Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-03-2018 ]

Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1035885 ΕΞ 2018 Τροποποίηση της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς την συμπλήρωση της καθ' ύλην αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων αυτής

(Τροποποίηση της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς την συμπλήρωση της καθ' ύλην αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων αυτής)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 05 Μαρτίου 2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ. ΟΡΓ. Α 1035885 ΕΞ2018/05-03-2018

(ΦΕΚ Β' 884/14-03-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α΄-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση:Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Σοφία Σωμαρακάκη
Τηλέφωνο:213-2112912, 213-2112902,
Fax:210-3230829
E-mail:[email protected]
Url:www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς την συμπλήρωση της καθ’ ύλην αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων αυτής».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των περ. ββ΄ και γγ΄ της υποπαρ. θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 6 και 7 και των παρ. 2 έως 4 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,
 β) του ν. 1020/1980 (Α΄ 32) «Περί κυρώσεως της Τελωνειακής Συμβάσεως ’’περί Διεθνούς Μεταφοράς εμπορευμάτων διά Δελτίων TIR (Σύμβασις TIR)’’».
γ) Της αριθμ. T. 1861/34/B0019/15-4-2008 (Β΄ 836) απόφασης  του  Υφυπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών «Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης δελτίων TIR σε εξουσιοδοτημένο οργανισμό και τρόποι διαχείρισης του δικαιώματος αυτού».
δ) Της αριθμ. Ο. 688/26/Β0019/5-8-2008 (Β΄ 1691) απόφασης  του  Υφυπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών «Ανάθεση εξουσιοδότηση του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης των δελτίων TIR στην Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (Ο.Φ.Α.Ε.)»,
ε) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 12 αυτής.

2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Τα αριθμ.: α) ΔΤΔ Β 151607 ΕΞ2017ΕΜΠ/24-10-2017 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και το συνημμένο σε αυτό αριθμ. 76/17-07-2017, ενημερωτικό σημείωμα της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών (Δ.Τ.Δ.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης προς την Υφυπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και
β) Δ.ΕΣ.ΥΠ. Α 154632ΕΞ2017ΕΜΠ/14-11-2017 ενημερωτικό σημείωμα του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων προς τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

4. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Την ανάγκη ανακαθορισμού της καθ’ ύλην αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με την συμπλήρωση της αρμοδιότητας του διαχειριστικού και οικονομικού ελέγχου του εξουσιοδοτημένου για την έκδοση και χορήγηση δελτίων TIR και για την παροχή εγγύησης Οργανισμού, προκειμένου να επιτευχθεί η υγιής οικονομική κατάσταση αυτού και κατά συνέπεια η διασφάλιση των εθνικών και ενωσιακών δημοσιονομικών συμφερόντων.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 «Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.)» της αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», αντικαθίστανται τα τρία (3) πρώτα εδάφια αυτής, προστίθεται υποστοιχείο ββ΄ στο στοιχείο ε' της υποπερίπτωσης i. της περίπτωσης Ι της υποπαρ. Α΄ της παραγράφου αυτής και αναριθμείται ως υποστοιχείο αα΄ το υφιστάμενο στοιχείο ε΄, ως εξής:

«5. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (A΄ 180) και του άρθρου 12 του ν. 4110/2013 (Α΄ 17) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 105 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), όπως εκάστοτε ισχύουν. Επιπροσθέτως, διενεργεί στοχευμένο οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων και προβαίνει στον καταλογισμό των ευθυνόμενων, καθώς και διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο του εξουσιοδοτημένου Οργανισμού για την έκδοση και χορήγηση δελτίων TIR και για την παροχή εγγύησης. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Αυτοτελών Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της, της Υποδιεύθυνσης, των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου αυτής, ως κάτωθι:».

«5. Α. Ι. i. (ε) Η διενέργεια: (αα) στοχευμένου οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων, καθώς και ο καταλογισμός των ευθυνόμενων,
(ββ) ετήσιου τακτικού διαχειριστικού και οικονομικού ελέγχου και έκτακτου, όταν κρίνεται αναγκαίο, του εξουσιοδοτημένου Οργανισμού για την έκδοση και χορήγηση δελτίων TIR και για την παροχή εγγύησης».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο