Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-04-2018 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/15418/1294/2018 Διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης παραβόλου κατά την εγγραφή φυσικών και νομικών προσώπων στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και κατά την υποβολή των ενεργειακών επιθεωρήσεων στο Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων. Καθορισμός του ύψους και της διαδικασίας ελέγχου τους, των όρων απευθείας έκδοσης των πράξεων υπολογισμού.

(Διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης παραβόλου κατά την εγγραφή φυσικών και νομικών προσώπων στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και κατά την υποβολή των ενεργειακών επιθεωρήσεων στο Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων. Καθορισμός του ύψους και της διαδικασίας ελέγχου τους, των όρων απευθείας έκδοσης των πράξεων υπολογισμού.)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ.οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/15418/1294

(ΦΕΚ Β' 1242/04-04-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ

Έχοντας υπόψη :

1. Το ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’ 137), όπως ισχύει.

2. Το ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247), όπως ισχύει.

3. Το ν.2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α΄ 50).

4. Το ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν.2472/1997» (ΦΕΚ Α΄ 133).

5. Το ν.3871/2010 «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη» ΦΕΚ (ΦΕΚ Α΄ 141).

6. Το ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 138).

7. Το ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος εισπράξεως δημοσίων εσόδων (ΚΕΔΕ)» (ΦΕΚ Α΄ 90).

8. Το ν.4122/2013 περί «Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄42), όπως ισχύει.

9. Το ν.4409/2016 περί «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 136) και ιδίως τα άρθρα 54 και 55 αυτού.

10. Το ν.4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 241), και ιδίως το άρθρο 22 αυτού.

11. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98), όπως ισχύει.

12. Το π.δ.72/2010 «Συγκρότηση, διοικητική − οργανωτική δομή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)» (ΦΕΚ Α΄ 132), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 167), το οποίο αντικαταστάθηκε από το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (ΦΕΚ Α΄ 160).

13. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων .... Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 114).

14. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).

15. Την αριθμ. οικ. 201/5-1-2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας, περί εξουσιοδότησης υπογραφής, «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού», μεταξύ άλλων, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 6).

16. Την αριθμ. Υ198/16.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (ΦΕΚ Β΄ 3722).

17. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπ. Οικ. Γ. Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

18. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (ΦΕΚ 3696 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

19. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1163/3.7.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1675) «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

20. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός:

α) Της διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης των ποσών του παράβολου που καταβάλλεται από:

1) Τα φυσικά πρόσωπα Ενεργειακούς Επιθεωρητές κατά την εγγραφή τους στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών.

2) Τα νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής που εγγράφονται σε ξεχωριστή μερίδα του Μητρώου των Ενεργειακών Επιθεωρητών.

3) Τους υπόχρεους και ωφελούμενους για κάθε ενεργειακή επιθεώρηση Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης.

β) Της διαδικασίας υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών.

γ) Της απευθείας έκδοσης των πράξεων υπολογισμού.

Άρθρο 2 Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι εξής ορισμοί:

α) «Ενεργειακός Επιθεωρητής» : σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 του ν.4122/2013.

β) «Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών»: σύμφωνα με τον ορισμό στο άρθρο 2 του ν.4122/2013, την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν.4409/2016 και την παρ. 4 του άρθρου 54 του ν.4409/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν.4447/2016.

γ) «Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων»: σύμφωνα με τον ορισμό στο άρθρο 2 του ν.4122/2013.

δ) «Ενεργειακή Επιθεώρηση: σύμφωνα με τον ορισμό στο άρθρο 2 του ν.4122/2013. Επίσης, η Ενεργειακή Επιθεώρηση Α΄, Β΄, και Γ΄ τάξης που αναφέρεται στην παρούσα έχει περιεχόμενο και έννοια που της αποδίδεται στην παρ. 5 του άρθρου 52 του ν.4409/2016.

δ) «Παράβολο»: Το παράβολο, το οποίο εκδίδεται και εισπράττεται από το Υπουργείο Οικονομικών μέσω της Εφαρμογής Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο) (βάσει της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1163/3.7.2013 και των τροποποιήσεων αυτής).

ε) «Ενδιαφερόμενος»: Κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο υποβάλλει αναγγελία έναρξης δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή, σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν.4409/2016.

στ) «Υπόχρεος και ωφελούμενος»: Έχει την έννοια που αποδίδεται στα άρθρα 12, 14, 15 και 16 του ν.4122/2013 και περιλαμβάνει για τις ανάγκες της παρούσας κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να ζητήσει την έκδοση της ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού.

ζ) «ΚΑΠΕ»: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, το οποίο υποστηρίζει τεχνικά τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως προς τη λειτουργία και συντήρηση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων και του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Άρθρο 3
Ενεργειακοί Επιθεωρητές


1. Κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τα προσόντα του άρθρου 52 του ν.4409/2016 και επιθυμεί να αποκτήσει την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά Αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.buildingcert.gr του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών που τηρείται από τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 55 του ν.4409/2016.

2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο πληροφοριακό σύστημα buildingcert.gr για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή και την εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να καταχωρήσει τον 20-ψήφιο κωδικό του παραβόλου (η αξία του οποίου περιγράφεται στο Άρθρο 8), αφού προηγουμένως πληρώσει με όλους τους δυνατούς τρόπους, όπως αυτοί παρέχονται από την εφαρμογή του e-παραβόλου (βλέπε Άρθρο 9) .

3. Μόλις ολοκληρωθεί η καταχώρηση του 20-ψήφιου κωδικού του ηλεκτρονικού παραβόλου, το πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου των Ενεργειακών Επιθεωρητών χρησιμοποιεί τις διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να ελεγχθεί η ορθότητα του κωδικού του ηλεκτρονικού παραβόλου και ότι η κατάσταση του είναι «Πληρωμένο». Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων, παρουσιάζονται αυτόματα στον ενδιαφερόμενο μέσω του συστήματος.

4. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των παραπάνω ελέγχων και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις πληρότητας και ορθότητας των υπόλοιπων δεδομένων της αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή που θέτει κατά περίπτωση το πληροφοριακό σύστημα buildingcert.gr, επιτρέπεται η οριστική υποβολή της αναγγελίας από τον ενδιαφερόμενο.

5. Στην περίπτωση που πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών, τα αρμόδια Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκρίνουν την αναγγελία του μέσω του πληροφοριακού συστήματος buildingcert.gr. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της έγκρισης της αναγγελίας, πραγματοποιείται από το πληροφοριακό σύστημα buildingcert.gr, μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, η δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου του ενδιαφερόμενου.

6. Στην περίπτωση απόρριψης της αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, και εφόσον ο ενδιαφερόμενος είτε επειδή, δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της παρ. 3 του άρθρου 52 του ν.4409/2016, είτε επειδή, δεν επιθυμεί την εγγραφή του στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών ακολουθείται η διαδικασία επιστροφής όπως προβλέπεται στις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών που αφορούν στη λειτουργία της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (βλέπε Άρθρο 9). Στην περίπτωση όπου, ο ενδιαφερόμενος, επιθυμεί να επανυποβάλει αναγγελία έναρξης δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή με νέα δικαιολογητικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει το ίδιο ηλεκτρονικό παράβολο.

Άρθρο 4
Νομικά Πρόσωπα


1. Κάθε νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε νομικής μορφής, του οποίου ένα τουλάχιστον μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος με σύμβαση εργασίας είναι Ενεργειακός Επιθεωρητής, και επιθυμεί να εγγραφεί στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.buildingcert.gr του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών που τηρείται από τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 22 του ν.4447/2016.

2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο πληροφοριακό σύστημα buildingcert.gr για την εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, το νομικό πρόσωπο απαιτείται να καταχωρήσει τον 20-ψήφιο κωδικό ηλεκτρονικού παραβόλου (η αξία του οποίου περιγράφεται στο Άρθρο 8) που έχει πληρώσει προηγουμένως με όλους τους δυνατούς τρόπους όπως αυτοί παρέχονται από την εφαρμογή του e-παραβόλου (βλέπε Άρθρο 9) .

3. Μόλις ολοκληρωθεί η καταχώρηση του 20-ψήφιου κωδικού του ηλεκτρονικού παραβόλου, το πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου των Ενεργειακών Επιθεωρητών χρησιμοποιεί τις διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να ελεγχθεί η ορθότητα του κωδικού του ηλεκτρονικού παραβόλου και ότι η κατάσταση του είναι «Πληρωμένο». Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων, παρουσιάζονται αυτόματα στο νομικό πρόσωπο μέσω του συστήματος.

4. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των παραπάνω ελέγχων και πληρούνται οι προϋποθέσεις πληρότητας και ορθότητας των υπόλοιπων δεδομένων της αίτησης εγγραφής που θέτει κατά περίπτωση το πληροφοριακό σύστημα buildingcert.gr, επιτρέπεται η οριστική υποβολή της αίτησης εγγραφής από το νομικό πρόσωπο.

5. Στην περίπτωση που πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εγγραφή του νομικού προσώπου στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών, τα αρμόδια Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκρίνουν την αίτησή του μέσω του πληροφοριακού συστήματος buildingcert.gr. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της έγκρισης της αίτησης, πραγματοποιείται, μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών η δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου του νομικού προσώπου.

6. Στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης εγγραφής, το νομικό πρόσωπο, εφόσον δεν επιθυμεί την εγγραφή του στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, ακολουθείται η διαδικασία επιστροφής όπως προβλέπεται στις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών που αφορούν στη λειτουργία της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (βλέπε Άρθρο 9). Στην περίπτωση όπου, το νομικό πρόσωπο, επιθυμεί να επανυποβάλει αίτηση εγγραφής με νέα δικαιολογητικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει το ίδιο ηλεκτρονικό παράβολο.

Άρθρο 5
Ενεργειακή Επιθεώρηση


1. Για την οριστική υποβολή μιας ενεργειακής επιθεώρησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 54 του ν. 4409/2016, είναι υποχρεωτική η καταχώρηση από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή στο Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων, του 20-ψήφιου κωδικού του ηλεκτρονικού παραβόλου (η αξία του οποίου περιγράφεται στο Άρθρο 8).

2. Ο υπόχρεος και ωφελούμενος της ενεργειακής επιθεώρησης οφείλει να έχει ολοκληρώσει την πληρωμή του αντίστοιχου ηλεκτρονικού παραβόλου με όλους τους δυνατούς τρόπους όπως αυτοί παρέχονται από την εφαρμογή του e-παραβόλου (βλέπε Άρθρο 9), πριν το καταθέσει στον Ενεργειακό Επιθεωρητή.

3. Σε περίπτωση όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός υπόχρεοι και ωφελούμενοι για την έκδοση της αντίστοιχης ενεργειακής επιθεώρησης Α΄, ή Β΄ ή Γ΄ τάξης, ένας εξ αυτών, κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ των, οφείλει να πληρώσει την αξία ενός και μόνο ηλεκτρονικού παραβόλου που ορίζει η παρ. 3 του άρθρου 8 της παρούσας, με όλους τους δυνατούς τρόπους όπως αυτοί παρέχονται από την εφαρμογή του e-παραβόλου (βλέπε Άρθρο 9), πριν το καταθέσει στον Ενεργειακό Επιθεωρητή.

4. Μόλις ολοκληρωθεί η καταχώρηση του 20-ψήφιου κωδικού του ηλεκτρονικού παραβόλου, το πληροφοριακό σύστημα του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων χρησιμοποιεί τις διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να ελεγχθεί η ορθότητα του κωδικού του ηλεκτρονικού παραβόλου, και ότι η κατάσταση του είναι «Πληρωμένο». Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων, παρουσιάζονται αυτόματα στον Ενεργειακό Επιθεωρητή μέσω του συστήματος.

5. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των παραπάνω ελέγχων και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις πληρότητας και ορθότητας των υπόλοιπων δεδομένων της ενεργειακής επιθεώρησης που θέτει κατά περίπτωση το πληροφοριακό σύστημα buildingcert.gr, επιτρέπεται στον Ενεργειακό Επιθεωρητή η οριστική υποβολή της ενεργειακής επιθεώρησης.

6. Μετά την οριστική υποβολή της Ενεργειακής Επιθεώρησης, και εφόσον αυτή δεν αστοχήσει, πραγματοποιείται, μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, η δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου.

7. Η ανάκληση μιας ενεργειακής επιθεώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.4122/2013, δεν συνεπάγεται την επιστροφή της καταβληθείσας αξίας του ποσού του ηλεκτρονικού παραβόλου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση ακύρωσης μιας ενεργειακής επιθεώρησης λόγω επιβολής κυρώσεων στον Ενεργειακό Επιθεωρητή, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 56 του ν.4409/2016.

8. Για την ενεργειακή επιθεώρηση που υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή ως αντικατάσταση μιας ανακληθείσας μέσω της διαδικασίας ανάκλησης/αντικατάστασης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 19 του ν.4122/2013, δεν απαιτείται η εκ νέου πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου από τον υπόχρεο και ωφελούμενο.

Άρθρο 7
Αυτόματη Ενημέρωση


Εάν το ηλεκτρονικό παράβολο δεν έχει πληρωθεί, ή η αξία του είναι διαφορετική από αυτήν που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, ή έχει πληρωθεί από διαφορετικό ΑΦΜ φυσικού ή νομικού προσώπου, τότε η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, καθώς και η διαδικασία υποβολής της ενεργειακής επιθεώρησης δεν ολοκληρώνεται.

Άρθρο 8
Κόστος Ηλεκτρονικών Παραβόλων


Το κόστος του εκδοθέντος ηλεκτρονικού παραβόλου ανέρχεται/προσδιορίζεται:

1. Στην περίπτωση εγγραφής του φυσικού προσώπου Ενεργειακού Επιθεωρητή, στα 50 ευρώ εφάπαξ, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 54 του ν. 4409/2016.

2. Στην περίπτωση εγγραφής του νομικού προσώπου, στα 150 ευρώ εφάπαξ, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 55 του ν.4409/2016, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν.4447/2016.

3. Στην περίπτωση των υπόχρεων και ωφελούμενων ενεργειακής επιθεώρησης, πέντε (5) Ευρώ για κάθε ενεργειακή επιθεώρηση Α΄ τάξης, δέκα (10) Ευρώ για κάθε ενεργειακή επιθεώρηση Β΄ τάξης, τριάντα (30) Ευρώ για κάθε ενεργειακή επιθεώρηση Γ΄ τάξης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 54 του ν. 4409/2016.

Άρθρο 9
Πληρωμή και Επιστροφή ποσού Ηλεκτρονικών Παραβόλων


Οι διαδικασίες που αφορούν στους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής καθώς και τη διαδικασία επιστροφής (μερική ή ολική) ποσού ηλεκτρονικού παραβόλου περιγράφεται στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1163/03.07.2013 (ΦΕΚ 1675 Β΄) «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 10
Τελικές και άλλες διατάξεις


1. Τα ποσά των παραβόλων του άρθρου 8 εισπράττονται υπέρ του Πράσινου Ταμείου (ΚΑΕ 3745).

2. Τα ποσά των παραβόλων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 8 αποδίδονται σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) υπέρ του Πράσινου Ταμείου (ΚΑΕ 3745) και σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) υπέρ του ΚΑΠΕ, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 54 του ν.4409/2016.

3. Τα υπέρ του ΚΑΠΕ ποσά εγγράφονται σε ύψος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ειδ.Φ.31-120, ΚΑΕ 3299) δύο φορές το χρόνο κάθε Ιούνιο και Σεπτέμβριο εκάστου έτους και αποδίδονται εν συνεχεία στο ΚΑΠΕ.

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 15 Μαρτίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Ο Διοικητής ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο