Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-01-2005 ]

ΙΚΑ Ε40/9.17.01.05 Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ∆ηλώσεων (Α.Π.∆.) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2005 έως 31/12/2005.

(Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ∆ηλώσεων (Α.Π.∆.) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2005 έως 31/12/2005. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)ΙΚΑ Ε40/9-17.1.05Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ∆ηλώσεων (Α.Π.∆.) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2005 έως 31/12/2005".

Σας κοινοποιούµε αναλυτικούς πίνακες µε τις καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής µηνιαίων και τριµηνιαίων Α.Π.∆. περιόδων απασχόλησης από 1/1/2005 έως 31/12/2005, οι οποίοι, µε ευθύνη των ∆/ντών των Υποκαταστηµάτων και των Προϊσταµένων των υπηρεσιών εσόδων, πρέπει να

αναρτούνται διαδοχικά στις µονάδες του Ιδρύµατος. Οι εν λόγω πίνακες είναι διαθέσιµοι και στον δικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (http://www.ika.gr).

Το παρόν να σταλεί σε επιµελητήρια, εµπορικούς συλλόγους, επαγγελµατικές οργανώσεις κ.λ.π. της ασφαλιστικής σας περιοχής.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ


    1/2005 – 3/2005

Εργοδότες που το τελευταίο Ψηφίο του ΑΜΕ λήγει σε: Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ σε Υποκατάστημα ΙΚΑ 
1 και 2  11 Απριλίου  2005  ημέρα   Δευτέρα
3 και 4  12 Απριλίου  2005  ημέρα   Τρίτη
5 και 6  13 Απριλίου  2005  ημέρα   Τετάρτη
7 και 8  14 Απριλίου  2005  ημέρα   Πέμπτη
9, 10, 20 και 30  15 Απριλίου  2005  ημέρα   Παρασκευή
40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00  18 Απριλίου  2005  ημέρα   Δευτέρα

  Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου
Εργοδότες  Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ)  30 Απριλίου  2005  ημέρα   Σάββατο

 

    1/4005 – 6/2005
Συμπεριλαμβάνεται και το δώρο πάσχα 2005

Εργοδότες που το τελευταίο Ψηφίο του ΑΜΕ λήγει σε:  Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ σε Υποκατάστημα ΙΚΑ
1 και 2  11 Ιουλίου  2005  ημέρα   Δευτέρα
3 και 4  12 Ιουλίου  2005  ημέρα   Τρίτη
5 και 6  13 Ιουλίου  2005  ημέρα   Τετάρτη
7 και 8  14 Ιουλίου  2005  ημέρα   Πέμπτη
9, 10, 20 και 30  15 Ιουλίου  2005  ημέρα   Παρασκευή
40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00  18 Ιουλίου  2005  ημέρα   Δευτέρα

  Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου
Εργοδότες  Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ)  31 Ιουλίου  2005  ημέρα   Κυριακή

 

    7/2005 – 9/2005

Εργοδότες που το τελευταίο Ψηφίο του ΑΜΕ λήγει σε: Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ σε Υποκατάστημα ΙΚΑ 
1 και 2  11 Οκτωβρίου  2005  ημέρα   Τρίτη
3 και 4  12 Οκτωβρίου  2005  ημέρα   Τετάρτη
5 και 6  13 Οκτωβρίου  2005  ημέρα   Πέμπτη
7 και 8  14 Οκτωβρίου  2005  ημέρα   Παρασκευή
9, 10, 20 και 30  17 Οκτωβρίου  2005  ημέρα   Δευτέρα
40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00  18 Οκτωβρίου  2005  ημέρα   Τρίτη

  Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου
Εργοδότες  Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ)  31 Οκτωβρίου  2005  ημέρα   Δευτέρα

 

   10/2005 – 12/2005

Εργοδότες που το τελευταίο Ψηφίο του ΑΜΕ λήγει σε: Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ σε Υποκατάστημα ΙΚΑ 
1 και 2  11 Ιανουαρίου  2005  ημέρα   Τετάρτη
3 και 4  12 Ιανουαρίου  2005  ημέρα   Πέμπτη
5 και 6  13 Ιανουαρίου  2005  ημέρα   Παρασκευή
7 και 8  16 Ιανουαρίου  2005  ημέρα   Δευτέρα
9, 10, 20 και 30  17 Ιανουαρίου  2005  ημέρα   Τρίτη
40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00  18 Ιανουαρίου  2005  ημέρα   Τετάρτη

 
Εργοδότες  Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ)  31 Ιανουαρίου  2005  ημέρα   Τρίτη

 

1/2005

  Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ 
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων και Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ)  10 Φεβρουαρίου  2005  ημέρα   Πέμπτη
  Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων και Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ)  28 Φεβρουααρίου  2005  ημέρα   Δευτέρα

2/2005

  Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ 
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων και Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ)  10 Μαρτίου  2005  ημέρα   Πέμπτη
  Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων και Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ)  31 Μαρτίου  2005  ημέρα   Πέμπτη

3/2005

  Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ 
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων και Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ)  11 Απριλίου  2005  ημέρα   Δευτέρα
  Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων και Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ)  30 Απριλίου  2005  ημέρα   Σάββατο

4/2005

  Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ 
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων και Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ)  10 Μαίου  2005  ημέρα   Τρίτη
  Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων και Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ)  31 Μαίου  2005  ημέρα   Τρίτη

5/2005

  Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ 
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων και Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ)  10 Ιουνίου  2005  ημέρα   Παρασκευή
  Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων και Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ)  30 Ιουνίου  2005  ημέρα   Πέμπτη

6/2005

  Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ 
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων και Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ)  11 Ιουλίου  2005  ημέρα   Δευτέρα
  Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων και Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ)  31 Ιουλίου  2005  ημέρα   Κυριακή

7/2005

  Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ 
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων και Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ)  10 Αυγούστου  2005  ημέρα   Τετάρτη
  Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων και Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ)  31 Αυγούστου   2005  ημέρα   Τετάρτη

8/2005

  Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ 
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων και Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ)  12 Σεπτεμβρίου  2005  ημέρα   Δευτέρα
  Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων και Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ)  30 Σπτεμβρίου  2005  ημέρα   Παρασκευή

9/2005

  Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ 
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων και Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ)  10 Οκτωβρίου  2005  ημέρα   Δευτέρα
  Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων και Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ)  31 Οκτωβρίου  2005  ημέρα   Δευτέρα

10/2005

  Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ 
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων και Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ)  10 Νοεμβρίου  2005  ημέρα   πέμπτη
  Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων και Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ)  30 Νοεμβρίου  2005  ημέρα   Τετάρτη

11/2005

  Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ 
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων και Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ)  12 Δεκεμβρίου  2005  ημέρα   Δευτέρα
  Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων και Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ)  31 Δεκεμβρίου  2005  ημέρα   Σαββάτο

12/2005

  Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ 
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων και Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ)  10 Ιανουαρίου  2005  ημέρα   Τρίτη
  Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Εργων και Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ΑΜΕ)  31 Ιανουαρίου  2005  ημέρα   Τρίτη

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories