Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-04-2018 ]

ΔΣ ΕΦΚΑ αριθμ. απόφ. 259/2018 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5/Συν.2η/13.1.2017 (696/Β/2017) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

(Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5/Συν.2η/13.1.2017 (696/Β/2017) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. απόφ. 259/15-03-2018

(ΦΕΚ Β' 1170/30-03-2018)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13/15.3.2018)

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
- της παρ. 1 του άρθρου 51, των άρθρων 53 επ., των παρ. 1 και 2 του άρθρου 60, των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 68 και της παρ. 10 του άρθρου 70 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄),
- των παρ. 12, 13 και 14 του άρθρου 68 του ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236 Α΄),
- της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α΄),
- του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 και ισχύει,
- των άρθρων 67 και 79 του ν. 4270/2014,
- της παρ. 5 του άρθρου 34 και του άρθρου 53 του ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236 Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.9/56379/14950/28.12.2016 (ΦΕΚ 729/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30.12.2016) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς επίσης και τη με αριθμ. πρωτ. Δ9/13781/4467/24.3.2017 (ΦΕΚ 157/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./31.3.2017) τροποποιητική αυτής.

3. Την αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/οικ.59522/2205/29.12.2016 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4. Το άρθρο 27 του Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α..

5. Την υπ’αριθμ. 5/Συν.2η/13.1.2017 απόφαση του Δ.Σ. ΕΦΚΑ (ΑΔΑ:6ΡΞΞ465ΧΠΙ-80Κ) περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων στον Διοικητή, στους Υποδιοικητές και υπηρεσιακούς παράγοντες.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Φ.Κ.Α. και για λόγους εύρυθμης λειτουργίας όλων των Περιφερειακών Μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α..

7. Την υπ’αριθμ. πρωτ. ΔΙΟΙΔ/Φ.ΕΙΣ/18/13.3.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Φ.Κ.Α., με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5/Συν. 2η/13.1.2017 απόφασης του Δ.Σ. Ε.Φ.Κ.Α.».

8. Την από 13.3.2018 ορθή επανακοινοποίηση της ως άνω εισήγησης.

9. Τις απόψεις των μελών.

10. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της υπηρεσίας,

αποφασίζει ομόφωνα:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5/Συν.2η/13.1.2017 (696/Β/2017) απόφασης, ως εξής:
 
1. Στην παράγραφο Β) της απόφασης περί «...μεταβίβασης άσκησης των διοικητικών αρμοδιοτήτων (υπογραφή συμβάσεων, μίσθωση ακινήτων, ορισμός υπολόγων κ.λπ.) και των αρμοδιοτήτων του καταλογισμού των πάσης φύσεως μη νόμιμων καταβληθέντων ποσών στον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α., στους Υποδιοικητές, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης και στους Διευθυντές των Περιφερειακών και Τοπικών Οργανικών μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. που ανήκαν στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ», στο πρώτο εδάφιο, να διαγραφεί η φράση:
«...που ανήκαν στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

2. Ομοίως με το παραπάνω, στην παράγραφο Β) της απόφασης, στους τίτλους των κατηγοριών:
α) Διευθυντές Περιφερειακών Οργανικών Μονάδων και
β) Διευθυντές Τοπικών Οργανικών Μονάδων, επίσης να διαγραφεί η φράση «...του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

3. Στην παράγραφο Β) της απόφασης, που αναφέρεται στους «Διευθυντές Τοπικών Οργανικών Μονάδων» (σημείο α΄), σχετικά με την: «Έγκριση διενέργειας και αποτελέσματος διαγωνισμών με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισμός ή απλή συλλογή προσφορών) ή με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) αξίας μέχρι 3.000 € κατά είδος», να προστεθεί: « ...για την Τοπική Οργανική Μονάδα τους όπως επίσης και για τις Μονάδες αρμοδιότητάς τους (π.χ. ΠΕΚΑ, ΠΥΣΥ κλπ)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Διοικητής κ.α.α.

Ο Υποδιοικητής
ΛΑΜΠΡΟΣ  ΣΕΜΠΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο