Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-03-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: 84395/2018 Οδηγίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 96 του ν.4387/2016 για την χορήγηση παροχών του ΕΤΕΑΕΠ

(Οδηγίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 96 του ν.4387/2016 για την χορήγηση παροχών του ΕΤΕΑΕΠ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα, 30/3/2018
Αριθμ. Πρωτ.: 84395

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΤΕΑΕΠ
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΠΚΟΥΡΤΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

Πληροφορίες: Σαρακινιώτη Αικ.
Φιλελλήνων 13-15, ΤΚ 105 57, Αθήνα
Τηλ.: 2103357800
E-mail: [email protected]

Θέμα: «Οδηγίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 96 του ν.4387/2016 για την χορήγηση παροχών του ΕΤΕΑΕΠ»

Σχετ: Η υπ αριθ. Φ21250/οικ.7262/Δ15.110/16.6.2017 (ΑΔΑ: ΩΓΣ7465Θ1Ω-2Ι6) εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και με αφορμή ότι η Υπηρεσία μας είναι αποδέκτης ερωτημάτων, αναφορικά με την χορήγηση επιδόματος απολύτου αναπηρίας, διευκρινίζονται τα εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 85/Α/12-5-2016 δημοσιεύθηκε ο Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινοτικής ΑσφάΧειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικον συστήματος- Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπου στο άρθρο 96 καθορίζονται οι παροχές του ΕΤΕΑ για όλους τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Ταμείου και η αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων.

Συγκεκριμένα, με την παρ. 5 του παρόντος νόμου ορίζεται ότι «Από την έναρξη ισχύος τον παρόντος νόμου, το ΕΤΕΑ χορηγεί αποκλειστικά την επικουρική σύνταξη, όπως ρυθμίζεται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη.»

Συνεπώς, σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση της παρ. 5 του άρθρου 96 του ν.4387/2016 και με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του εποπτεύοντος Υπουργείου, διευκρινίζεται ότι, με βάση τις προαναφερθείσες διατάξεις, «από την έναρξη ισχύος του νόμου (13.5.2016) το πρώην ΕΤΕΑ και από 1.1.2017 ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ χορηγεί αποκλειστικά την επικουρική σύνταξη, όπως προβλέπεται στο άρθρο αυτό, και παύει να χορηγεί λοιπές παροχές πλην της επικουρικής σύνταξης, όπως έξοδα κηδείας, επίδομα απολύτου αναπηρίας και προσαύξηση σύνταξης λόγω οικογενειακών επιδομάτων (συζύγου-τέκνων).

Αιτήσεις για χορήγηση εξόδων κηδείας ή επιδομάτων απολύτου αναπηρίας που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 12.5.2016 κρίνονται με βάση το προϊσχύον νομικό πλαίσιο (καταστατικές, γενικές ή ειδικές διατάξεις, ενώ η προσαύξηση της σύνταξης λόγο οικογενειακών επιδομάτων παύει να χορηγείται σε όσους η σύνταξη τους υπολογίζεται με τον νέο τρόπο του άρθρου 42 του ν. 4052/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με την παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016

Ειδικότερα, όσον αφορά αιτήσεις συνταξιοδότησης που η έναρξη καταβολής της σύνταξης αρχίζει μετά την 1.1.2015 παύει να υπολογίζεται η προσαύξηση της σύνταξης λόγω οικογενειακών επιδομάτων, καθότι ο υπολογισμός της σύνταξης καθορίζεται με βάση το νέο νομικό πλαίσιο του άρθρου 42 του ν. 4052/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016.

Ενόψει όλων των ανωτέρω για την άμεση και ορθή εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και στο πλαίσιο εξυπηρέτησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων παρακαλούμε να προβείτε άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες.Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Ασφάλισης και Παροχών
ΣΑΡΑΚ1ΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο