Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-02-2018 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 20960/2018 Σύσταση της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της, του ν. 3299/2004

(Σύσταση της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της, του ν. 3299/2004)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 20960/21-02-2018

(ΦΕΚ Β' 646/23-02-2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 και ειδικότερα της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 106 του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 171).

2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας», (Α΄ 45), όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 13,14 και 15 αυτού.

3. Το άρθρο 21 του νόμου 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), όπως ισχύει.

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).

7. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

8. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμ. Υ197/ 16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (ΦΕΚ Β’ 3722), όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

10. Την υπ’ αριθμ. 44672/24.04.2015 απόφαση «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού» (ΥΟΔΔ΄ 279).
 
11. Την υπ’ αριθμ. 35209/13.08.2015 απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΥΟΔΔ΄ 592).

12. Την υπ’ αριθμ. 221711/Γ2/27.12.2016 απόφαση «Αποδοχή παραίτησης Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και διορισμός Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 731).

13. Την υπ’ αριθμ. 26226/2017 «Καθορισμός αποζημιώσεων των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4399/2016» (ΥΟΔΔ 117),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων


1. Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 106 του ν. 4497/2017.

2. Μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι:
I. Ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
II. Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
III. O Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
IV. Ένα (1) εξειδικευμένο σε θέματα τεχνολογίας στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.).
V. Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εξειδικευμένος σε θέματα τεχνολογίας.
VI. Ένας (1) εξωτερικός εμπειρογνώμονας που προέρχεται από πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα ή εργαστήρια και
VII. Ένας (1) εξωτερικός εμπειρογνώμονας που ορίζεται από το Σ.Ε.Β.
Της Επιτροπής προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού, της Επιτροπής προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας και σε περίπτωση κωλύματος των δύο προαναφερθέντων προεδρεύει της Επιτροπής ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας.
Για τα λοιπά μέλη της Επιτροπής δύναται να ορίζεται και αναπληρωτής τους.

Άρθρο 2
Έργο της Επιτροπής


Έργο της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων είναι η γνωμοδότηση για τον χαρακτηρισμό:
α) των υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας ή ως νέων,
β) των προϊόντων ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας ή ως νέων,
γ) επενδύσεων ως επενδύσεων ανάπτυξης λογισμικού,
δ) επενδύσεων ως εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής,  ενεργειακής,  μεταλλευτικής,  γεωργικής,
κτηνοτροφικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας,
ε) επενδύσεων ως επενδύσεων ανάπτυξης τεχνολογιών,
στ) επενδύσεων ως επενδύσεων παραγωγής καινοτομικών προϊόντων ή και εισαγωγής καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία.

Άρθρο 3
Συγκρότηση της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων


Η συγκρότηση της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μη δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με την απόφαση αυτή ορίζονται επίσης εισηγητές ειδικοί αξιολογητές που θα προέρχονται από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας καθώς και ο γραμματέας και οι αναπληρωτές βοηθοί γραμματείς της Επιτροπής που θα προέρχονται από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ή/και από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Άρθρο 4
Κανονισμός Λειτουργίας της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων


1. Οι συνεδριάσεις της Γνωμοδοτικής Επιτροπής πραγματοποιούνται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ή πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, μετά από πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

2. Η ημερήσια διάταξη, που εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της Γραμματείας, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, μαζί με τις εκθέσεις των εισηγητών.
Η αποστολή της πρόσκλησης, των εισηγήσεων και κάθε άλλης ενημέρωσης γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί για αιτήματα που παραπέμπονται από την αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Ε.Τ., τα οποία συνοδεύονται από όλα τα σχετικά δικαιολογητικά τους και πλήρη εισηγητικά σημειώματα. Αρμόδια για τη σύνταξη των εισηγητικών σημειωμάτων προς τη Επιτροπή είναι η Δ/νση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της Γ.Γ.Ε.Τ.

4. Ο Γραμματέας της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των συζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτικά μετά τη σύνταξή τους κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στα παρασταθέντα στη συνεδρίαση μέλη, τα οποία εντός πέντε (5) ημερών δύνανται να διατυπώσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους, διαφορετικά τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη τους. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα της Επιτροπής. Η διαδικασία έγκρισης των πρακτικών ολοκληρώνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Ο Γραμματέας μεριμνά για την κοινοποίηση των πρακτικών στην αρμόδια Δ/ νση της Γ.Γ.Ε.Τ. για τις περαιτέρω ενέργειες.
Τα υπογεγραμμένα πρακτικά καθώς και τα σχέδια των εισηγήσεων τηρούνται στο αρχείο της Γραμματείας.

5. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τα μισά τουλάχιστον από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής και αποφασίζει κατά απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

6. Μετά την επικύρωση των πρακτικών ακολουθεί η κατάρτιση του εγγράφου γνωμοδότησης για κάθε εξετασθέν αίτημα, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και αποστέλλεται συνοδευόμενο από τους πίνακες βαθμολόγησης των ομάδων κριτηρίων στον φορέα από τον οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος του επενδυτικού σχεδίου. Η κατάρτιση της εγγράφου γνωμοδότησης γίνεται με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας της Γ.Γ.Ε.Τ. με την συνεργασία του Γραμματέα της Επιτροπής και του εισηγητή του θέματος στην Επιτροπή.
Στο ως άνω έγγραφο μπορεί να περιλαμβάνονται, πέραν της γνωμοδότησης, και παρατηρήσεις ή εκτιμήσεις της Επιτροπής για την αναμενόμενη ζήτηση καθώς και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προϊόντος ή της υπηρεσίας για το οποίο έγινε η γνωμοδότηση.
Στο πρακτικό της Επιτροπής καθώς και στο σχετικό έγγραφο της γνωμοδότησης προσδιορίζονται επακριβώς τα στοιχεία που απαρτίζουν το συνολικό επενδυτικό σχέδιο του χαρακτηρισθέντος προϊόντος ή υπηρεσίας.

7. Στην περίπτωση που προκύπτουν ζητήματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής που δεν αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, έχουν εφαρμογή τα άρθρα 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει.

Άρθρο 5
Περιορισμοί και όροι για τα μέλη της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων


1. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής ως μέλη, σύμβουλοι ή φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο εταιρικό ή Μετοχικό Κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει στην κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις υπαγωγής, κατά την τελευταία πενταετία, που έχουν υπαχθεί ή έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στους νόμους 3299/2004 και 2601/1998, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων ίδιου ή συναφούς αντικειμένου.

2. Στα μέλη και στους εισηγητές της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 3213/2003 (Α΄309), όπως ισχύει, περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής τους κατάστασης.

Άρθρο 6

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2018

Ο Υπουργός                           
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο