Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-03-2018 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2476 ΕΞ 27.2.2018 Εφαρμογή Ε.Λ.Π.

(Εφαρμογή Ε.Λ.Π.)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 27.02.2018
Αριθμ. Πρωτ.: 2476 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2476/2018

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή Ε.Λ.Π.


ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη εταιρεία (Α) θυγατρική ανωνύμου εταιρείας εισηγμένης στο Χ.Α.Α. (Β) εφάρμοσε πρώτη φορά τα Δ.Π.Χ.Α. την περίοδο 2009 - 2010 και συνεχίζει να τα εφαρμόζει μέχρι σήμερα. Μέχρι και τις 20.6.2017 η εισηγμένη (Β) κατείχε το 100% των μετοχών της (Α) ενώ από τις 21.6.2017 κατείχε το 33%. Το ερώτημα είναι αν η (Α) μπορεί να εφαρμόσει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) από την 1.1.2018 ή εμπίπτει στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014, περί προαιρετικής εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α., ήτοι να θεωρηθεί η περίοδος του 2016 ως περίοδος πρώτης προαιρετικής εφαρμογής άρα θα πρέπει να εφαρμόσει τα Δ.Χ.Π.Α. για πέντε συνεχόμενες ετήσιες περιόδους.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τα δεδομένα του ερωτήματος καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία Α είχε υπαχθεί στην εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α υποχρεωτικά και όχι προαιρετικά, (ως θυγατρική εισηγμένης στο Χ.Α. εταιρείας) με βάση προϊσχύουσες νομικές διατάξεις οι οποίες έχουν πλέον καταργηθεί.

Συγκεκριμένα οι διατάξεις που προέβλεπαν την υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α για τις θυγατρικές εταιρείες των εισηγμένων στο Χ.Α. εταιρειών ήταν:

α) Το άρθρο 134 του Ν.2190/1920 (καταργήθηκε με το άρθρο 38 παράγραφος 3α του Ν.4308/2014) και

β) Το άρθρο 1 παράγραφος 3β του Ν. 4308/2014 (καταργήθηκε με το άρθρο 41 παράγραφος 1δ του Ν.4410/2016.)

Κατά συνέπεια εφόσον η υπαγωγή της εταιρείας Α στην εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α ήταν υποχρεωτική και όχι προαιρετική δεν έχουν εφαρμογή οι περιορισμοί (5ετία) που προβλέπονται από το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4308/2014 περί προαιρετικής εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α. και η εταιρεία Α μπορεί να εφαρμόσει τα Ε.Λ.Π. από 1/1/2018.

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο