Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-04-2016 ]

ΟΑΕΔ αριθμ. απόφ. 1138/18/2016 Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 3701/55/22.11.2011 (ΦΕΚ 3018/2011, τ.Β΄), 3032/52/21−10−2014 (ΦΕΚ 3028/2014, τ.Β΄), 576/11/3−3−2015 (ΦΕΚ 464/2015, τ.Β΄) και 2969/68/08.12.2015 (ΦΕΚ 3045/2015, τ.Β΄) αποφάσεων του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, σχετικά με το Σύστημα Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέργων στον ΟΑΕΔ

(Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 3701/55/22.11.2011 (ΦΕΚ 3018/2011, τ.Β΄), 3032/52/21−10−2014 (ΦΕΚ 3028/2014, τ.Β΄), 576/11/3−3−2015 (ΦΕΚ 464/2015, τ.Β΄) και 2969/68/08.12.2015 (ΦΕΚ 3045/2015, τ.Β΄) αποφάσεων του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, σχετικά με το Σύστημα Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέργων στον ΟΑΕΔ)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. απόφ. 1138/18/19-04-2016

(ΦΕΚ Β' 1543/01-06-2016)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του αρθρ. 71 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/5.8.2011).

2. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 18 του Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ 223/Α/07.10.2014).

3. Τη γνώμη των μελών του.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζει:

Την τροποποίηση του 2ου εδαφίου της παρ. 2 του αρθρ.8 του Κεφ. Β΄ της 3032/52/21.10.2014 (ΦΕΚ 3028/10.11.2014) απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει ως εξής:
«[ ...]
Οι αιτήσεις για το Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων, το Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων, το Ειδικό Βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας, το Ειδικό Βοήθημα μετά από Τρίμηνη Παραμονή στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, το Ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της Ελευθερίας, το Ειδικό Βοήθημα λόγω Επίσχεσης Εργασίας και το Επίδομα σε νέους 20 έως 29 ετών, δύνανται να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία του στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω διαδικτύου με τη χρήση κωδικών, είτε μέσω των ΚΕΠ, μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής δυνάμει της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26524/12.8.2015 (ΦΕΚ 1845/2015, τ.Β΄)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2016

Η Πρόεδρος Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο