Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-02-2018 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 613/2018 Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών, της διαδικασίας και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις των περιοδικών και εφημερίδων, περιοδικού και ημερήσιου τύπου

(Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών, της διαδικασίας και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις των περιοδικών και εφημερίδων, περιοδικού και ημερήσιου τύπου)

Κατηγορία: ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. - Κανόνες αγοράς

Αριθμ. 613/22-02-2018

(ΦΕΚ Β' 652/26-02-2018)
(Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω εσφαλμένου αρχικού εγγράφου)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 115 του ν. 4387/2016 (A’85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του ν. 4487/2017 (Α’ 116).

2. Του α.ν. 1092/1938 (Α’68), όπως ισχύει, και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 4 και 5 αυτού.

3. Των υποπαραγράφων ΙΔ.3 και ΙΔ.4 του ν.4093/2012 (Α’ 222).

4. Του άρθρου 12 παρ. 8 του ν. 3149/2003 (A’ 141), όπως ισχύει.

5. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’και άλλες διατάξεις» (Α’112).

6. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει.

7. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

8. Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208), όπως ισχύει,
 
9. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

10. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’192).

11. Του π.δ. 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» (Α’ 117).

12. Του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181).

13. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου», (Β’ 3696).

14. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. Υ197/16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄ 3722), όπως ισχύει.

ΙΙ. Την ανάγκη θέσπισης κανόνων διαφάνειας στη διαδικασία διανομής, πώλησης, επιστροφής και δημοσίευσης των στοιχείων κυκλοφορίας των έντυπων εκδόσεων των εφημερίδων και των περιοδικών.

ΙΙΙ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε. 063),

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές, τη διαδικασία διανομής, πώλησης και επιστροφής των εντύπων, τη διαδικασία ελέγχου και επιβολής των προστίμων, τη διαδικασία συγκέντρωσης και δημοσιοποίησης των στοιχείων κυκλοφορίας για την εφαρμογή γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις των περιοδικών και εφημερίδων, περιοδικού και ημερήσιου τύπου, όπως ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 1
Σήμανση εντύπων


1. Καθιερώνεται στις έντυπες εκδόσεις των περιοδικών και εφημερίδων, περιοδικού και ημερήσιου τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα (barcode), στην οποία περιλαμβάνεται και ο Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Σειρών που χρησιμοποιείται για τη καταγραφή των περιοδικών εκδόσεων (ISSN).

2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εκδίδουν εφημερίδες ή περιοδικά υποχρεούνται να εισάγουν σε κάθε τεύχος ή φύλλο ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα (barcode) σε ευδιάκριτο εξωτερικό σημείο του εντύπου με τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 2.

Άρθρο 2
Στοιχεία ειδικής σήμανσης γραμμωτού κώδικα


Ο γραμμωτός κώδικας εντύπων ημερήσιου και περιοδικού τύπου αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Προκαθορισμένα ψηφία 1-3: Τα τρία πρώτα ψηφία του κώδικα είναι οι αριθμοί εννέα (9) επτά (7) επτά (7), τα οποία ταυτοποιούν το προϊόν ως εφημερίδα ή περιοδικό.

2. Ψηφία 4-10: Το τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδοο, ένατο και δέκατο ψηφίο αντιστοιχούν στη διεθνή αριθμοδότηση περιοδικών εκδόσεων (ISSN) που παρέχεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας.

3. Ψηφία 11-12: Μεταβλητή ακολουθία δύο (2) ψηφίων που καταδεικνύει μεταβολές στην τιμή πώλησης του ίδιου τεύχους ή φύλλου. Ειδικότερα για τις ημερήσιες εκδόσεις, το ενδέκατο ψηφίο προσδιορίζει την μεταβολής της τιμής (διαφοροποιημένη έκδοση) και το δωδέκατο ψηφίο προσδιορίζει την ημέρα έκδοσης. Ο αριθμός της ημέρας αυξάνεται διαδοχικά από το ένα (1) έως το επτά (7), με τον αριθμό ένα (1) να αντιστοιχεί στη Δευτέρα και τον αριθμό επτά (7) στην Κυριακή.

4. Ψηφίο 13: Ψηφίο ελέγχου για την επαλήθευση της ορθότητας των πρώτων δώδεκα ψηφίων του κώδικα.

5. Ψηφία 14-15: Διψήφιο πρόσθετο για την ταυτοποίηση και την αρίθμηση του κάθε τεύχους ή φύλλου. Ο ως άνω διψήφιος πρόσθετος κωδικός προσδιορίζει μοναδικά κάθε τεύχος ή φύλλο εντός ενός ημερολογιακού ές ανάλογα με την περιοδικότητα έκδοσης του σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται κατωτέρω:
α) Εβδομαδιαίες, δεκαπενθήμερες, τρισεβδομαδιαίες εκδόσεις: αναγράφεται ο αριθμός της εβδομάδας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 28601 που αντιστοιχεί στην ημερομηνία εξωφύλλου.
β) Μηνιαίες, διμηνιαίες και τριμηνιαίες εκδόσεις: αναγράφεται σε διψήφια μορφή από 01 έως 12 ο αύξων αριθμός του μήνα, και σε περίπτωση διμηνιαίας ή τριμηνιαίας έκδοσης ο αριθμός του πρώτου μήνα, που εμφανίζεται στο εξώφυλλο.
γ) Ειδικές μηνιαίες εκδόσεις: σε περίπτωση επιπλέον έκδοσης μηνιαίου εντύπου (13η έκδοση) κατά τη διάρκεια του έτους, αναγράφεται το άθροισμα του αριθμού του μήνα κυκλοφορίας κατά την ανωτέρω περίπτωση β) προσαυξημένου κατά 20.
δ) Εποχιακές εκδόσεις, ειδικές εκδόσεις και εκδόσεις σειράς χωρίς αναγραφή ημερομηνίας ή μήνα στο εξώφυλλο: αναγράφεται σε διψήφια μορφή ο αύξων αριθμός τόμου ή τεύχους. Σε περίπτωση τριψήφιου αριθμού τόμου ή τεύχους αναγράφονται τα δύο (2) τελευταία ψηφία. Στους τίτλους που αλλάζουν από αριθμημένα τεύχη σε τεύχη με ημερομηνία στο εξώφυλλο, δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται το ίδιο διψήφιο τεύχος εντός του έτους.
ε) Ημερήσιες εκδόσεις: Αναγράφεται σε διψήφια μορφή ο αριθμός εβδομάδας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 28601 που αντιστοιχεί στην ημερομηνία του εντύπου.
 στ) Άλλες εκδόσεις: Εάν μια έκδοση δεν εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες της παρούσας παραγράφου και δεν μπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία των βιβλίων για τα οποία εφαρμόζεται η ειδική διεθνής αριθμοδότηση ISBN, αναγράφεται ο διψήφιος πρόσθετος αριθμός 01. Για κάθε πρόσθετη έκδοση τεύχους εντός του ίδιου έτους ο αριθμός αυτός προσαυξάνεται κατά 1.
ζ) Σε περίπτωση μεταβολής της συχνότητας κυκλοφορίας ενός εντύπου, η μεταβολή αυτή έχει αντίκτυπο στη μέθοδο υπολογισμού του διψήφιου πρόσθετου του γραμμωτού κώδικα. Σε αυτή την περίπτωση ο εκδότης ελέγχει αν το νέο διψήφιο πρόσθετο είναι ακόμα μοναδικό για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.

6. Ένδειξη Περιθωρίου: στην δεξιά πλευρά του συμβόλου τυπώνεται ένδειξη περιθωρίου που υποδηλώνει ότι ο γραμμωτός κώδικας έχει ολοκληρωθεί.

Άρθρο 3
Διακίνηση, διανομή και πώληση εντύπων


Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που τυπώνουν ή/και διανέμουν ή/και πωλούν τα ανωτέρω έντυπα υποχρεούνται μετά την εκτύπωση ή/και κατά την παραλαβή ή/και πριν την περαιτέρω παράδοση ή/και κατά την πώληση των εντύπων να διενεργούν ηλεκτρονική σάρωση της ειδικής σήμανσης γραμμωτού κώδικα (barcode), δηλώνοντας ταυτόχρονα την ποσότητα των εντύπων επί των οποίων διενεργούν ηλεκτρονική σάρωση και τα οποία φέρουν τον ίδιο γραμμωτό κώδικα, καθώς και την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του φυσικού ή νομικού προσώπου στα οποία διανέμονται τα ανωτέρω έντυπα. Σε περίπτωση που πρόκειται για πώληση σε αγοραστή, δεν δηλώνεται η επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του αγοραστή. Τα ως άνω στοιχεία διαβιβάζονται άμεσα στο ηλεκτρονικό σύστημα του άρθρου 5.

Άρθρο 4
Επιστροφή αδιάθετων εντύπων


1. Σε περίπτωση επιστροφής εντύπων ημερήσιου και περιοδικού τύπου, για οποιοδήποτε λόγο, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιστρέφουν τα έντυπα, υποχρεούνται πριν την επιστροφή τους να διενεργούν ηλεκτρονική σάρωση της ειδικής σήμανσης γραμμωτού κώδικα (barcode) δηλώνοντας ταυτόχρονα την ποσότητα των εντύπων επί των οποίων διενεργούν ηλεκτρονική σάρωση και τα οποία φέρουν τον ίδιο γραμμωτό κώδικα, καθώς και την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του φυσικού ή νομικού προσώπου στα οποία επιστρέφονται τα ανωτέρω έντυπα. Τα ως άνω στοιχεία διαβιβάζονται άμεσα στο ηλεκτρονικό σύστημα του άρθρου 5.

2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παραλαμβάνουν αδιάθετα έντυπα υποχρεούνται μετά την παραλαβή των εντύπων να διενεργούν ηλεκτρονική σάρωση της ειδικής σήμανσης γραμμωτού κώδικα (barcode), δηλώνοντας ταυτόχρονα την ποσότητα των εντύπων επί των οποίων διενεργούν ηλεκτρονική σάρωση και τα οποία φέρουν τον ίδιο γραμμωτό κώδικα, καθώς και την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο παραλαμβάνουν τα ανωτέρω έντυπα. Τα ως άνω στοιχεία διαβιβάζονται άμεσα στο ηλεκτρονικό σύστημα του άρθρου 5.

Άρθρο 5
Συγκέντρωση και δημοσίευση στοιχείων κυκλοφορίας εντύπων


1. Οι ηλεκτρονικές σαρώσεις και καταχωρήσεις που διενεργούνται κατά τη διαδικασία των άρθρων 3 και 4, διαβιβάζονται ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο (on line) σε ηλεκτρονικό σύστημα, στο οποίο απεικονίζονται τα συγκεντρωτικά ποσοτικά στοιχεία κυκλοφορίας των εντύπων. Το ηλεκτρονικό σύστημα παρέχει ανοικτές διεπαφές για τη λήψη των ως άνω δεδομένων.

2. Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης αναρτά τα στοιχεία κυκλοφορίας των εντύπων, ημερήσιου και περιοδικού τύπου, μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι 20 ημερών από την λήξη κυκλοφορίας κάθε εντύπου, ανάλογα με την περιοδικότητα έκδοσης του, στην ιστοσελίδα της.

3. Στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του άρθρου 3, τα οποία πωλούν έντυπα ημερήσιου και περιοδικού τύπου σε αγοραστή, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, διαθέτει φορητές συσκευές σάρωσης γραμμωτού κώδικα διασυνδεδεμένες με το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα μέσω ασύρματου δικτύου. Εφόσον τα παραπάνω πρόσωπα διαθέτουν ήδη κάποιο σύστημα σάρωσης γραμμωτού κώδικα, όπως ενδεικτικά για την έκδοση παραστατικών κατά την πώληση εμπορευμάτων, δίνεται η δυνατότητα, προς διευκόλυνσή τους, για να αποφευχθεί η ανάγκη διπλής σάρωσης των εντύπων, διασύνδεσης των τοπικών ηλεκτρονικών συστημάτων τους με το ηλεκτρονικό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μέσω των ανοικτών διεπαφών του για τη λήψη δεδομένων. Τα ανωτέρω πρόσωπα διατηρούν τις φορητές συσκευές σάρωσης γραμμωτού κώδικα, που τους έχουν διατεθεί, σε καλή κατάσταση. Εφόσον διακόψουν ή σταματήσουν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, να προβαίνουν στις πράξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου 3, επιστρέφουν άμεσα τις ανωτέρω συσκευές στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

4. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του άρθρου 3, τα οποία δεν πωλούν έντυπα ημερήσιου και περιοδικού τύπου σε αγοραστή, μεριμνούν για τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών συστημάτων τους, που διαθέτουν δυνατότητα σάρωσης γραμμωτού κώδικα, με το ηλεκτρονικό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μέσω των ανοικτών διεπαφών του για τη λήψη δεδομένων.
 
Άρθρο 6
Προμήθεια λογισμικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού


Για τις ανάγκες σχεδιασμού και υλοποίησης του ηλεκτρονικού συστήματος για την εφαρμογή γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις των περιοδικών και εφημερίδων, περιοδικού και ημερήσιου τύπου και εφοδιασμού των φυσικών ή νομικών προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 5 με τις τερματικές συσκευές ηλεκτρονικής σάρωσης γραμμωτού κώδικα και το λογισμικό καταχώρισης και διαβίβασης στοιχείων, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό. Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Άρθρο 7
Έλεγχος και επιβολή προστίμων


Αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων της παρούσας ορίζεται η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), η οποία, για την άσκηση των ελεγκτικών της καθηκόντων, έχει πρόσβαση στο ανωτέρω ηλεκτρονικό σύστημα. Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. τις ενδείξεις μη τήρησης των διατάξεων της παρούσας. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης από το Σ.Δ.Ο.Ε., το τελευταίο συντάσσει πόρισμα και εισηγείται την επιβολή προστίμου κατά την παρ. 3 του άρθρου 115 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως ισχύει.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος


Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2018

Οι Υπουργοί

Οικονομίας και Ανάπτυξης  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης   
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο