Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-03-2018 ]

Αριθμ. ΑΥΤ.ΤΜ. ΑΣΦ. 0001088 ΕΞ 2018 Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων - Καθορισμός των μέτρων ασφαλείας των στοιχείων του, αναφορά του υπεύθυνου επεξεργασίας και ρύθμιση λοιπών τεχνικών ζητημάτων

(Καθορισμός των μέτρων ασφαλείας των στοιχείων του Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, αναφορά του υπεύθυνου επεξεργασίας και ρύθμιση λοιπών τεχνικών ζητημάτων)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. ΑΥΤ.ΤΜ. ΑΣΦ. 0001088 ΕΞ2018/06-03-2018

(ΦΕΚ Β' 1165/29-03-2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 79 παρ. 3 του ν. 4484/2017 (Α’ 110) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις».
β) Των άρθρων 17 και 17Α του ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις».
γ) Του ν. 2472/1997(Α’50) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
δ) Του Π.Δ.142/2017 (Α’181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».
ε) Του π.δ. 73/2015 (Α’116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλ. Υπουργών και Υφυπουργών».
στ) Του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ζ) Του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Την υπ’αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (Β’3696) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου.

3. Την ανάγκη να καθορισθούν τα μέτρα ασφαλείας των στοιχείων που συλλέγονται στο Μητρώο Αξίας Μεταβιβάσεων Ακινήτων, να αναφερθεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας και να ρυθμισθεί κάθε άλλο τεχνικό ζήτημα σχετικά με τη λειτουργία του μητρώου.

4. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

• Η σχεδίαση, παραγωγική λειτουργία και συντήρηση της εφαρμογής για το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων του άρθρου 79 του ν. 4484/2017 πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών και φορολογικών δεδομένων.

• Υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα που συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4484/2017, τον ν. 2472/1997 και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) ορίζεται η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ ως Εκτελούντες την Επεξεργασία ορίζονται κατά λόγο αρμοδιότητας αφενός οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, οι οποίες εκτελούν την επεξεργασία στα δεδομένα είτε απευθείας είτε μέσω εφαρμογών, και αφετέρου οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων οι οποίες παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες υπολογιστών υποδομών.

• Για το υποσύστημα συλλογής και επεξεργασίας των πρωτογενών δεδομένων, εφαρμόζονται όλα τα τεχνικά μέτρα που προβλέπονται από το Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, τόσο σε επίπεδο εφαρμογής-δεδομένων όσο και σε επίπεδο κεντρικών υπολογιστικών υποδομών, κατ’ αναλογία με τα υπόλοιπα υποσυστήματα φορολογικών προσωπικών δεδομένων.

• Για τα στοιχεία που θα δημοσιεύονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο ιστοτόπο του Υπουργείου Οικονομικών, θα εφαρμοστούν τεχνικές ανωνυμοποίησης των πρωτογενών δεδομένων βασισμένες σε βέλτιστες πρακτικές κρυπτογραφίας με τρόπο που να διασφαλίζεται η ανωνυμία των εμπλεκομένων μερών και το φορολογικό απόρρητο.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2018

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο