Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-03-2018 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2318 ΕΞ 27.2.2018 Κοσμήματα-Ωρολόγια μετατροπή και απογραφή

(Κοσμήματα-Ωρολόγια μετατροπή και απογραφή)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 27.02.2018
Αριθμ. Πρωτ.: 2318 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2318/2018

ΘΕΜΑ : Κοσμήματα-Ωρολόγια μετατροπή και απογραφή


ΕΡΩΤΗΜΑ

1) ΕΡΩΤΗΣΗ: Επιχείρηση εμπορίας κοσμημάτων, που τηρεί απλογραφικά βιβλία, έχει την δυνατότητα, κοσμήματα που δεν είναι επίκαιρα από άποψη μόδας, να τα στείλει για λιώσιμο και κάποια από αυτά να γίνουν κοσμήματα με νέα μορφή και κάποια άλλα να γίνουν ράβδοι χρυσού; Αν ναι, πως θα αποτιμηθούν κατά το χρόνο της απογραφής των αποθεμάτων; Πως θα αποτιμηθούν οι πέτρες που φέρουν κάποια , αφού διαχωριστούν από αυτά.

2) ΕΡΩΤΗΣΗ: Επιχείρηση εμπορίας ωρολογίων, που τηρεί απλογραφικά βιβλία, έχει την δυνατότητα, ρολόγια παλιάς μόδας, άνω της δεκαετίας, να τα διαλύσει και υπό μορφή ανταλλακτικών, να τα πουλήσει; Και σε ποια αξία; Αν δεν τα πουλήσει αυτά τα ανταλλακτικά σε ποια αξία θα απογραφούν.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η λογιστική παρακολούθηση των αποθεμάτων σε οντότητα που τηρεί απλογραφικά βιβλία περιγράφεται στο άρθρο 20 του Νόμου 4308/2014 και στην ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ.1003/31.12.2014. Επιπλέον διευκρινίσεις παρέχονται στην λογιστική οδηγία που έχει εκδώσει η Ε.Λ.Τ.Ε.

Σύμφωνα με το Ν.4308/2014 τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους.

Δεδομένου ότι η οικονομική οντότητα κατασκευάζει ή μεταποιεί υλικά αγαθά με σκοπό την πώληση τους, λαμβάνει χώρα μεταποιητική διαδικασία, δηλαδή παραγωγή προϊόντων.

Το κόστος παραγωγής προϊόντος ή υπηρεσίας προσδιορίζεται με μία από τις γενικά αποδεκτές μεθόδους κοστολόγησης και περιλαμβάνει:

α) Το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω στοιχείο και

β) μία εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το εν λόγω στοιχείο, στο βαθμό που τα έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής.

Μετά την αρχική καταχώριση, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.

Σημειώνουμε ότι, στο άρθρο 30 «Απλοποιήσεις κι απαλλαγές» του Νόμου 4308/2014 ορίζεται ότι οι πολύ μικρές οντότητες, των οποίων ο ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ από πωλήσεις αγαθών, δύνανται να μην διενεργούν απογραφή των αποθεμάτων τους και να αντιμετωπίζουν τις αγορές της περιόδου ως έξοδο.

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο