Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-03-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΠ Β 0003982 ΕΞ 2018 Προσαρμογή της διαδικασίας παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο νέο Οργανισμό του Υπουργείου Οικονομικών, π.δ. 142/2017

(Προσαρμογή της διαδικασίας παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο νέο Οργανισμό του Υπουργείου Οικονομικών, π.δ. 142/2017)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 07 Μαρτίου 2018
Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΠ Β 0003982 ΕΞ2018/07-03-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση: Κολωνού 2 και Πειραιώς
Ταχ. Κώδικας: 104 37 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Κανελλάκη
Τηλέφωνο: 210 - 5233283
Τηλεομοιοτυπία: 210 - 5237968
Ηλεκτρ.ταχ.: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Προσαρμογή της διαδικασίας παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο νέο Οργανισμό του Υπουργείου Οικονομικών, π.δ. 142/2017»

Με το νέο προεδρικό διάταγμα 142/2017 (181 Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» καταργήθηκε η δομή των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, όπως είχε καθοριστεί με το Π.Δ. 111/2014 (178 Α’), δηλαδή καταργήθηκαν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας και τα Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας και επανασυστάθηκαν οι Κτηματικές Υπηρεσίες (άρθρο 78, Π.Δ.142/2017)

Κατόπιν των ανωτέρω, όσον αφορά το περιεχόμενο της υπ΄ αριθ. ΔΔΠ 0007378/0454 ΒΕΞ 2017 (1636 Β΄) κοινής Υπουργικής απόφασης «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την διαδικασία διεξαγωγής των δημοπρασιών (προφορικών και ηλεκτρονικών) για την παραχώρηση απλής χρήσης του αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, όπως αυτή περιγράφεται στην υπ΄ αριθ. πρωτ. ΔΔΠ0008701/0544Β/ΕΞ2017/7.6.2017 (2042 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διαδικασία διεξαγωγής των δημοπρασιών (προφορικών και ηλεκτρονικών) για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (285 Α΄) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 του ν. 4467/2017 (56 Α΄ )» διευκρινίζονται τα εξής:

1. Όπου αναφέρονται Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας και Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας νοούνται πλέον οι κατά χώρο αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες.

Όπου αναφέρεται ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας ή ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ της Π.Δ.Δ.Π., νοείται ο Προϊστάμενος της κατά χώρο αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας επιπέδου τμήματος ή ο Αναπληρωτής αυτού ή ο εξουσιοδοτημένος από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας υπάλληλος..

Εξαιρούνται οι Κτηματικές Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης, για τις οποίες οι αναφερόμενες στην εν λόγω Υπουργική απόφαση υποχρεώσεις του Προϊσταμένου του Τμήματος Β΄ της ΠΔΔΠ παραμένουν σε ισχύ και ασκούνται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Β’ της Κτηματικής Υπηρεσίας.

Επίσης, στο περιεχόμενο της προαναφερόμενης κοινής Υπουργικής απόφασης, όπου αναφέρεται εξουσιοδοτημένος από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας νοείται ο εξουσιοδοτημένος από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας υπάλληλος.

2. Επίσης διευκρινίζεται ότι τόσο οι ηλεκτρονικές όσο και οι προφορικές δημοπρασίες διεξάγονται από την ίδια Τριμελή Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών (άρθρο 1 της ΥΑ).Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο