Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-02-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: Δ3(α)/ 12633/2018 Κατάλογος ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης νέων μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.)

(Κατάλογος ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης νέων μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.))

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 28 - 2 - 2018
Αριθμ. Πρωτ.: Δ3(α)/ 12633

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 104 33 Αθήνα
Πληροφορίες : Πετράκης Εμμανουήλ
Τηλέφωνο : 213 216 1850 - 1762
FAX : 213 216 1913
e-mail : [email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Κατάλογος ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης νέων μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.)


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 86 του ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74), «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση των διατάξεων του ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
β. του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ Α’ 3), «’Ίδρυση, οργάνωση και Αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), της Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας (Ε.Φ.), της Κρατικής Φαρμακαποθήκης (Κ.Φ.) και τροποποίηση και συμπλήρωση της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
γ. του άρθρου 27 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α' 53), «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
δ. του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α' 31), «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
ε. των άρθρων 11,16 και 17 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α' 41), «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις».
στ. του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ Α' 6), «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
ζ. του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α' 29), «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
η. της παρ. 10, της υποπαραγράφου ΣΤ1, της παρ. ΣΤ του άρθρου 1 του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85), «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».
θ. του Ν.Δ. 96/1973 (ΦΕΚ Α' 172), πλην του άρθρου 17 του νομοθετικού διατάγματος αυτού, «Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων».
ι. του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98), «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
ια. του π.δ/τος. 121/2017 (ΦΕΚ Α' 148), «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».
ιβ. Του π.δ/τος. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ιγ. του άρθρου 68 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94), «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
ιδ. Του ν.4509/2017 (ΦΕΚ Α΄201), άρθρο 74 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.».
ιε. Του άρθρου 49 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ Α΄ 115) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις Προμήθεια φαρμάκων από ιδιωτικές κλινικές».

2. Την Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/29.4.2013 απόφαση (ΦΕΚ Β' 1049), «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ' αριθ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/ 28.11.2001), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/84/ΕΕ, όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση (L348/31.12.2010).

3. Την Γ5(α)οικ. 38152/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1761) απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διατάξεις τρόπου και διαδικασίας καθορισμού ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης και ανώτατης νοσοκομειακής τιμής καθώς και διάθεσης για τα ΜΗΣΥΦΑ».

4. Το με αρ. πρ. 11909 /5-2-2018 (αρ. πρ. Υπουργείου Υγείας 12633/12-2-2018), έγγραφο του ΕΟΦ με το οποίο διαβιβάστηκε στη Δ/νση Φαρμάκου του Υ.Υ., οι τελικές προτεινόμενες ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης και οι ανώτατες νοσοκομειακές τιμές των νέων ΜΗΣΥΦΑ (3ο Τρίμηνο 2017).

5. Το Β2.α.β / 13114 / 14-2-2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το οποίο, με την παρούσα υπουργική απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, των προϋπολογισμών του Ε.Ο.Φ. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς επίσης δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, καθότι κατά την υπέρβαση των ορίων πληρωμών των ετησίων προϋπολογισμών τους όσον αφορά τη φαρμακευτική δαπάνη, ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1


Την έκδοση καταλόγου ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης και ανώτατων νοσοκομειακών τιμών ΜΗΣΥΦΑ , που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια, ως ο συνημμένος πίνακας .

H ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. δεν είναι υποχρεωτική για τα κατά το νόμο δικαιούμενα πρόσωπα διάθεσης των φαρμάκων αυτών.

H ανώτατη νοσοκομειακή τιμή των ΜΗΣΥΦΑ είναι υποχρεωτική για τα κατά το νόμο δικαιούμενα πρόσωπα διάθεσης των φαρμάκων αυτών.

Άρθρο 2

Στις ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογών ΦΠΑ.

Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, οι ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης διαμορφώνονται ανάλογα μειωμένες.

Άρθρο 3

Ο παρών Κατάλογος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.

Ο παρών Κατάλογος ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης ισχύει από την ανάρτησή του.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο