Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-03-2018 ]

ΟΑΕΔ αριθμ. απόφ. 553/15/2018 Τροποποίηση της 3701/55/22-11-2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 71 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α΄) και αφορά στην επικοινωνία και εγγραφή των ανέργων στον ΟΑΕΔ

(Τροποποίηση της 3701/55/22-11-2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 71 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α΄) και αφορά στην επικοινωνία και εγγραφή των ανέργων στον ΟΑΕΔ)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. απόφ. 553/15/27-02-2018

(ΦΕΚ Β' 929/16-03-2018)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 2 του άρθρ. 71 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/ Α΄/5.8.2011 ).

2. Την παρ. 4 του άρθρ. 18 του ν. 4302/2014 (ΦΕΚ 223/ Α΄/07.10.2014).

3. Την αριθμ. 3701/55/22−11−2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 3018/Β΄/ 30.12.2011) όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια με τις αριθμ. 3032/52/21.10.2014 (ΦΕΚ 3018/2011, τ.Β΄), 576/11/3.3.2015 (ΦΕΚ  464/2015,  τ.Β΄),  2969/68/8.12.2015 (ΦΕΚ 3045/2015, τ.Β΄) και 1138/18/19.4.2016 (ΦΕΚ 1543/2016, τ.Β΄) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

4. Τη γνώμη των μελών του και

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ,

αποφασίζει:

Την τροποποίηση της αριθμ. 3701/55/22−11−2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 3018/Β΄/30.12.2011), ως ακολούθως:

Μετά την περίπτωση β΄, της παρ. 1, του άρθρου 6, του Κεφαλαίου Α΄ προστίθενται τρεις νέες περιπτώσεις ως εξής:
γ) Βεβαίωση Δομών προσωρινής Φιλοξενίας ή βεβαίωση διαμονής σε παραχωρημένο ακίνητο ή παραχωρητήριο συμβόλαιο για άνεργους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.
δ) Βεβαίωση διαμονής από Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων/Υπνωτήριο ή βεβαίωση από Κοινωνική Υπηρεσία ότι ο ωφελούμενος διαβιεί στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα ή βεβαίωση διαμονής σε ειδικές δομές φιλοξενίας ή σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων ή Κοινωνικό Ξενώνα Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας για άνεργους αστέγους.
ε) Βεβαίωση φιλοξενίας από αντίστοιχες Δομές Φιλοξενίας για:
- Άνεργες γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας.
- Ανέργους που φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν σπουδάζουν και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία.
- Ανέργους που φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες κ.τλ.) ή είναι δικαιούχοι του προγράμματος Προστατευομένων Διαμερισμάτων του αριθμ. 9 του ν. 2716/1999.

Οι περιπτώσεις γ, δ, ε και στ της παρ. 1 του άρθρου 6, του κεφαλαίου Α΄ αναριθμούνται σε στ, ζ, η και θ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 3701/55/22−11−2011 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 3018/Β΄/ 30.12.2011).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2018

Η Πρόεδρος
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο