Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-03-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: 2/17414/0004/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκατόν τριάντα πέντε (135) ελεγκτών στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών

(Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκατόν τριάντα πέντε (135) ελεγκτών στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2018
Αρ. Πρωτ.:2 / 17414 / 0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
Ταχ. Κώδικας: 101 65 - Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 33 38 253
fax: 210 33 38 201

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκατόν τριάντα πέντε (135) ελεγκτών στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών

Το Υπουργείο Οικονομικών κατ' εφαρμογή του άρθρου 384 του Κεφ. Δ' του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α'/17-1-2018) και κατά παρέκκλιση των διατάξεων για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση εκατόν τριάντα πέντε (135) ελεγκτών, για την στελέχωση της συσταθείσας Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 381 του Ν.4512/2018), της οποίας ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος (άρθρο 17Α Ν.2523/1997) έχει την καθοδήγηση και το συντονισμό λειτουργίας.

Ειδικότερα:

1. Κατανομή Θέσεων:
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)
 
Κλάδος Αριθμός Θέσεων Ειδίκευση
Εφοριακών (40 θέσεις) Είκοσι πέντε (25) Έλεγχος φυσικών προσώπων
Δέκα (10) Έλεγχος επιχειρήσεων
Πέντε (05) Έλεγχος κεφαλαίου
Τελωνειακών Δεκαπέντε (15)  
Πληροφορικής Δύο (2)  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
 
Κλάδος Αριθμός Θέσεων Ειδίκευση
Εφοριακών (20 θέσεις) Δέκα (10) Έλεγχος φυσικών προσώπων
Πέντε(05) Έλεγχος επιχειρήσεων
Πέντε(05) Έλεγχος κεφαλαίου
Τελωνειακών Πέντε(05)  
Πληροφορικής Τρεις (03)  


Για τις υπόλοιπες πενήντα (50) θέσεις δύνανται να υποβάλλουν αίτηση οι κατωτέρω:

• κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών

• κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών

• κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

• κλάδου ΤΕ Δημοσιονομικών

• κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

• Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό

• Ένστολοι

Ειδικά και προς διασφάλιση της άμεσης λειτουργίας της εν λόγω Υπηρεσίας και προς ολοκλήρωση των εκκρεμών ελέγχων, αποσπώνται με τη διαδικασία της παρ.4 του άρθρου 384 του Ν.4512/2018 και τοποθετούνται σε αυτή κατ' ανώτατο όριο εξήντα (60) υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, (παρ. 11.α, του άρθρου 384 του Ν.4512/2018).

2. Διάρκεια & Διαδικασία Αποσπάσεων:

Η διάρκεια απόσπασης θα είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης για ένα έτος, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ.4 του άρθρου 384 του Ν.4512/2018.

3. Διαδικασία Επιλογής Προσωπικού:

Η τελική επιλογή των ελεγκτών θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, καθώς και της εμπειρίας τους. Η ανωτέρω Επιτροπή δύναται να καλέσει τους υποψηφίους σε συνέντευξη, προκειμένου να εκτιμηθούν τα ουσιαστικά τους προσόντα, όπως αποδοτικότητα, ικανότητα συνεργασίας και συμπεριφορά, καθώς και η εμπειρία τους. Επιπλέον, η εν λόγω Επιτροπή είναι αρμόδια και για την αυξημένη μοριοδότηση που προβλέπεται στην παρ.4 του άρθρου 384 του Ν.4512/2018.

4. Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης:

- Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχει το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί σε φορείς του δημοσίου (συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών) και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του ν.1256/1982 (Α'56), όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένων ενστόλων, καθώς και ειδικού επιστημονικού προσωπικού, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του προανακριτικού έργου.

- Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται απόσπαση υπαλλήλου, ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν.3528/2007 αδικήματα ή του έχει επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει, ήτοι παραπτώματα που μπορεί να επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης.

5. Προσόντα υποψηφίων

Οι υποψήφιοι προς απόσπαση υπάλληλοι για όλες τις θέσεις, πλην των ενστόλων, πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά ανά κλάδο προσόντα, αλλά και τα πρόσθετα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α' 39), όπως ισχύει καθώς και στο άρθρο 89 του Π.Δ.142/2017 (ΦΕΚ Α' 181).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 (α) του άρθρου 89 του Π.Δ.142/2017 (ΦΕΚ Α' 181), για τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ Εφοριακών, Τελωνειακών και Δημοσιονομικών, απαιτείται καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Επίσης, στο άρθρο 27 του Π.Δ.50/2001 ορίζεται ότι για όλους τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ, ως πρόσθετο προσόν διορισμού ορίζεται υποχρεωτικά η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα:

- Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή και διδακτορικό.
- Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.
- Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, για τους κλάδους ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, καθώς και για τους Ένστολους.
- Καλή γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας (πλην της Αγγλικής) για όλους τους προαναφερθέντες κλάδους.
- Ειδίκευση σε θέματα ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης ΟΤΑ και ΝΠΔΔ.
- Ειδίκευση σε θέματα τραπεζικών - χρηματοοικονομικών προϊόντων και χρηματοπιστωτικών εργασιών και συναλλαγών.
- Ειδίκευση σε θέματα λογιστικής.
- Ειδίκευση σε θέματα οικονομικών του Ε.Σ.Υ.
- Ειδίκευση σε θέματα αστικού, εμπορικού και διοικητικού-φορολογικού δικαίου για τους υποψηφίους με πτυχίο νομικής.
- Ειδίκευση σε θέματα οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης, διεθνών και ευρωπαϊκών οικονομικών σπουδών.
- Εμπειρία σε ελεγκτικές εργασίες, τουλάχιστον τριών ετών.
- Ο επαγγελματισμός, οι δεξιότητες, η ευελιξία, η επιθυμία εξειδίκευσης σε νέα αντικείμενα, η ικανότητα ομαδικής εργασίας (ομαδικό πνεύμα) και η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.
- Η αφοσίωση στην επίτευξη υψηλών αποδόσεων.

6. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση απόσπασης (υπόδειγμα), την οποία θα κοινοποιήσουν και στη Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού της οργανικής τους θέσης.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

3. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο να αναφέρεται εκτός των άλλων:

- η τυχόν ύπαρξη πειθαρχικής δίωξης και επιβολής πειθαρχικής ποινής,
- ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω παραμεθορίου ή για άλλους λόγους),
- η βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας πενταετίας.

- Εφόσον οι υπάλληλοι επιλεγούν, υποχρεούνται να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

- Αντίγραφα των τίτλων σπουδών, s Αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ,
- Αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη από σχετικούς τίτλους σπουδών, που αναγνωρίζονται και ισχύουν για τις προσλήψεις του ΑΣΕΠ,
- Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
- Βεβαίωση αποδοχών.

7. Τρόποι υποβολής αίτησης απόσπασης:

- είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Οικονομικών (Πανεπιστημίου 37, 1ος όροφος, γραφείο 101, Τ.Κ. 101 65 Αθήνα),
- είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση: Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών, Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65 Αθήνα, με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις στην Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (Δ.Ε.Ο.Ε.)».

8. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων απόσπασης:

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την 5 Μαρτίου 2018 έως και την 26 Μαρτίου 2018. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου.

9. Αποδοχές

Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στην εν λόγω Υπηρεσία για το χρονικό διάστημα που υπηρετούν σε αυτή, διατηρούν το σύνολο των απολαβών της οργανικής τους θέσης, ενώ για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων των ελεγκτών της Υπηρεσίας είναι δυνατόν να καταβάλλεται σε αυτούς επίδομα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του Ν.4354/2015 -ΦΕΚ Α' 176 (άρθρο 384, παρ. 10 του Ν. 4512/2018).

Η καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων υπαλλήλων διενεργείται από την υπηρεσία υποδοχής (άρθρο 385 του Ν. 4512/2018).

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 2/14919/ΔΠΓΚ/27-2-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών, γνωστοποιείται ότι η προκαλούμενη δαπάνη από τις εν λόγω αποσπάσεις θα αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο διαχείρισης των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του Κράτους, για τους υπαλλήλους των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό του Κράτους.

10. Υποχρέωση κοινοποίησης της παρούσας πρόσκλησης από Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού:

Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση οφείλει να την κοινοποιήσει σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτόν υπηρεσίες και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να λάβουν γνώση αυτής όλοι οι υπάλληλοι των αναφερόμενων κλάδων που υπηρετούν σε αυτές.

11. Πρόσθετες πληροφορίες για όλες τις θέσεις

Ο χώρος εργασίας βρίσκεται επί των οδών Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92 στην Αθήνα. Οι υπάλληλοι που θα αποσπασθούν στην Υπηρεσία, της οποίας η αρμοδιότητα εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια, θα τελούν σε διαρκή ετοιμότητα για την ταχεία επέμβασή τους, όταν παραστεί ανάγκη και θα θεωρούνται ότι βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε τόπο και χρόνο, κάθε φορά που θα καθίσταται αναγκαία η παρέμβασή τους, πάντοτε όμως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εντολές των προϊσταμένων τους και του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου κ.α.α.

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο