Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση με αριθ. πρωτ. 2/24357/0004/2018 και την 2/28470/0004/2018.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-03-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: 2/15199/0004/2018 Συγκρότηση και ορισμός μελών της Τριμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α'43), όπως ισχύει

(Συγκρότηση και ορισμός μελών της Τριμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α'43), όπως ισχύει)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2018
Αριθ. πρωτ.: 2/15199/0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ε': ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65, Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Γεωργουλέτης
Τηλέφωνο : 210-33.38.330
fax: 210-33.38.202
e-mail: [email protected]
 
ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Τριμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α'43), όπως ισχύει»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις» (A' 43), όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (Α' 201), καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν.4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (Α' 201). β) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45), όπως ισχύει. γ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116), όπως ισχύει. δ) του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει.

2. Την υπ' αριθ. 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β' 3696).

3. Την υπ' αριθ. 1020/0004/21.10.2015 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός του Πέτρου Τριάρχη του Ιωάννη στη θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 2 και το άρθρο 97 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).

4. Την υπ' αριθ. 2/30508/0004/5.5.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών» (Β'785), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την υπ. αριθ. 2/88059/0004/4.12.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τοποθέτηση προϊστάμενων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΑΔΑ: 71ΓΞΗ-ΚΥ4).

6. Την υπ. αριθ. 2/5124/0004/19.1.2018 Απόφαση της Προϊσταμένης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας» (ΑΔΑ: 99ΖΟΗ-ΖΚ6).

7. Το υπ' αριθ. 2/15199/23-2-2018 εισερχόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο της Υφυπουργού Οικονομικών.

8. Το υπ. αριθ. εισερχομένου 2/16814/28-2-2018 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

9. Το υπ. αριθ. 2/16818/28-2-2018 εισερχόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

10. Το από 28/2/2018 εισερχόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Περιουσίας

11. Την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης της δράσης για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Συγκροτούμε την Τριμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α'43), όπως ισχύει, και ορίζουμε τα μέλη της ως εξής:

1. Πατηνιώτη Νικόλαο του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: ...........), Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Οικονομικών, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά του την Πρεβενά Άννα του Αντωνίου (ΑΔΤ: ...............), Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στο ίδιο Γραφείο.

2. Φετοκάκη Αγγελική του Στυλιανού (ΑΔΤ: .......), υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών που υπηρετεί ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Καλοπούλου Άννα του Περικλή (ΑΔΤ: .......), υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Εφοριακών του Τμήματος Δ' της ίδιας Διεύθυνσης.

3. Μενούνου Μαρία του Ηλία (ΑΔΤ: ..............), υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε., ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Αδάμ-Κόλλια Άλλα του Βασιλείου (ΑΔΤ: .............), υπάλληλο του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Α' Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης.

Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η Γλυστρίδου Ευαγγελία του Εμμανουήλ, υπάλληλος ΔΕ Εφοριακών που υπηρετεί στο Γραφείο της Υφυπουργού Οικονομικών, με αναπληρώτριά της τη Λάβδα Φρατζέσκα του Στεφάνου, υπάλληλο ΔΕ Εφοριακών που υπηρετεί στο ίδιο Γραφείο.

Β. Χρέη Εισηγητή θα εκτελούν τα υπ. αριθ. 2 και 3 τακτικά μέλη, Φετοκάκη Αγγελική του Στυλιανού και Μενούνου Μαρία του Ηλία.


Γ. Έργο της Επιτροπής είναι η εισήγηση των τιμών εκκίνησης, σε περίπτωση αδυναμίας ασφαλούς προσδιορισμού τους από την αρμόδια Επιτροπή της παρ. 1Α του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, όπως ισχύει, καθώς και η εισήγηση των τιμών εκκίνησης σε περίπτωση αδυναμίας ασφαλούς προσδιορισμού τους κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4509/2017.

Δ. α) Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση σε τόπο που ορίζεται από τον Πρόεδρό της.
β) Η διάρκειά της ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ε.ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και ΑρχείουΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο