Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-03-2018 ]

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αριθμ. απόφ. 2/809/2018 Αναστολή της εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ, την 30η Μαρτίου και την 2α Απριλίου 2018

(Αναστολή της εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ, την 30η Μαρτίου και την 2α Απριλίου 2018)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

Αριθμ. απόφ. 2/809/21-02-2018

(ΦΕΚ Β' 997/21-03-2018)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/ 2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A’/250/20.12.2012).

2. Το γεγονός ότι η Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 (Μ. Παρασκευή του Καθολικού Πάσχα) και η Δευτέρα 2 Απριλίου 2018 (Δευτέρα του Καθολικού Πάσχα), αποτελούν ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών και συναλλαγών στις οργανωμένες αγορές (μεταξύ αυτών και του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

3. Την από 23.01.2018 επιστολή της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε).

4. Την ανάγκη διαφύλαξης των συμφερόντων των μεριδιούχων ΟΣΕΚΑ και της ομαλότητας της αγοράς ΟΣΕΚΑ.

5. Την από 15.02.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

6. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α΄137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α’43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α΄146).

7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του π.δ 63/2005 (ΦΕΚ Α’/98/22.4.2005),

αποφασίζει ομόφωνα:

Την αναστολή της εξαγοράς μεριδίων κάθε κατηγορίας ΟΣΕΚΑ, την 30η Μαρτίου και την 2α Απριλίου 2018.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο