Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-04-2018 ]

Αριθμ. 2/26549/ΔΠΓΚ/2018 Αντικειμενικοί λόγοι, εξωγενείς παράγοντες και διαδικασία αναθεώρησης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των φορέων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005

(Αντικειμενικοί λόγοι, εξωγενείς παράγοντες και διαδικασία αναθεώρησης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των φορέων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 2/26549/ΔΠΓΚ/27-03-2018

(ΦΕΚ Β' 1288/12-04-2018)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4.α. του άρθρου 63, των άρθρων 64Α΄, 155Α, 173, 175 και 175Α του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί» (ΦΕΚ 314/Α΄) όπως ισχύει.

3. Το Π.Δ.142/2017 (ΦΕΚ 181/Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

4. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’145).

5. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).

6. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη», (ΦΕΚ 2168/Β΄).

7. Την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων και της διαδικασίας αναθεώρησης των ετήσιων προϋπολογισμών των φορέων του Κεφ. Α΄ του Ν. 3429/2005.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Κατ’εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.α. του άρθρου 63 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διοίκηση των φορέων του Κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005, διαπιστώσει αδυναμία εκτέλεσης του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού, υπό την έννοια της αρνητικής απόκλισης άνω του 10% από το εγκεκριμένο ετήσιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα «ΙΣΟΖΥΓΙΟ», σύμφωνα με τις έννοιες και ταξινομήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA), προσδιορίζονται συγκεκριμένοι αντικειμενικοί λόγοι και εξωγενείς παράγοντες, για τους οποίους δύναται να αναθεωρηθεί ο ετήσιος εγκεκριμένος προϋπολογισμός, ως εξής:

• Εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων που τίθενται σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν. 4270/2014 ή μετά την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού.

• Μεταβολές σε εξωγενείς παράγοντες της εγχώριας και της διεθνούς αγοράς που επιδρούν στη ζήτηση και το κόστος των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, όπως ύφεση της οικονομίας, μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τις τιμές των καυσίμων και των πρώτων υλών, καθώς και έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα, όπως φυσικές καταστροφές, κοινωνικές αναταράξεις.

• Συγχωνεύσεις φορέων ή υλοποίηση εγκεκριμένων σχεδίων αναδιάρθρωσης, που θεσμοθετήθηκαν ή ολοκληρώθηκαν μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν. 4270/2014 ή μετά την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού.

• Εκτέλεση τελεσίδικων και εκτελεστών δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες περιέρχονται στο φορέα μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν. 4270/2014 ή μετά την έγκριση των ετήσιων προϋπολογισμών, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της ύπαρξης βεβαίωσης από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα ότι η δικαστική απόφαση είναι τουλάχιστον τελεσίδικη και εκτελεστή ή προσωρινά εκτελεστή, λαμβάνοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις και τις οδηγίες που παρέχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.).

• Επιστροφή στον κρατικό προϋπολογισμό επιχορήγησης προηγουμένων οικονομικών ετών, η οποία δεν χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε, εφόσον η σχετική δαπάνη δεν έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του έτους αναφοράς.

• Υλοποίηση επενδυτικών δαπανών (τιμολόγηση), οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στο έτος αναφοράς, με χρήση επιχορηγήσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους ή λοιπών πόρων.

• Λήψη έκτακτης επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό προηγούμενου οικονομικού έτους για την κάλυψη δαπανών, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του έτους αναφοράς.

2. Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.α. του άρθρου 63 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 64Α΄, 155Α, 173, 175 και 175Α του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) εξειδικεύουμε τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία αναθεώρησης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των φορέων ως εξής:

• Το αίτημα αναθεώρησης υποβάλλεται από τη Διοίκηση, το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον κατά νόμο εκπρόσωπο του φορέα, στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του εποπτεύοντος Υπουργείου, μετά την υποβολή των απολογιστικών στοιχείων του α΄ τριμήνου εκάστου έτους, αμέσως μόλις συντρέξει κάποιος από τους αποκλειστικά αναφερόμενους λόγους της παρ. 1 της παρούσης και το αργότερο με την υποβολή των απολογιστικών στοιχείων του εννιαμήνου, ήτοι μέχρι 31 Οκτωβρίου του έτους αναφοράς (εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας) και συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. αναλυτική έκθεση τεκμηρίωσης των λόγων για την υποβολή του αιτήματος αναθεώρησης, με τα κατά περίπτωση αναγκαία στοιχεία,

β. εμπεριστατωμένη χρηματοοικονομική έκθεση των μελλοντικών επιπτώσεων επί του δημοσιονομικού αποτελέσματος «ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» και τυχόν επιπτώσεις επί των υποχρεώσεων του φορέα,

γ. τα μέχρι την υποβολή του αιτήματος απολογιστικά μηνιαία ή/και τριμηνιαία στοιχεία του έτους αναφοράς, καθώς και τα ισοζύγια γενικής λογιστικής της αντίστοιχης χρονικής περιόδου,

δ. τις εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση ή το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή λογιστή του προηγούμενου έτους (εφ’όσον έχουν συνταχθεί κατά την υποβολή του αιτήματος).

3. Οι αναθεωρημένοι προϋπολογισμοί, εφόσον δεν υπερβαίνουν το όριο που τίθεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 147, του ν. 4270/2014 όπως ισχύει, εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί ο δημοσιονομικός στόχος που έχει τεθεί για τους εποπτευομένους φορείς Γενικής Κυβέρνησης του αντίστοιχου Υπουργείου στο εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ). Οι αναθεωρημένοι προϋπολογισμοί κοινοποιούνται στο Γ.Λ.Κ..

4. Οι αναθεωρημένοι προϋπολογισμοί, που υπερβαίνουν το όριο που τίθεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 147, του ν. 4270/2014 όπως ισχύει, εγκρίνονται με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, και του Υπουργού Οικονομικών, εφόσον η Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ) του Γ.Λ.Κ. κρίνει το αίτημα αναθεώρησης βάσιμο και επαρκώς αιτιολογημένο.

Το αίτημα αναθεώρησης υποβάλλεται, με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στο Τμήμα Θ’ ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΔΠΓΚ, το οποίο:

• εξετάζει αν έχουν συγκεντρωθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα λοιπά κατά περίπτωση αναγκαία στοιχεία,

• διερευνά ότι το αίτημα αναθεώρησης εμπίπτει στους λόγους της παρ. 1 του διατακτικού της παρούσας,

• ελέγχει την ταύτιση των μεταβιβάσεων στο φορέα με τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον ΜΠΔΣ και προϋπολογισμό,

• επιβεβαιώνει τυχόν ποσά, που αφορούν στα έσοδα και τις δαπάνες από καταπτώσεις εγγυήσεων, σε ακαθάριστη βάση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων,

• εξετάζει αν τηρούνται οι δημοσιονομικοί στόχοι του εκάστοτε ισχύοντος ΜΠΔΣ, έπειτα από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εφόσον πρόκειται για φορέα Γενικής Κυβέρνησης.

Το Τμήμα «Θ ΔΕΚΟ, Ν.Π.Ι.Δ. και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης», εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, εισηγείται σχετικά εντός 15 εργασίμων ημερών, στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για την έγκριση της αναθεώρησης. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η προτεινόμενα αναθεώρηση, ενημερώνεται σχετικά η αρμόδια ΓΔΟΥ.

5. Η εγκεκριμένη αναθεώρηση του προϋπολογισμού κάθε φορέα, αποτελεί τον εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό του για το έτος αναφοράς, ο οποίος εξειδικεύεται για τους μήνες που υπολείπονται από την ημερομηνία έγκρισής του και εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στη στοχοθεσία και στο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

6. Όσον αφορά στην αναθεώρηση των ετήσιων προϋπολογισμών των εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, ισχύουν αναλογικά τα προβλεπόμενα στο διατακτικό της παρούσης.

7. Δεν απαιτείται αναθεώρηση του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού εφόσον:

• Η σε απολογιστική βάση εσωτερική μηνιαία, τριμηνιαία ή ετήσια αναδιαμόρφωση των ποσών που περιγράφονται στους επιμέρους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων των ετήσιων εγκεκριμένων προϋπολογισμών των φορέων, δεν επιφέρει αρνητική απόκλιση μεγαλύτερη του 10% στο εγκεκριμένο ετήσιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα «ΙΣΟΖΥΓΙΟ», του προϋπολογισμού του αντίστοιχου φορέα.

• Επέρχεται ισόποση μεταβολή εσόδων και εξόδων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του φορέα, προερχόμενη από επιχορηγήσεις για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων ή μη έργων, ή από οποιοδήποτε άλλο απόλυτα τεκμηριωμένο λόγο.

8. Χρήση ταμειακών διαθεσίμων

α) Τα ταμειακά διαθέσιμα χρησιμοποιούνται, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, στις κάτωθι περιπτώσεις:

• για την εξόφληση υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών, εφόσον αυτές έχουν καταγραφεί και εμφανίζονται στα βιβλία του φορέα κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους και έχουν υποβληθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο πλαίσιο της υποβολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (σύνοψη Μητρώου Δεσμεύσεων – e portal).

• για την υλοποίηση επενδυτικών έργων και προγραμμάτων, εφόσον οι εν λόγω υποχρεώσεις είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του έτους αναφοράς.

Ωστόσο, αν μετά την εξόφληση υποχρεώσεων των ανωτέρω περιπτώσεων απομένουν ταμειακά διαθέσιμα, η χρήση τους εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εξέταση από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της σχετικής πρότασης του προϊστάμενου της ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται μόνο κατά την διαδικασία έγκρισης (παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 4270/2014) ή αναθεώρησης του προϋπολογισμού του φορέα.

Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξαρτήτως ορίου προϋπολογισμού.

β) Με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να εγκρίνεται η χρήση ταμειακών διαθεσίμων και η αναθεώρηση εγκεκριμένων προϋπολογισμών ανεξαρτήτως ποσοστού απόκλισης, για την κάλυψη αναγκών που προκαλούνται από παράγοντες που είναι εκτός του πεδίου δράσης της διοίκησης των φορέων και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 1 της παρούσας, κατόπιν σχετικής τεκμηριωμένης πρότασης της Διοίκησης.

9. Για τους εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορείς του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, ισχύουν αναλογικά τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 64Α του ν. 4270/2014.

10. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει η αριθ. 2/82446/ΔΠΓΚ/24.12.2015 (ΦΕΚ 2933/τ.Β΄/2015) όμοια απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 27 Μαρτίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο