Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-02-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΥ Δ 0003215 ΕΞ 2018 Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201)

(Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201))

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 23 – 2 - 2018
Αριθ. Πρωτ.:ΔΤΥ Δ 0003215 ΕΞ2018/23-02-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κολωνού 2 και Πειραιώς, 104 37 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5235643, 5243957

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Β. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Γ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201).»


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του νόμου 4509/2017 (Α΄ 201)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄43), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του νόμου 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

5. Τις διατάξεις του μέρους Β, άρθρου 3, παρ. γ, υποπαρ. ν, του ν. 4336/2015 (A΄94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας».

6. Την με αριθμ. πρωτ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β’ 549) απόφαση Υπουργού Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την με αριθμ. πρωτ. Υ29/8.10.2015 (Β΄2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

9. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (Β΄3696) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
10. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

11. Την ανάγκη ανάθεσης της σύνταξης εισήγησης για το καθορισμό των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμ. πρωτ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β’ 549) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, σε πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών.

12. Την με αριθμ. πρωτ. ΓΓΔΠ0020593ΕΞ2017/28-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΝΖΝΗ-ΓΡ7) Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας.

13. Την με αριθμ. πρωτ. ΓΓΔΠ0001472ΕΞ2018/25-1-2018 (ΑΔΑ: ΩΙΠΘΗ-ΩOO) Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας.

14. Την με αριθμ. πρωτ. 1005/11.01.2018 (Β΄ 20) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας και των λοιπών απαιτούμενων λεπτομερειών για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών από τους πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201).

15. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών εγγεγραμμένων στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την αρ.πρωτ.:ΓΓΔΠ0020593ΕΞ2017/28-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΝΖΝΗ-ΓΡ7) Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας.

16. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών εγγεγραμμένων στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την αρ.πρωτ.:ΓΓΔΠ0001472ΕΞ2018/25-1-2018 (ΑΔΑ: ΩΙΠΘΗ-ΩΟΟ) Συμπληρωματική της αρ.πρωτ.:ΓΓΔΠ0020593ΕΞ2017/28-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΝΖΝΗ-ΓΡ7) Δημόσιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .

17. Το από 19/01/2018 πρακτικό που συντάχθηκε αυθημερόν μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας κλήρωσης που διεξήχθη σύμφωνα με την αρ.πρωτ.:ΓΓΔΠ0020593ΕΞ2017/28-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΝΖΝΗ-ΓΡ7) Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας.

18. Το από 01/02/2018 πρακτικό που συντάχθηκε αυθημερόν μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας κλήρωσης που διεξήχθη σύμφωνα με την αρ.πρωτ.:ΓΓΔΠ0001472ΕΞ2018/25-1-2018 (ΑΔΑ: ΩΙΠΘΗ-ΩΟΟ) Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας. 19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 2.500.000,00€ σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υπ. Οικονομικών οικονομικού έτους 2018 και ΚΑΕ 0871 και 0873 και για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι Αποφάσεις Δέσμευσης πίστωσης με αρ.πρωτ.: ΔΟΔΑ 0002108 ΕΞ2018/14-2-18 (ΑΔΑ:9ΡΕΩΗ-ΘΜΩ) και ΔΟΔΑ 0002107 ΕΞ2018/14-2-18 (ΑΔΑ: Ψ2ΚΕΗ-ΦΦΛ) αντίστοιχα.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ 1


Στους πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι επελέγησαν κατόπιν των δημοσίων κληρώσεων που διεξήχθησαν την 19/01/2018 σύμφωνα με την αρ. πρωτ.: ΓΓΔΠ0020593ΕΞ2017/28-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΝΖΝΗ-ΓΡ7) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας και την 01/02/2018 σύμφωνα με την αρ. πρωτ.: ΓΓΔΠ0001472ΕΞ2018/25-1-2018 (ΑΔΑ: ΩΙΠΘΗ-ΩΟΟ) Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, ανατίθεται η σύνταξη άρτιας και τεκμηριωμένης εισήγησης των τιμών εκκίνησης / τιμών ζωνών που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αρ. πρωτ.: 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β’ 549) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και της αρ. πρωτ.: 1005/11.01.2018 (Β΄ 20) Απόφασης Υπουργού Οικονομικών, ανά Δημοτική Ενότητα / Κοινότητα ως αναγράφονται στους κάτωθι ΠΙΝΑΚΕΣ 1 και 2:

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.ΑΡΘΡΟ 2

1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ανάρτησή της στο Πρόγραμμα Διαύγεια.Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο