Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-03-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: 2/24357/0004/2018 Τροποποίηση της αριθ. 2/15199/0004/8.3.2018 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Τριμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α'43), όπως ισχύει» (ΑΔΑ: 7Α7ΚΗ-Ρ1Τ)

(Τροποποίηση της αριθ. 2/15199/0004/8.3.2018 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Τριμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α'43), όπως ισχύει» (ΑΔΑ: 7Α7ΚΗ-Ρ1Τ))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2018
Αριθ.πρωτ.: 2/24357/0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ε' : ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.: 101 65 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Γεωργουλέτης
Τηλέφωνο: 210-33.38.330
Fax.: 210-33.38.202-201
e-mail: [email protected]

Θέμα: «Τροποποίηση της αριθ. 2/15199/0004/8.3.2018 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Τριμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α'43), όπως ισχύει» (ΑΔΑ: 7Α7ΚΗ-Ρ1Τ)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των παρ. 1Β και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις» (A' 43), όπως προστέθηκαν με το άρθρο 46 του ν. 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (Α' 201), καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν.4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (Α' 201).

β) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45), όπως ισχύει.

γ) του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116), όπως ισχύει.

δ) του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει.

2. Την υπ' αριθ. 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β' 3696).

3. Την υπ. αριθ. 2/15199/0004/2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Τριμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α'43), όπως ισχύει» (ΑΔΑ: 7Α7ΚΗ-Ρ1Τ).

4. Το από 16ης Μαρτίου 2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο της Υφυπουργού Οικονομικών. 

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε την αριθ. 2/15199/0004/2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: 7Α7ΚΗ-Ρ1Τ), ως προς το Γραμματέα και την προσθήκη Εισηγητών, ως εξής:

Ι. Αντικαθιστούμε το τελευταίο εδάφιο της παρ. Α του διατακτικού αυτής, ως εξής: «Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η Γλυστρίδου Ευαγγελία του Εμμανουήλ, υπάλληλος ΔΕ Εφοριακών που υπηρετεί στο Γραφείο της Υφυπουργού Οικονομικών, με αναπληρώτριά της τη Λάβδα Φρατζέσκα του Στεφάνου, υπάλληλο ΔΕ Εφοριακών που υπηρετεί στο ίδιο Γραφείο».

ΙΙ. Προσθέτουμε παρ. Β στο διατακτικό αυτής, ως εξής: «Β. Χρέη Εισηγητή θα εκτελούν τα υπ. αριθ. 2 και 3 τακτικά μέλη, Φετοκάκη Αγγελική του Στυλιανού και Μενούνου Μαρία του Ηλία.»

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ε. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και ΑρχείουΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο