Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-03-2018 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 15 ΕΞ 13.3.2018 Περί υποχρεωτικής χρήσης του σχεδίου λογαριασμών των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

(Περί υποχρεωτικής χρήσης του σχεδίου λογαριασμών των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 13.03.2018
Αριθμ. Πρωτ.: 15 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 15/2018

ΘΕΜΑ: ΕΛΠ Ν.4308/2014


ΕΡΩΤΗΜΑ

Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι υποχρεωτική η ενημέρωση των βιβλίων με τους λογαριασμούς από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα βάσει του Ν.4308/2014.

Σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις γνωρίζουμε ότι είναι από το 2015 γίνεται με βάση το μέγεθος της οντότητας και σύμφωνα με τα ΕΛΠ.

Οπότε θα ήθελα, σας παρακαλώ, να μας διευκρινίσετε αν η καταχώριση των παραστατικών και η εκτυπώσεις των ισοζυγίων θα πρέπει να γίνεται με βάση το προτεινόμενο λογιστικό σχέδιο των ΕΛΠ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σχετικά με το Σχέδιο Λογαριασμών που δύνανται να εφαρμόζουν οι οντότητες από 1/1/2015, στις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Άρθρο 3 παρ. 9 και άρθρο 38 παρ. 3 περιπτώσεις στ, ζ και η) προβλέπονται τα εξής:
«Άρθρο 3. Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία
………………………….

9. Εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, κάθε οντότητα που υπόκειται σε αυτόν το νόμο έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών, όπως ισχύει κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014.
Άρθρο 38. Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις
……………………………

3. Για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, παύουν εφεξής να ισχύουν:
………………………………………….
στ) Το Π.Δ. 1123/1980 (Α΄ 283) περί εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, καθώς και οι σχετικές ρυθμίσεις των άρθρων 47 έως 49 του ν. 1041/1980, για τις υποκείμενες στον παρόντα νόμο οντότητες.
ζ) Το Π.Δ. 148/1984 περί εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.
η) Το Π.Δ. 384/1992 περί εφαρμογής Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.»

Κατά συνέπεια, οι οντότητες που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4308/2014, δύνανται να χρησιμοποιούν, είτε το σχέδιο λογαριασμών του Παραρτήματος Γ του νόμου αυτού, είτε, κατά περίπτωση, τα σχέδια λογαριασμών που προβλέπονται από τα Προεδρικά Διατάγματα: α) Π.Δ. 1123/1980 (Α΄ 283) περί εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, β) Το Π.Δ. 148/1984 περί εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και γ) Το Π.Δ. 384/1992 περί εφαρμογής Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών.


 
ΤΑ ΜΕΛΗ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο