Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-03-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1040687 ΕΞ 2018 Μη Προτιμησιακή Καταγωγή Κοινοποίηση ερωτηματολογίου

(Μη Προτιμησιακή Καταγωγή Κοινοποίηση ερωτηματολογίου)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 12/3/2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1040687 ΕΞ2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Μπουργανού
Τηλέφωνο: 210 69 87 493
Fax: 210 69 87 506
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Μη Προτιμησιακή Καταγωγή Κοινοποίηση ερωτηματολογίου»

Ο όρος «Καταγωγή των εμπορευμάτων» αναφέρεται στην «οικονομική ταυτότητα» των εμπορευμάτων στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου.

Διακρίνονται δύο είδη «Καταγωγής»: Προτιμησιακή Καταγωγή και Μη Προτιμησιακή Καταγωγή.

Η Προτιμησιακή Καταγωγή χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις χορήγησης μειωμένου ή μηδενικού δασμού ενώ η Μη Προτιμησιακή Καταγωγή χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων τύπων μέτρων εμπορικής πολιτικής όπως: δασμούς αντιντάμπινγκ, ειδικούς δασμούς, αντισταθμιστικούς δασμούς, απαγορεύσεις εισαγωγών, στατιστική εξωτερικού εμπορίου, δασμολογικές ποσοστώσεις, ποσοτικούς περιορισμούς, σήμανση καταγωγής «made in».

Το μη Προτιμησιακό Δίκαιο της Καταγωγής περιλαμβάνεται στα ακόλουθα άρθρα:

• 59-63 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα Καν.(ΕΕ) 952/2013,

• 31-36 του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/2015 καθώς και στο σχετικό Παράρτημα 22-01,

• 57-59 του εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2447/2015 καθώς και στο σχετικό Παράρτημα 22-14.

Στην παρούσα εγκύκλιο, ο όρος «Καταγωγή» αναφέρεται στην Μη Προτιμησιακή Καταγωγή. 

1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά τη θέση ενός εμπορεύματος σε ελεύθερη κυκλοφορία είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της καταγωγής στην τελωνειακή διασάφηση και οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητήσουν από το διασαφιστή να αποδείξει την καταγωγή των εμπορευμάτων.

Ο διασαφιστής είναι υπεύθυνος για το σωστό προσδιορισμό της καταγωγής των εμπορευμάτων και θα πρέπει να γνωρίζει πληροφορίες για την διαδικασία της παραγωγής των εμπορευμάτων στην χώρα εξαγωγής, την δασμολογική κατάταξη, την αξία και την καταγωγή των υλικών που ενσωματώθηκαν. Επίσης πρέπει να κατέχει τα σχετικά αποδεικτικά καταγωγής τα οποία θα πρέπει να είναι έτοιμος να υποβάλει, ανά πάσα στιγμή, εάν του ζητηθεί, καθώς και κάθε κατάλληλο έγγραφο για την απόδειξη της καταγωγής των σχετικών προϊόντων.

Διακρίνονται δύο περιπτώσεις κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων από τρίτες χώρες:

α) Εισαγωγή προϊόντων για τα οποία έχει θεσπιστεί ειδικό μη προτιμησιακό καθεστώς εισαγωγής.

Προϊόντα για τα οποία έχει θεσπιστεί ειδικό μη προτιμησιακό καθεστώς εισαγωγής είναι τα προϊόντα για τα οποία έχουν θεσπιστεί δασμολογικές ποσοστώσεις σύμφωνα με την Ενωσιακή Νομοθεσία και προβλέπεται ρητά ότι κατά την εισαγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος και προκειμένου αυτό να επωφεληθεί από τις ειδικές ρυθμίσεις εισαγωγής, απαιτείται η προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 57 του Καν. (ΕΕ) 2015/2447.

Για να γίνεται δεκτό το Πιστοποιητικό Καταγωγής τρίτης χώρας από την Τελωνειακή Υπηρεσία, πρέπει να έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας από την οποία κατάγονται τα προϊόντα σύμφωνα με τις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος 22-14 του Καν. (ΕΕ) 2015/2447.

Σε περίπτωση εύλογων αμφιβολιών, όσον αφορά την εγκυρότητα και αυθεντικότητα του Πιστοποιητικού Καταγωγής, προβλέπεται η εφαρμογή διαδικασίας διοικητικής συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 59 του Καν. (ΕΕ) 2015/2447.

β) Εισαγωγή προϊόντων για τα οποία δεν έχει θεσπιστεί ειδικό μη προτιμησιακό καθεστώς εισαγωγής.

Όταν οι Τελωνειακές Αρχές θέλουν να ελέγξουν την καταγωγή που δηλώνεται στην τελωνειακή διασάφηση σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία, μπορούν να ζητήσουν από το διασαφιστή να αποδείξει την καταγωγή των εμπορευμάτων βάσει του άρθρου 61, παρ. 1 του Καν. (ΕΕ) 952/2013.

Οι παρακάτω πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από τον διασαφιστή (η λίστα δεν είναι εξαντλητική) :

• Όνομα και Δ/νση του κατασκευαστή ή παραγωγού

• Χώρα παραγωγής

• Τελωνειακά έγγραφα της χώρας που έγινε η εξαγωγή

• Εμπορικά συμβόλαια

• Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή έγγραφο που αποδεικνύει την καταγωγή βάσει του άρθρου 60 του Καν. (ΕΕ) 952/2013.

Πληροφορίες που αφορούν την καταγωγή των εμπορευμάτων:

• Περιγραφή του εμπορεύματος

• Δασμολογική κατάταξη (το λιγότερο 6 ψηφία)

• Τιμή εκ του εργοστασίου (Ex-works price)

• Πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση της καταγωγής (ποιες διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 952/2013 και του Καν. (ΕΕ) 2446/2015 έχουν εφαρμοστεί ) και την παραγωγική διαδικασία :

Έχει αυτό το προϊόν κατασκευαστεί αποκλειστικά από υλικά που είχαν παραχθεί εξ ολοκλήρου στη χώρα παραγωγής;

-Εάν όχι θα πρέπει να παρασχεθούν τα παρακάτω στοιχεία:

α) Εάν ο προσδιορισμός της καταγωγής βασίζεται σε κανόνα αλλαγής δασμολογικής κλάσης, για κάθε συστατικό, θα πρέπει να παρασχεθούν η δασμολογική διάκριση του Εναρμονισμένου Συστήματος (6 ψηφία) καθώς και η καταγωγή αυτού.

β) Εάν ο προσδιορισμός της καταγωγής βασίζεται σε κανόνα προστιθέμενης αξίας, θα πρέπει να είναι γνωστή η αξία των πιο σημαντικών συστατικών που δεν κατάγονται από την χώρα κατασκευής, προκειμένου να φαίνεται ότι ικανοποιείται ο κανόνας.

γ) Εάν ο προσδιορισμός της καταγωγής βασίζεται σε οποιασδήποτε άλλη μέθοδο (όπως π.χ. μία συγκεκριμένη επεξεργασία ή ο επικουρικός κανόνας), θα πρέπει να γνωρίζουμε αναλυτικές πληροφορίες, προκειμένου να φαίνεται ότι ικανοποιείται ο κανόνας.

Υπενθυμίζουμε ότι ένα πιστοποιητικό προτιμησιακής καταγωγής το οποίο έχει εκδοθεί βάσει των προτιμησιακών κανόνων καταγωγής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μη προτιμησιακή καταγωγή.

2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία σχετικά με την καταγωγή (σημείο 1β), μπορούν να αποτυπωθούν σε μορφή ερωτηματολογίου, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα Ι στην παρούσα. Οι Τελωνειακές Αρχές μπορεί να απαιτήσουν από τον διασαφιστή την υποβολή του εν λόγω ερωτηματολογίου, εάν κρίνουν ότι μπορεί να διευκολύνει τον προσδιορισμό της καταγωγής των εμπορευμάτων .

Ο εισαγωγέας θα πρέπει να αποστείλει αυτό το ερωτηματολόγιο στον προμηθευτή του, ο οποίος εάν δεν είναι και παραγωγός/κατασκευαστής θα πρέπει να απευθυνθεί στον αρχικό κατασκευαστή και έτσι να προσδιοριστούν όλα τα στοιχεία της παραγωγικής διαδικασίας σύμφωνα πάντα με τους κοινοτικούς μη προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 22-01 του Καν. (ΕΕ) 2446/2015. Εάν οι πληροφορίες αυτές είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα μπορούν να διαβιβασθούν απευθείας από τον κατασκευαστή στην Τελωνειακή Αρχή.

Το εν λόγω ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα βοηθητικό εργαλείο για τον προσδιορισμό της καταγωγής των εμπορευμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να ζητηθεί η υποβολή του στις Τελωνειακές Αρχές εισαγωγής:

- όταν υπάρχει αμφιβολία για την δηλωθείσα καταγωγή των εμπορευμάτων και απαιτούνται να εξετασθούν περισσότερα στοιχεία ή

- όταν υποδεικνύεται ο έλεγχος του παραστατικού από το υποσύστημα ανάλυσης κινδύνου.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο