Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-03-2018 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: οικ. 2/17262/ΔΕΠ/2018 Άμεση ενημέρωση των πεδίων «Κλάδος» και «Ειδικότητα» στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου - σύνδεση με καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

(Άμεση ενημέρωση των πεδίων «Κλάδος» και «Ειδικότητα» στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου - σύνδεση με καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα, 2/3/2018
Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 2/17262/ΔΕΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 - Αθήνα, 10165
Τηλέφωνα: 210-33 38 244, 210-33 38 351, 210-33 38 402, 210-33 38 415, 210-33 38 477

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Κάνιγγος 29 - Αθήνα 10682
Τηλέφωνα: 210-3329789, 210-33 29 791, 210-33 29 803, 210-33 29804, 210-3329806, 210-3329783

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Ο.Π.Σ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα
Τηλέφωνα: 213 1313297, 213 1313 383 , 213 1313 397

ΘΕΜΑ: «Άμεση ενημέρωση των πεδίων «Κλάδος» και «Ειδικότητα» στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου - σύνδεση με καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας»

Στο πλαίσιο της ορθής αποτύπωσης των στοιχείων του προσωπικού που υπηρετεί στο δημόσιο τομέα και της βελτίωσης της ποιότητας των στοιχείων των απογεγραμμένων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, υπενθυμίζεται η υποχρέωση συμπλήρωσης των πεδίων «Κλάδος» και/ή «Ειδικότητα».

Ειδικότερα, όσον αφορά στο προσωπικό που λαμβάνει επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ενημερώνουμε τις υπηρεσίες ότι, με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 18 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α') όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου έβδομου του Ν.4517/2018 (ΦΕΚ22/Α'): «Οι αρμόδιες Υπηρεσίες οφείλουν να συμπληρώσουν τα πεδία «κλάδος» και «ειδικότητα» της Εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου «Απογραφή» μέχρι τις 14.3.2018. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των ως άνω πεδίων μέχρι την ημερομηνία αυτή, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας παύει να καταβάλλεται μετά τον Απρίλιο του 2018».

Ενόψει της ανωτέρω διάταξης και λόγω της αποκλειστικής προθεσμίας και της αναστολής του σχετικού επιδόματος που θέτει ο νόμος, οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού καλούνται μέχρι τις 14.3.2018 να συμπληρώσουν κατά απόλυτη προτεραιότητα τα στοιχεία των υπαλλήλων που λαμβάνουν επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ως εξής:

1. Προκειμένου οι υπηρεσίες να εντοπίσουν τους υπαλλήλους των οποίων τα στοιχεία χρειάζονται ενημέρωση, μπορούν να μεταβούν στην εφαρμογή της απογραφής, στη «Διαχείριση Υπαλλήλων» και να επιλέξουν «Εξαγωγή σε Excel». Με αυτόν τον τρόπο θα εξάγουν σε πίνακα όλα τα στοιχεία όλου του προσωπικού τους προκειμένου να εντοπίσουν τις ελλείψεις και τα σφάλματα.

2. Στους υπαλλήλους που θα γίνει η ενημέρωση, θα πρέπει κατ' αρχάς να ελεγχθεί το πεδίο «Κατηγορία Προσωπικού», γιατί αυτό το πεδίο χαρακτηρίζει την ιδιότητα του κάθε απογεγραμμένου και από αυτό το πεδίο εξαρτώνται και τα υπόλοιπα πεδία που εμφανίζονται στην καρτέλα του. Η τιμή του πεδίου αυτού δεν επιτρέπεται να εμφανίζει τις τιμές «ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (1)» και «ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (2)», διότι αυτές είναι μεταβατικές τιμές που έπρεπε να έχουν ήδη μεταβληθεί. Υπενθυμίζεται ότι οι πιο συχνές επιλογές Κατηγορίας Προσωπικού για το μόνιμο και για το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πολιτικό προσωπικό είναι οι τιμές:

• «ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ»

• «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ»

3. Προκειμένου για τους πολιτικούς υπαλλήλους με σχέση δημοσίου δικαίου, οι οποίοι εντάσσονται σε κλάδο και όχι σε ειδικότητα, θα ενημερωθεί το πεδίο «Κλάδος» με την τιμή του κλάδου που ανήκουν και για το πεδίο «Ειδικότητα» θα επιλεγεί η τιμή «ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ».

Προκειμένου για τους πολιτικούς υπαλλήλους με σχέση δημοσίου δικαίου, οι οποίοι εντάσσονται και σε «κλάδο» και σε «ειδικότητα», θα συμπληρωθούν και τα δύο (2) πεδία.

4. Προκειμένου για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου οι οποίοι εντάσσονται σε «ειδικότητα» και όχι σε «κλάδο», θα συμπληρωθεί το πεδίο «Ειδικότητα» με την τιμή της ειδικότητάς τους και για το πεδίο «Κλάδος» θα επιλεγεί η τιμή «ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΛΑΔΟ».

5. Προκειμένου για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οι πιο συχνές επιλογές Κατηγορίας Προσωπικού είναι οι τιμές:

• ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΡ.41 §2 Ν.4325/2015 (ΕΩΣ 3 ΜΗΝΕΣ)

• ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΡ.21 Ν.2190/1994 (ΕΩΣ 1 ΕΤΟΣ)

• ΛΟΙΠΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΠΛΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ)

Για το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται μόνο το πεδίο «Ειδικότητα» δεδομένου ότι για τις ανωτέρω Κατηγορίες Προσωπικού δεν εμφανίζεται το πεδίο «Κλάδος».

6. Υπενθυμίζεται ότι για να ενημερωθεί η καρτέλα του κάθε υπαλλήλου θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία, τα οποία είναι διαφορετικά ανάλογα με την τιμή της Κατηγορίας Προσωπικού. Προκειμένου οι υπηρεσίες να εντοπίσουν ποια πεδία είναι υποχρεωτικά για κάθε Κατηγορία Προσωπικού, θα πρέπει, όταν βρίσκονται στην ατομική καρτέλα του υπαλλήλου, να πατούν το κουμπί «Ενημέρωση Στοιχείων Υπαλλήλου» για να βλέπουν τα υποχρεωτικά πεδία με επισήμανση κόκκινου χρώματος.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω διαδικασίας, εντός της προθεσμίας που προαναφέρθηκε, στους μισθοδοτούμενους των οποίων τα πεδία «κλάδος» ή /και «ειδικότητα» της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου «Απογραφή» παραμένουν κενά, μετά την 1.5.2018 αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας με ευθύνη του εκκαθαριστή. Υπογραμμίζεται ότι στις περιπτώσεις μη διακοπής του, όπου απαιτείται, ισχύουν τα οριζόμενα επί του άρθρου 17 της αριθ. 2/37345/0004/4.6.2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ784/τ.Β'/4-6-2010). Η Ενιαία Αρχή Πληρωμής στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι τα πεδία «κλάδος» ή/και «ειδικότητα» παραμένουν κενά, κατά την υποβολή του XML αρχείου, θα εμφανίζει σχετικό μήνυμα στον εκκαθαριστή αποδοχών για την υποχρέωση συμπλήρωσής τους, στοιχείο το οποίο θα αποτελεί πεδίο ελέγχου των αρμοδίων Υπηρεσιών.

Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας βαρύνει τον ΚΑΕ 0225 στους φορείς που η μισθοδοσία τους βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και τον ΚΑΕ 0251 στα Ν.Π.Δ.Δ. Στο σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) το ανωτέρω επίδομα καταχωρείται στον κωδικό 20, ο οποίος μετονομάζεται σε ''Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας''. Οποιαδήποτε άλλη καταχώρηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε κωδικό ΕΑΠ διαφορετικό του κωδικού 20 θα θεωρείται λανθασμένη και θα αποτελεί στοιχείο ελέγχου των αρμοδίων Υπηρεσιών. Μετά την πληρωμή κάθε τύπου μισθοδοσίας θα διενεργείται έλεγχος από το Τμήμα Β' Διασταυρώσεων και Παροχής Στοιχείων της ΕΑΠ στους μισθοδοτούμενους των οποίων η καταχώρηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εμφανίζεται σε κωδικό ΕΑΠ 20 και των οποίων τα πεδία «κλάδος» ή/και «ειδικότητα» παραμένουν κενά. Οι ως άνω διαπιστώσεις θα κοινοποιούνται στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προς τις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται, σε κάθε έλεγχο που πραγματοποιούν να εξετάζουν τη πιστή εφαρμογή αυτής και να κάνουν ειδική αναφορά στο σχετικό πόρισμά τους.

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Εποπτείας Νομικών Προσώπων των Υπουργείων να ενημερώσουν άμεσα τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν, καθώς και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι να ενημερώσουν τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν για την παρούσα εγκύκλιο.Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Όλγα Γεροβασίλη

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών  
Γιώργος Χουλιαράκης

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου α.α.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο