Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-03-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: 2/4392/0004/2018 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την υποβολή προτάσεων σχετικά με τα κατεχόμενα ακίνητα του Δημοσίου

(Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την υποβολή προτάσεων σχετικά με τα κατεχόμενα ακίνητα του Δημοσίου)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

ΑΘΗΝΑ, 8 Μαρτίου 2018
Αριθμ. Πρωτ.: 2/4392/0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ε'

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37   
Τ.Κ. 101 65 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Κατσαλή
Τηλ.:210 3338
Fax: 210 3338
Email: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την υποβολή προτάσεων σχετικά με τα κατεχόμενα ακίνητα του Δημοσίου».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 34 του ν.1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της αγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α'178), όπως αποσαφηνίστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν.2346/1995 (Α'220).
β) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45), όπως ισχύει.
γ) του άρθρου 21 του ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176), όπως ισχύει
δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'181).
ε) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

2. Την αριθ. 2/30508/0004/5.5.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών» (Β'785), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το αριθμ. πρωτ. ΓΓΔΠ 0000794 ΕΞ 2018 / 16.01.2018 έγγραφο του Γραφείου Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.

4. Τα από 29.1.2018, 30.1.2018, 22.2.2018 και 23.2.2018 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Συνιστούμε στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, Ομάδα Εργασίας για την υποβολή προτάσεων σχετικά με τα κατεχόμενα ακίνητα του Δημοσίου.

Β. Συγκροτούμε την ανωτέρω Ομάδα και ορίζουμε τα μέλη της, ως εξής:

1. Άννα Πρεβενά του Αντωνίου, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί με απόσπαση, προς εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας στο Γραφείο Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας, ως Πρόεδρο.
2. Ευγενία Τσιλιμπάρη του Κωνσταντίνου, Δικαστική πληρεξούσια Α' του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί με απόσπαση προς εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας στο Γραφείο της Υφυπουργού Οικονομικών.
3. Ιωάννα Τσιλιμίγκα του Δημητρίου, δικηγόρο που υπηρετεί σε θέση Ειδικής Συνεργάτιδας στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Περιουσίας.
4. Ευαγγελία Κωφού του Αγγέλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών - Ανατολικής Αττικής.
5. Χριστίνα Χρυσοπούλου του Γεωργίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας.
6.Μαρία Τσίβου του Ηρακλή, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη του Τμήματος Α' - Δημόσιων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας.
7. Λουκία Καούρη του Ιωάννη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Α'- Δημοσίων και Ανταλλάξιμων κτημάτων, Απαλλοτριώσεων και Κοινωφελών Περιουσιών της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης.
8. Χαράλαμπος Ζέλιος του Αργυρίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στο Τμήμα Γ' της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά, Νήσων και Δυτικής Αττικής.
9. Μαρία Θεοδωροπούλου του Ιωάννη, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Δ'- Συντονισμού και παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας.
10. Δημήτριο Μπελντέκο του Γεωργίου, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσου Α'.

Χρέη Γραμματέα της Ομάδας θα ασκεί το υπ' αριθμ. 9 μέλος της.

Γ. Έργο της Ομάδας Εργασίας, είναι:

Ο προσδιορισμός των όρων και των προϋποθέσεων της δυνατότητας εξαγοράς από τους αυθαίρετους καταπατητές των αυθαιρέτως κατεχόμενων ακινήτων του δημοσίου προκειμένου να εξασφαλιστεί η οριστική επίλυση του σχετικού προβλήματος και να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον.

Δ. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση στο κατάστημα που στεγάζονται Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας 8, η δε διάρκειά της ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της.Με εντολή Υπουργού

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΠΕΡΚΑ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας & Αρχείου κ.α.α.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο