Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-04-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: 2/28478/0004/2018 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τη μελέτη θεμάτων σχετικά με τον προσδιορισμό των τιμών εκκίνησης του άρθρου 41 του ν. 1249/1982

(Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τη μελέτη θεμάτων σχετικά με τον προσδιορισμό των τιμών εκκίνησης του άρθρου 41 του ν. 1249/1982)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 13 Απριλίου 2018
Αριθ.πρωτ.: 2/28478/0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τμήμα Ε'

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65,
Πληροφορίες:  Αθήνα Α. Βασιλείου
Τηλέφωνο:  210-33.38.318
fax:  210-33.38.201
e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τη μελέτη θεμάτων σχετικά με τον προσδιορισμό των τιμών εκκίνησης του άρθρου 41 του ν. 1249/1982».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 34 του ν.1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της αγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α'178), όπως αποσαφηνίστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν.2346/1995 (Α'220)
β) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45), όπως ισχύει
γ) του άρθρου 21 του ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176), όπως ισχύει
δ) του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις» (Α' 43), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 3 του αρθρ. 46 του ν. 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (Α' 201).
ε) του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181)
στ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

2. Την αριθ. 2/30508/0004/5.5.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών» (Β'785), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθ. ΕΜΠ 227/0004/04.04.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Διορισμός του Αθανασίου Δημάκη του Παναγιώτη στη θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών» ( ΥΟΔΔ 195 ).

4. Το από 02.04.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Διευθυντή του Γραφείου της Υφυπουργού Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Συνιστούμε στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, Ομάδα Εργασίας για τη μελέτη θεμάτων σχετικά με τον προσδιορισμό των τιμών εκκίνησης του άρθρου 41 του ν. 1249/1982.

Β. Συγκροτούμε την ανωτέρω Ομάδα και ορίζουμε τα μέλη της, ως εξής:

1. Πέτρο Καούνη του Δικαίου, που υπηρετεί σε θέση μετακλητού διοικητικού υπαλλήλου στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών, ως Συντονιστή

2. Δημήτριο Τσιμπινό του Βασιλείου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών

3. Περικλή Λιασκοβίτη του Χρήστου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος του Τμήματος Β' της Διεύθυνσης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών, της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

4. Βασιλική Κόττα του Ιωάννη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στο Τμήμα Δ' της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας

5. Αντώνιο Παπαποστόλου του Παναγιώτη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στο Τμήμα Δ' της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας

6. Καλλιόπη Ακαντζιλιώτου του Ιωάννη, υπάλληλο που υπηρετεί ως Προϊσταμένη του Τμήματος Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος, με αναπληρώτριά της τη Βασιλική Βλαχοστεργίου του Αλεξάνδρου, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.

7. Δημήτριο Λυμπερόπουλο του Παναγιώτη, υπάλληλο που υπηρετεί στη Διεύθυνση Οικονομικών και Βραχυχρόνιων Δεικτών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με αναπληρωτή του το Δήμο Λούκα του Ιωάννη, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

Χρέη Γραμματέα της Ομάδας θα ασκεί η Φραντζέσκα Λάβδα του Στεφάνου, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο της Υφυπουργού Οικονομικών, με αναπληρώτριά της την Ευαγγελία Γλυστρίδου του Εμμανουήλ, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στο ίδιο Γραφείο.

Γ. Έργο της Ομάδας Εργασίας, είναι:

1. Ο προσδιορισμός της «βέλτιστης εκτίμησης» αναφορικά με τις εκτιμήσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών, οι οποίες θα έχουν υποβληθεί στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα της Γ.Γ.Π.Σ. σε συνέχεια των υπ' αριθμ. πρωτ. ΓΓΔΠ0020593ΕΞ/28.12.2017 και ΓΓΔΠ0001472ΕΞ/25.01.2018 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, της με αριθμ. πρωτ. ΠΟΛ.1005/2018 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της με αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ Δ 0003215 ΕΞ 2018 Υπουργικής Απόφασης περί ανάθεσης του έργου σε πιστοποιημένους εκτιμητές.

2. Η διατύπωση της τελικής εισήγησης τιμών ζωνών προς την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας για τις τιμές που δεν θα παραπεμφθούν στην Τριμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή της παρ. 1Β του άρθρου 41 ν. 1249/1982, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Ο προσδιορισμός του τρόπου επιλογής των τιμών εκκίνησης, οι οποίες, λόγω αδυναμίας ασφαλούς προσδιορισμού τους, θα παραπεμφθούν στην Τριμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή της παρ. 1Β του άρθρου 41 ν. 1249/1982, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας, βάσει της οποίας θα καταλήξει η ανωτέρω αναφερόμενη Δευτεροβάθμια Επιτροπή στην τελική εισήγησή της προς τον Υπουργό Οικονομικών.

Δ. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών στο Κατάστημα που στεγάζονται Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας 8, η δε διάρκειά της ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου κ.α.α.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο