Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-03-2018 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 22 ΕΞ 13.3.2018 Λογιστικές εγγραφές σε περίπτωση πλειστηριασμού

(Λογιστικές εγγραφές σε περίπτωση πλειστηριασμού)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 13.03.2018
Αριθμ. Πρωτ.: 22 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 22/2018

ΘΕΜΑ : Ερώτηση για ποιες λογιστικές εγγραφές γίνονται σε πλειστηριασμό


ΕΡΩΤΗΜΑ

Θα ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι εκείνες οι λογιστικές εγγραφές που πρέπει να γίνουν σε βιβλία Γ κατηγορίας για την κάτωθι περίπτωση:

Σε Κοινωφελές Ίδρυμα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με τήρηση βιβλίων Γ κατηγορίας εκπλειστηριάζεται το ακίνητο του που ασκούσε δραστηριότητα, τα πάγια του (έπιπλα, μεταφορικά μέσα κ.λπ.), η άδεια λειτουργίας του, και οι απαιτήσεις του. Στη συνέχεια γίνονται πληρωμές βάσει του πίνακα κατάταξης του συμβολαιογράφου.

Η αναπόσβεστη αξία των παγίων του είναι μικρότερη της αξίας που του αποδίδεται με την κατακυρωτική έκθεση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στο Ενεργητικό του ισολογισμού του νομικού προσώπου βρίσκονται τα υπό κατάσχεση περιουσιακά στοιχεία, τα οποία μετά το τέλος του πλειστηριασμού και την κατακύρωση τους στους υπερθεματιστές, θα μεταβιβαστούν σε αυτούς, ενώ παραλλήλως θα αρχίσει και η διαδικασία εξόφλησης των χρεών του, όπως τα σχετικά ποσά αυτών εμφανίζονται στο σκέλος του Παθητικού.

Όπως είναι γνωστό, ο/η συμβολαιογράφος συντάσσει την κατακυρωτική έκθεση, όπου αναγράφεται περιληπτικά όλο το ιστορικό από την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων μέχρι και την στιγμή της κατακύρωσής τους.

Ακολούθως, οι υπερθεματιστές καταβάλουν το πλειστηρίασμα και εκδίδονται οι κατακυρωτικές εκθέσεις. Εφόσον πρόκειται για ακίνητο ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου, η κατακυρωτική έκθεση, μεταγράφεται στο οικείο υποθηκοφυλακείο (ή κτηματολογικό γραφείο) και αποτελεί τον τίτλο κτήσης του ακινήτου κ.λπ. για τον υπερθεματιστή.

Οίκοθεν νοείται, ότι τα βάρη που υπήρχαν στο ακίνητο, μετά την κατακύρωση, δηλαδή την απόκτησή του μέσω διαδικασίας πλειστηριασμού, εξαλείφονται, ήτοι, το ακίνητο είναι πλέον ελεύθερο βαρών.

Τα εκπλειστηριασμένα περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται με την λογιστική τους αξία στα βιβλία της επιχείρησης, πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον, μετά την κατακύρωση, μεταβάλλεται το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, θα πρέπει οριστικώς να διαγραφούν.

Η απώλεια της λογιστικής τους αξίας, εξισορροπείται από το ύψος του πλειστηριάσματος. Ωστόσο, η απώλεια ακριβώς αυτή, έχει ως (υποχρεωτική) συνέπεια την απαλοιφή των χρεών της (ή μέρος αυτών), που σχετίζεται με τον πλειστηριασμό.

Συνεπώς, αν πρόκειται, επί παραδείγματι, για ακίνητο που κατακυρώθηκε σε υπερθεματιστή, ενδιαφέρουν η αναπόσβεστη αξία του και το πλειστηρίασμα1 (ως προς το ενεργητικό), καθώς και το μέρος του χρέους που απαλείφεται (ως προς το παθητικό). Στην περίπτωση αυτή, θα μεταφερθεί η αποσβεσμένη αξία του ακινήτου, μέχρι εκείνη τη στιγμή, στη πίστωση του λογαριασμού του ακινήτου, ώστε να προκύψει η αναπόσβεστη (λογιστική) αξία του. Ακολούθως, το πλειστηρίασμα του υπερθεματιστή, θα καταβληθεί για την κάλυψη και απαλοιφή του χρέους, οπότε θα χρεωθεί ο οικείος λογαριασμός υποχρέωσης, με πίστωση του λογαριασμού του ακινήτου (εξίσωση του σχετικού λογαριασμού και διαγραφή του περιουσιακού στοιχείου).

Οι διαφορές καταγράφονται ως θετικά ή ως αρνητικά έκτακτα (μη συνήθη) αποτελέσματα.

Επισημαίνεται πάντως, ότι εάν το πλειστηρίασμα δεν επαρκεί και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από σχετική δικαστική απόφαση, συντάσσεται πίνακας κατάταξης δανειστών, οπότε στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να εξακολουθεί να απομένει υποχρέωση για την οντότητα.

 

ΤΑ ΜΕΛΗ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ1Το πλειστηρίασμα, ως γνωστό, καταβάλλεται στον αρμόδιο υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή παράδοσης επιταγής, ο οποίος πρέπει να καταθέσει το χρηματικό ποσό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το αργότερο μέχρι  την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό. Τυχόν τόκοι προσαυξάνουν το πλειστηρίασμα. Η κατάθεση είναι ακατάσχετη και δεν εμπίπτει στην έννοια της πτωχευτικής περιουσίας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο