στην παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011 (Α' 228), όπως επίσης ιατροί που έχουν εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου και διορίζονται ως ιατροί επί θητεία, 12μηνης διάρκειας, βάσει του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 (Α' 236). Δικαιούχοι θεωρούνται και οι ιατροί που τοποθετούνται προς απόκτηση ειδικότητας σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τη Διοίκηση του εκάστοτε νοσοκομείου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 123/1975 (Α' 172), καθώς και οι επικουρικοί ιατροί που διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α' 134) με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με διάρκεια από ένα έως τρία (1-3) έτη.
ε. Ωφελούμενες επιχειρήσεις, που έχουν την έδρα τους στους Δήμους εφαρμογής του προγράμματος. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, δικαιούχοι του ΚΑ.Μ.Κ. είναι ωφελούμενες επιχειρήσεις, που έχουν την έδρα τους στους Δήμους εφαρμογής του προγράμματος τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

2. Για τις ωφελούμενες επιχειρήσεις ισχύουν τα κριτήρια της Σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (2003/361/ΕΚ), όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Δεν δικαιούνται καταβολή του ΚΑ.Μ.Κ. φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, καθώς και ο/ η σύζυγος αυτών.

4. Οι ωφελούμενες μονάδες και ωφελούμενες επιχειρήσεις πρέπει να διαμένουν να ή εδρεύουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια τα τελευταία πέντε (5) έτη, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κατά την τελευταία πενταετία.

5. Ο δικαιούχος οφείλει είτε να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ένα (1) μήνα μέχρι και την υποβολή της αίτησης του άρθρου 6, όπως αυτό προκύπτει από το μητρώο Άμεσα Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του ΕΦΚΑ, είτε να είναι συνταξιούχος εξ ιδίου δικαιώματος ή εκ μεταβιβάσεως, είτε να λαμβάνει το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α' 85). Το κριτήριο του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τις εξής περιπτώσεις:
α) για δικαιούχους 67 ετών και άνω και
β) για μονοπρόσωπα νοικοκυριά, στα οποία ο δικαιούχος είναι πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (κωδικοί εντύπου Ε1: 001, 002, 005, 006 905, 906, 913 και 914).

6. Ο δικαιούχος και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να έχουν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους, εφόσον έχουν υποχρέωση.

Άρθρο 5
Κριτήρια υπολογισμού ΚΑ.Μ.Κ.


1. Για τον υπολογισμό του Κ.Μ.Ι, λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα κάτωθι:
α) τα δημοσιονομικά δεδομένα,
β) ο Δείκτης Περιφερειακότητας,
γ) ο Δείκτης Προσβασιμότητας,
δ) ο Δείκτης Προσπελασιμότητας,
ε) ο χιλιομετρικός συντελεστής (Χ.Σ.) υπολογισμού κομίστρων για τις διανομαρχιακές επιβατικές γραμμές ΚΤΕΛ, όπως εκάστοτε ισχύει,
στ) ο χιλιομετρικός συντελεστής υπολογισμού κομίστρων για την ενδονομαρχιακή επιβατική γραμμή με ΚΤΕΛ, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Για τον υπολογισμό του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας/ επιχείρησης, λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα κάτωθι:
α) το πραγματικό κόστος ακτοπλοϊκού εισιτηρίου οικονομικής θέσης για δρομολόγιο μεταξύ του κάθε νησιού και ηπειρωτικού προορισμού,
β) το πραγματικό κόστος ακτοπλοϊκού εισιτηρίου οικονομικής θέσης για δρομολόγιο μεταξύ κάθε νησιού και της πρωτεύουσας του νομού στον οποίο υπάγεται διοικητικά,
γ) η αξία νόμιμου παραστατικού μεταφοράς εμπορεύματος της κάθε νησιωτικής επιχείρησης από και προς το νησί,
δ) η ποσότητα και ο τύπος των μεταφερόμενων φορτίων,
ε) η απόσταση κάθε νησιού σε ναυτικά μίλια από τον προορισμό που αναφέρει το παραστατικό μεταφοράς εμπορεύματος,
στ) η ισοδυναμία χιλιομετρικών και μιλιομετρικών αποστάσεων,
ζ) η μεσοσταθμική τιμή κομίστρου (προ ΦΠΑ) ανά χιλιόμετρο, που προκύπτει από τη διαφορά του θαλάσσιου από το χερσαίο αντίστοιχης απόστασης κόμιστρο η) οι συνολικές φορτωθείσες/ εκφορτωθείσες ποσότητες (σε τόνους) των εμπορευμάτων που μεταφέρονται ακτοπλοϊκώς σε κάθε νησιωτικό λιμένα αναφοράς για κάθε τύπο φορτίου.

3. Το ύψος του ΚΑ.Μ.Κ. προκύπτει ως η διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας/ επιχείρησης από το Κ.Μ.Ι.

4. Με απόφαση του Υπουργού, εξειδικεύονται και ποσοτικοποιούνται τα κριτήρια των παρ. 1 και 2, σε αντιστοιχία με τα οριζόμενα στην «Εθνική Πολιτική Υλοποίησης Μ.Ι.». Μέχρι την κατάρτιση της πρώτης «Εθνικής Πολιτικής Υλοποίησης Μ.Ι.», η υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται, μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 6
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων


1. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
α) Η αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α' 75) ως προς τα δηλούμενα στοιχεία και συναίνεσης για τη λήψη φορολογικών δεδομένων που τηρούνται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), υποβάλλεται από τον/ την υπόχρεο ή τον/ τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ωφελούμενης μονάδας ή τον/ την υπόχρεο υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ωφελούμενης επιχείρησης μέσω διαδικτύου, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της Α.Α.Δ.Ε.
Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η οίκοθεν καταβολή του ΚΑ.Μ.Κ. σε δικαιούχους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:
αα) Ο υπόχρεος ή συνυπόχρεος είναι είτε συνταξιούχος είτε λαμβάνει το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016.
ββ) Ο υπόχρεος ή συνυπόχρεος είναι ηλικίας εβδομήντα (70) ετών και άνω.
γγ) Δεν υπάρχουν στην ωφελούμενη μονάδα εξαρτώμενα μέλη ούτε φιλοξενούμενοι.
β) Σε περίπτωση ωφελούμενης μονάδας που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/ την υπόχρεο ή τον/ τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για το σύνολο των μελών της ωφελούμενης μονάδας. Σε αυτήν την περίπτωση, κατά την επεξεργασία της αίτησης, ζητείται η συναίνεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους TAXISnet για τη λήψη των στοιχείων τους που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε. Η συναίνεση όλων των φιλοξενούμενων ενηλίκων εντός της προθεσμίας υποβολής της αίτησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωσή της.
γ) Όλα τα δεδομένα που αφορούν σε προσωπικά στοιχεία, στη σύνθεση του νοικοκυριού, σε φορολογικά και οικονομικά στοιχεία, στοιχεία εγγραφής στον ΕΦΚΑ και στοιχεία ανεργίας, προκύπτουν από διασυνδέσεις ή διασταυρώσεις με τις βάσεις δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε., του ΑΜΚΑ, του ΕΦΚΑ και του Ο.Α.Ε.Δ. και προσυμπληρώνονται αυτόματα. Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων καταβολής του ΚΑ.Μ.Κ. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού IBAN. Ο αιτών φέρει την ευθύνη για τη συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού, ο οποίος είναι έγκυρος και ενεργός και στον οποίο είναι υποχρεωτικά είτε αποκλειστικός δικαιούχος είτε συνδικαιούχος.
Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι αποκλειστικά δικαιούχος ή συνδικαιούχος στο δηλωμένο αριθμό λογαριασμού, δεν κρίνεται δικαιούχος του ΚΑ.Μ.Κ. και δεν πραγματοποιείται η σχετική πληρωμή, ακόμα και αν πληρούνται τα κριτήρια χορήγησής του. Σε περίπτωση που ο αριθμός λογαριασμού IBAN δεν είναι ενεργός, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πίστωση του λογαριασμού, στον οποίο ο ενδιαφερόμενος είναι αποκλειστικά δικαιούχος ή συνδικαιούχος, θα πρέπει αυτός να μεταβεί στο οικείο πιστωτικό ίδρυμα και να διευθετήσει το ζήτημα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

2. Κατά την επεξεργασία της αίτησης, ο αιτών δύναται να αλλάξει τη σύνθεση της ωφελούμενης μονάδας, όπως αυτή προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους, με την προσθήκη τέκνου που έχει γεννηθεί μετά την 31 η Δεκεμβρίου, εισάγοντας τον Α.Μ.Κ.Α. του.

3. Σε περίπτωση που στη σύνθεση του νοικοκυριού, όπως αυτή απεικονίζεται στη βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. και τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, προκύπτει φιλοξενούμενο μέλος, το οποίο είναι άγνωστο στον αιτούντα, ο τελευταίος δύναται να το εξαιρέσει, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη επιλογή που παρέχεται από το σύστημα. Η επιλογή αυτή συνιστά καταγγελία προς την οικεία Δ.Ο.Υ. σε βάρος του εμφαινόμενου ως φιλοξενούμενου περί ψευδούς υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Στη συνέχεια, ο αιτών δύναται να προχωρήσει στη διαδικασία υποβολής αίτησης.

4. Σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία στοιχείων μεταξύ ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ο αιτών οφείλει εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να αιτηθεί την αλλαγή στοιχείων του ΑΜΚΑ του στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Στη συνέχεια, πρέπει να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης.

5. Σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία των στοιχείων ΑΜΚΑ, ΑΦΜ ή του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης, όπως αυτά προκύπτουν από το μητρώο του ΕΦΚΑ, ο αιτών πρέπει εντός της προθεσμίας υποβολής αίτησης να επικαιροποιεί τα στοιχεία του στον ΕΦΚΑ.

6. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της.

7. Η αίτηση δύναται να ακυρώνεται από τον αιτούντα εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων - ανεξάρτητα του αν έχει υποβληθεί οριστικά ή όχι- και να υποβληθεί νέα.

8. Άτομα που έχουν δηλώσει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ότι φιλοξενούνται από φυσικά πρόσωπα δεν είναι χωριστά δικαιούχοι ΚΑ.Μ.Κ.

Άρθρο 7
Αρμόδια όργανα - Διαδικασία υλοποίησης


1. Αρμόδιες Υπηρεσίες και όργανα για την υλοποίηση της διαδικασίας είναι η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, η Α.Α.Δ.Ε. και οι Δήμοι εφαρμογής του προγράμματος.

2. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι αρμόδια για την εφαρμογή του «Μηχανισμού Καταβολής ΚΑΜΚ επιβατών και Κριτήρια Δικαιούχων» και του «Μηχανισμού Καταβολής ΚΑΜΚ εμπορευμάτων και Κριτήρια Δικαιούχων», όπως και για τα εξής:
α) υποδοχή των αιτήσεων - δηλώσεων για λογαριασμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
β) ανάπτυξη και διαχείριση του Πληροφοριακού Συστήματος,
γ) ανάπτυξη και τήρηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Μητρώου ωφελουμένων και αιτούντων, δ) πιστοποίηση των χρηστών του Πληροφοριακού Συστήματος,
ε) δημιουργία βάσης δεδομένων των δικαιούχων του προγράμματος, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, στην οποία έχουν πρόσβαση και εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των Δήμων στους οποίους εφαρμόζεται το πρόγραμμα και υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
στ) ηλεκτρονική διασταύρωση πληροφοριών με τις βάσεις δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ.- Α.Α.Δ.Ε., των πληροφορικών συστημάτων Ο.Α.Ε.Δ., Α.Α.Δ.Ε., Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α., των ασφαλιστικών ταμείων και άλλων φορέων ή Υπουργείων,
ζ) προώθηση των Εγκεκριμένων Πινάκων Δικαιούχων για καταβολή του ΚΑ.Μ.Κ., έκδοση πράξεων αναστολής ή διακοπής και την αποδοχή ή την απόρριψη των ενστάσεων,
η) ενημέρωση των δικαιούχων, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχουν δηλώσει, για την αποστολή στο σύστημα «ΔΙΑΣ» και την επικείμενη καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης.
θ) έλεγχο δαπανών από τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων, εκκαθάριση δαπανών, έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων, αποστολή Χρηματικών Ενταλμάτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ακύρωση Χρηματικών Ενταλμάτων, εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων, έκδοση και θεώρηση Επιτροπικών Ενταλμάτων, Χρηματικά Εντάλματα δευτερεύοντα διατάκτη - Μηνιαίες καταστάσεις όπως και ανάκληση Επιτροπικών Ενταλμάτων, όπως ορίζονται στα άρθρα 75-91 του ν. 4446/2016 (Α' 240).

3. Επίσης, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
α) επιλαμβάνεται και αποφασίζει επί όλων των περιπτώσεων που παραπέμπονται αρμοδίως σε αυτή και δύναται να ζητεί επιπλέον στοιχεία από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,
β) εισηγείται τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων/ Προσφυγών και Καταγγελιών. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η συγκρότηση της Επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου.
γ) εξετάζει τις περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισηγείται σχετικά στην αρμόδια για ενέργεια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
δ) εκδίδει ανακοινώσεις για κάθε θέμα που αφορά στα ως άνω σημεία,
ε) ενημερώνει τους αιτούντες για την πορεία του αιτήματος τους και κάθε άλλο θέμα που αφορά στη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα,
στ) αναζητά περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και διαβιβάζει αρμοδίως για την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων,
ζ) υποδέχεται, επεξεργάζεται προσφυγές/ ενστάσεις και καταγγελίες από τους δικαιούχους και τον πληθυσμό εν γένει. Μετά από τη διερεύνηση των ανωτέρω και εφόσον προκύπτουν ενδείξεις, τις προωθεί με τη σχετική εισήγηση στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

4. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής συνεργάζεται:
α) με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και τα νησιωτικά επιμελητήρια, για την παρακολούθηση της επίδρασης του μεταφορικού ισοδύναμου στις τιμές των προϊόντων,
β) με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, για την υλοποίηση και διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος εξυπηρέτησης δικαιούχων μεταφορικού ισοδυνάμου,
γ) με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για κάθε ζήτημα εξασφάλισης πιστώσεων για την υλοποίηση του προγράμματος,
δ) με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Διευθύνσεις Εκπαίδευσης) και το Υπουργείο Υγείας, για τη πιστοποίηση δικαιούχων που εντάσσονται στο εποχικού χαρακτήρα εκπαιδευτικό και υγειονομικό προσωπικό,
ε) με τις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για κάθε θέμα το οποίο αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος.

5. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και η Α.Α.Δ.Ε. είναι αρμόδιες για τη διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών και την ηλεκτρονική διασταύρωση των δηλωθέντων με όλα τα στοιχεία που διαθέτει το Υπουργείο Οικονομικών.

6. Κάθε Δήμος στον οποίο θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα έχει την ευθύνη για τα ακόλουθα:
α) ορίζει πρόσωπο - αναφοράς (σημείο επαφής) για το πρόγραμμα,
β) συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, για την αποτελεσματική εφαρμογή και το συντονισμό του προγράμματος,
γ) παρέχει κάθε στήριξη στους δικαιούχους, προκειμένου να ενημερώνονται και να υποβάλλουν αίτηση,
δ) παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.

7. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σχεδιάζει και υλοποιεί πρόγραμμα ενημέρωσης και επιμόρφωσης των στελεχών των συναρμόδιων για την υλοποίηση του προγράμματος φορέων και υπηρεσιών.

8. Το Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υποστηρίζει επιστημονικά το πρόγραμμα για την ανάλυση στατιστικών στοιχείων, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής του, βάσει συστήματος δεικτών, καθώς και τη διαχείριση και το συντονισμό προγραμμάτων συμβουλευτικής, κατάρτισης και προώθησης της νησιωτικότητας.

Άρθρο 8
Τρόπος Καταβολής ΚΑ.Μ.Κ


1. Το ΚΑ.Μ.Κ. καταβάλλεται στους δικαιούχους, κατόπιν υποβολής αίτησης τους, διασταύρωσης των στοιχείων τους, επεξεργασίας των σχετικών δικαιολογητικών και πιστοποίησης του ύψους που αναλογεί στον εκάστοτε δικαιούχο.

2. Το ελάχιστο ποσό που καταβάλλεται στην ωφελούμενη μονάδα/ επιχείρηση είναι είκοσι (20) ευρώ ανά μήνα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται και τροποποιούνται ο «Μηχανισμός Καταβολής ΚΑΜΚ επιβατών και Κριτήρια Δικαιούχων» και ο «Μηχανισμός Καταβολής ΚΑΜΚ εμπορευμάτων και Κριτήρια Δικαιούχων».

Άρθρο 9
Αναστολή καταβολής


1. Η καταβολή του ΚΑ.Μ.Κ. αναστέλλεται, εάν ο δικαιούχος απομακρύνθηκε από τους Δήμους εφαρμογής του προγράμματος για χρόνο πλέον του τετραμήνου εντός του ίδιου έτους.

2. Δεν αναστέλλεται η καταβολή του ΚΑ.Μ.Κ., ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια αυτής, εάν η απουσία του δικαιούχου ή εξαρτώμενου τέκνου οφείλεται σε λόγους νοσηλείας σε νοσηλευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Άρθρο 10
Αχρεωστήτως καταβληθέντα - Αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών


1. Η καταβολή του ΚΑ.Μ.Κ. διακόπτεται:
α) σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου,
β) σε περίπτωση μόνιμης εγκατάστασης του δικαιούχου στο εξωτερικό,
γ) εάν περιέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έγγραφα στοιχεία από τα οποία προκύπτουν ότι η καταβολή έγινε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις,
δ) όταν κατά τη διαδικασία ελέγχου, ηλεκτρονικού ή δειγματοληπτικού, ο δικαιούχος παύει να πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης.

2. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

3. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 11
Εθνική Πολιτική Υλοποίησης Μ.Ι.


1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κυρώνεται η «Εθνική Πολιτική Υλοποίησης του Μ.Ι.», στην οποία συντίθενται οι ανάγκες και ιεραρχούνται τα αναγκαία μέσα και ενέργειες για την εφαρμογή του Μ.Ι. Αρμόδια αρχή για τη διαμόρφωση πρότασης για την «Εθνική Πολιτική Υλοποίησης του Μ.Ι.» ορίζεται η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία διατυπώνει συνολική πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής μεγέθη:
α) τις μελέτες και εισηγήσεις των Περιφερειών και Δήμων,
β) τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά δεδομένα,
γ) την ανάγκη μετακίνησης επιβατών, εμπορευμάτων και στρατηγικών φορτίων, ιδίως από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές,
δ) τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του υφισταμένου δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, τα αναλυτικά στοιχεία για την επιβατική κίνηση ανά δρομολογιακή γραμμή θαλάσσιων ενδομεταφορών σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση,
ε) την περιοδικότητα των δρομολογίων και τη χρονική κατανομή τους εντός του ημερολογιακού έτους,
στ) τις κοινωνικές ανάγκες και
ζ) τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία.

2. Τα μεγέθη της παρ. 1 επαναξιολογούνται και επικαιροποιούνται κάθε τρία (3) χρόνια ή και νωρίτερα, εάν μεταβάλλονται κρίσιμα δεδομένα.

3. Πριν τη λήψη της απόφασης του παρόντος, ενημερώνεται πλήρως και διατυπώνει τη γνώμη της η Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών περιοχών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.

4. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, είναι δυνατό να συνάπτονται προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα με μορφή ν.π.δ.δ., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, για την υλοποίηση των οριζόμενων στο παρόν άρθρο.

Μέρος Β': Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 12
Τελικές - Εξουσιοδοτικές Διατάξεις


1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται το καταβαλλόμενο ποσό για κάθε έτος. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να αυξάνονται οι κατηγορίες δικαιούχων και το ΚΑ.Μ.Κ., εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες κατά το χρόνο έκδοσής της.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εξειδικεύονται τα κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας, διαμονής ή άλλα για την καταβολή του ΚΑ.Μ.Κ., οι κατηγορίες των δικαιούχων, η βάση, ο τρόπος υπολογισμού και το ακριβές ποσό του ΚΑ.Μ.Κ. ανά κατηγορία δικαιούχων, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητες τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγηση του ανά κατηγορία δικαιούχων, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.

3. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 120/1997 (Α' 110) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Επιβάτες - Οχήματα
α. Στοιχεία επιβάτη: Από την 1 Ιανουαρίου του έτους 2000 το σύστημα τηρεί το ονοματεπώνυμο του επιβάτη, το ΑΦΜ, το φύλλο, την ηλικία ή την ένδειξη για την κατηγορία ηλικίας (ενήλικας - παιδί - βρέφος) ή το έτος γέννησης και στοιχεία που τυχόν δηλώνονται από τον επιβάτη (άτομο με ειδικές ανάγκες, φροντίδες που πρέπει να παρασχεθούν στον επιβάτη σε επείγουσες καταστάσεις κ.λπ.).
β. Στοιχεία δρομολογίου: ημερομηνία και ώρα αναχώρησης, λιμένες προορισμού, όνομα πλοίου.
γ. Στοιχεία θέσης και ενδιαίτησης.
δ. Στοιχεία οχημάτων: κατηγορία, τύπος (εργοστάσιο κατασκευής), διαστάσεις, αριθμός κυκλοφορίας.
ε. Ειδικό καθεστώς εκπτώσεων.»

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο