Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-02-2018 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2721 ΕΞ 20.2.2018 Άδειες ΕΟΦ και λογιστική μεταχείρισή τους

(Άδειες ΕΟΦ και λογιστική μεταχείρισή τους)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 20.02.2018
Αριθμ. Πρωτ.: 2721 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2721/2018

ΘΕΜΑ : Άδειες ΕΟΦ και λογιστική μεταχείριση τους


ΕΡΩΤΗΜΑ

Για την παραγωγή και διάθεση ιατρικών αερίων θα δαπανηθεί ένα αρκετά μεγάλο ποσό, προκειμένου να λάβουμε τις απαραίτητες άδειες από τον ΕΟΦ. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε αν η δαπάνη αυτή αποτελεί άυλο στοιχείο και θεωρείται πάγιο με τις αντίστοιχες αποσβέσεις ή θεωρείται έξοδο για την επιχείρηση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η ερώτηση καλύπτει τις περιπτώσεις που η εταιρεία ακολουθεί είτε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς είτε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος 4308/2014) για σκοπούς σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ο Νόμος 4308/2014 (Άρθρο 18) αναφέρεται στην αποτίμηση ενσωμάτων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Στον ορισμό του Παραρτήματος του Ν 4308/2014, ως προς την έννοια του άυλου παγίου περιουσιακού στοιχείου, η αναφορά γίνεται σε «εξατομικεύσιμο και μη νομισματικό στοιχείο, χωρίς υλική υπόσταση», ενώ ορίζεται με σαφήνεια ότι: «ένα άυλο πάγιο περιουσιακό στοιχείο είναι εξατομικεύσιμο σε κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: (α) είναι διαχωρίσιμο, δηλαδή δύναται να διαχωρίζεται ή αποχωρίζεται από την οντότητα και να πωλείται, μεταβιβάζεται, εκμισθώνεται ή ανταλλάσσεται, είτε από μόνο του ή μαζί με σχετική σύμβαση, περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση και (β) προκύπτει από συμβατικά ή άλλα νόμιμα δικαιώματα, ανεξαρτήτως του εάν τα δικαιώματα είναι μεταβιβάσιμα ή διαχωρίσιμα από την οντότητα ή από άλλα δικαιώματα και δεσμεύσεις».

Ο ίδιος ορισμός υπάρχει και στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38 «Άυλα στοιχεία».

Επειδή η δαπάνη για την απόκτηση άδειας από τον ΕΟΦ δημιουργεί τις προϋποθέσεις προσθήκης οικονομικού οφέλους για την εταιρεία, καθώς αφορά το κύριο αντικείμενο της δραστηριότητας της εταιρείας, συνεπάγεται ότι η συγκεκριμένη δαπάνη αποτελεί άυλο περιουσιακό στοιχείο και υπόκειται σε αποσβέσεις κατά την διάρκεια χρήσης της άδειας. Στην αξία κτήσης μπορούν να ενσωματωθούν οι άμεσες δαπάνες για την απόκτηση της άδειας μέχρι το σημείο εκείνο και εφόσον θεμελιώνεται η άποψη, ότι θα αποφέρουν ισόποσο οικονομικό όφελος στο μέλλον.

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο