Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-03-2018 ]

Αριθμ. 801/28083/2018 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 271/15981/ 30-01-2018 υπουργικής απόφασης «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 περιόδου 2017-2018

(Τροποποίηση και συμπλήρωση της 271/15981/ 30-01-2018 υπουργικής απόφασης «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 περιόδου 2017-2018)

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ.  801/28083/21-02-2018

(ΦΕΚ Β' 887/14-03-2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 παρ. 2β του ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α΄ 144), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46, και του προτελευταίου εδαφίου του άρθρου 64 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
δ) Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής (L 170/30-6-2008) για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα όπως κάθε φορά ισχύει.
β) (ΕΚ) αριθ. 202/2013 της Επιτροπής (L 67/10/09-032013) σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής όσον αφορά την υποβολή προγραμμάτων στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και το εμπόριο με τρίτες χώρες
γ) (ΕΚ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής ‘’για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου, όσον αφορά το αμπελουργικό Μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα’’ όπως κάθε φορά ισχύει.
δ) (Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 347/705 20.12.2013) της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου».
ε) (Ε.Ε.) αριθ. 1303/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/320 20.12.2013) της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
στ) (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
ζ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της (ΕΕ L 347/549 20.12.2013) της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των ΚΑΝ (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου.
η) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 1150/2016 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2016, (EL L 190/23 15.07.2016) για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.
θ) Τον Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 1149/2016 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2016 (EL L 190/1 15.07.2016) για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής.
ι) Την Κατευθυντήρια Οδηγία εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1150/2016 της Επιτροπής καθώς και του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1149/2016 της Επιτροπής.
κ) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 256/2017 της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2017 (EL L 38/37/15.02.2017) σχετικά με την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1150/2016 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα  στήριξης  του  αμπελοοινικού  τομέα.
Το από 01-03-2013 κατατεθειμένο στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2014-2018» σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθότι προβλέπεται μόνο ενωσιακή συμμετοχή και ιδιωτική συμμετοχή,

αποφασίζουμε:

14. Την τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 271/15981/2018 υπουργικής απόφασης «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 περιόδου 2017-2018» (ΦΕΚ Β΄ 272).

Άρθρο 1

1. Διαγράφεται το εδάφιο γ της παραγράφου 2 του άρθρου 8.

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 10 προστίθεται το εξής κείμενο:
«Ορίζεται ως δεύτερη περίοδος υποβολής αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα το διάστημα από 21η Φεβρουαρίου 2018 έως και την 16η Μαρτίου 2018 και σε περίπτωση αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή θα πρέπει ο φάκελος να έχει σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι την 16η Μαρτίου 2018.
Δίνεται επίσης η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών στις ήδη κατατιθέμενες αιτήσεις έως την 16η Μαρτίου 2018.»

3. Η παρ. 4 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σε περίπτωση μη επαρκών κονδυλίων για την κάλυψη όλων των δράσεων των οποίων έχουν αιτηθεί οι δικαιούχοι, προκρίνονται μόνο οι αιτήσεις που αφορούν στις επενδύσεις της σειράς κατάταξης των αιτήσεων του άρθρου 9 της παρούσας μέχρι την κάλυψη των διαθεσίμων κονδυλίων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας αιτήσεων ιδίου μεγέθους οινοπαραγωγής και μη επαρκών κονδυλίων για την κάλυψη όλων των αιτήσεων, εφαρμόζεται γραμμική μείωση των κονδυλίων σε όλους τους δικαιούχους της ισοβαθμίας».

4. Η παρ. 5 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι εν δυνάμει επιλέξιμες αιτήσεις κατατάσσονται σε επίπεδο χώρας βάση βαθμολογίας και η κατάσταση των επιλέξιμων αιτήσεων αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ έως τις 30 Μαρτίου 2018, ενώ οι απορριπτόμενοι ενημερώνονται για τους λόγους απόρριψης από τη Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ.»

5. Η παρ. 6 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση θεραπείας σχετικά με τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης και της κατάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2690/1999, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ και το Υπόδειγμα 3 της παρούσης, το αργότερο έως τις 10 Απριλίου 2018.»

6. Η παρ. 1 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Μετά και την ολοκλήρωση της εξέτασης τυχόν ενστάσεων και του ελέγχου της διπλής χρηματοδότησης η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την έκδοση Αποφάσεων με τις οποίες γίνεται η οριστική ένταξη στο πρόγραμμα των τελικών δικαιούχων του μέτρου «Επενδύσεις» έως την 7η Μαΐου 2018.»

7. Η παρ. 1 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι δικαιούχοι του προγράμματος δύνανται να καταθέσουν αίτηση τροποποίησης στην Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ. το αργότερο έως την 20η Ιουνίου 2018, μόνο στις περιπτώσεις όπου η εν λόγω τροποποίηση δεν αλλάζει τη βαθμολογία της εγκεκριμένης αίτησης ένταξης. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται τροποποιημένη απόφαση ένταξης. Οι τελικοί δικαιούχοι του προγράμματος καταθέτουν αίτηση πληρωμής (Υπόδειγμα 3) και συμπληρωμένη την αναλυτική κατάσταση των πραγματοποιηθέντων δαπανών (Υπόδειγμα 4) –εγγράφως και ψηφιακά στην αρμόδια ΔΑΟΚ, συνοδευόμενη από τα εξοφλημένα τιμολόγια αγοράς που δικαιολογούν τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, το αργότερο έως την 10η Ιουλίου 2018. Αντίγραφα του αντίστοιχου φακέλου αποστέλλεται και στην Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ.».

8. Η παρ. 3 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ακολούθως οι ΔΑΟΚ προβαίνουν στην αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης συντάσσοντας και αποστέλλοντας τους σχετικούς φακέλους πληρωμής στο Τμήμα Προγραμμάτων Φορέων της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) το αργότερο μέχρι την 16η Αυγούστου 2018 (ημερομηνία πρωτοκόλλου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) με ταυτόχρονη κοινοποίηση του Πρακτικού Ελέγχου (Υπόδειγμα 5) στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ.

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 271/15981/2018 υπουργική απόφαση «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 περιόδου 2017-2018» (ΦΕΚ Β΄ 272).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2018

Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο