Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-01-2005 ]

ΠΟΛ.1003/5.1.2005 Δικαιολογητικά Χορήγησης ΑΦΜ σε Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα που μεταβιβάζουν μετοχές ημεδαπής Α.Ε. ή ζητούν επιστροφή φόρου από καταθέσεις ή ομόλογα

(Δικαιολογητικά Χορήγησης ΑΦΜ σε Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα που μεταβιβάζουν μετοχές ημεδαπής Α.Ε. ή ζητούν επιστροφή φόρου από καταθέσεις ή ομόλογα)

Κατηγορία: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2005
Αριθμ. Πρωτ.: 1001908/56/ΔΜ-Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓEΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1003

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά Χορήγησης ΑΦΜ σε Αλλoδαπά Νομικά Πρόσώπα που μεταβιβάζουν μετοχές ημεδαπής Α.Ε. ή ζητούν επιστροφή φόρου από καταθέσεις ή ομόλογα.
 

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας από εκπροσώπους αλλοδαπών Νομικών Προσώπων σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 (ΦΕΚ 193/Β') ΑΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 31 του Ν.2515/1997, καθιερώνεται μεταξύ άλλων (άρθρα 2 & 3) η υποχρεωτική χορήγηση ΑΦΜ στους υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης βάσει των διατάξεων του Ν.2238/1994 καθώς και η υποχρεωτική αναγραφή του ΑΦΜ των υπόχρεων σε όλες τις υποβαλλόμενες φορολογικές δηλώσεις.

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα που μεταβιβάζουν μετοχές ημεδαπής Α.Ε. ή ζητούν επιστροφή φόρου από καταθέσεις ή από ομόλογα, υποχρεούνται να αποκτήσουν ΑΦΜ προκειμένου να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις στην αρμόδια ΔΟΥ. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για τη χορήγηση ΑΦΜ σε Νομικά Πρόσωπα είναι εκτός των άλλων και η προσκόμιση του συστατικού τους εγγράφου θεωρημένο από αρμόδια Αρχή.

Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, παρατηρήθηκε αδυναμία προσκόμισης των καταστατικών εγγράφων ιδίως από Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα όπως Τράπεζες, Ομιλοι Εταιρειών, Πολυεθνικές λόγω του μεγάλου αριθμού των σελίδων αυτών ή του απόρρητου της δημοσιότητας τους, με αποτέλεσμα να ανακύπτουν προβλήματα στη απόδοση του ΑΦΜ και κατά συνέπεια στις συναλλαγές τους με τις ΔΟΥ.

Για την αντιμετώπιση του ανωτέρω προβλήματος και δεδομένου ότι στόχος του υπουργείου μας είναι η απλούστευση των διαδικασιών προς εξυπηρέτηση του πολίτη, σας παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες:

Οι αλλοδαπές εταιρείες που αιτούνται τη χορήγηση ΑΦΜ, προκειμένου να μεταβιβάσουν μετοχές ημεδαπής Ανώνυμης Εταιρείας ή να ζητήσουν επιστροφή φόρου από καταθέσεις ή από ομόλογα, δεν είναι απαραίτητο να προσκομίσουν το συστατικό τους έγγραφο στη ΔΟΥ. Για τη διενέργεια των ανωτέρω πράξεων οι αλλοδαπές εταιρείες πρέπει να προσκομίζουν μόνο, πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής της χώρας έδρας τους, από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους.

Περαιτέρω επισημαίνουμε ότι στοιχεία ταυτότητας των συγκεκριμένων αλλοδαπών Νομικών Προσώπων μπορούν να αντληθούν τόσο από τα ανωτέρω έγγραφα, όσο και από το σχετικό ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο που συντάσσεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο