Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-02-2018 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2469 ΕΞ 13.2.2018 Μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε.

(Μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε.)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 13.02.2018
Αριθμ. Πρωτ.: 2469 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2469/2018

ΘΕΜΑ : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε. ΣΕ Α.Ε.


ΕΡΩΤΗΜΑ

Διάβασα με ενδιαφέρον την απόφαση σας ΣΛΟΤ 1685 ΕΞ 6.9.2017 σχετικά με την μετατροπή ΟΕ σε ΑΕ.

Επειδή το θέμα με έχει απασχόληση στο πρόσφατο παρελθόν θέλω να σας κάνω τις παρακάτω παρατηρήσεις.

Στις προσωπικές εταιρείες όπως η ΟΕ με β’ κατηγορίας βιβλία τα κέρδη που τυχόν προκύπτουν σε κάθε χρήση διανέμονται υποχρεωτικά στους εταίρους.

Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν κέρδη που παραμένουν στην εταιρεία γιατί δεν υφίσταται αυτή η δυνατότητα (διατάξεις Αστικού Δικαίου).

Άρα δεν μπορεί να συνταχτεί ένας ισολογισμός στην ΟΕ που να παρουσιάζει: κέρδη εις νέον.

Αυτό θα δημιουργούσε κατ’ επέκταση και προβλήματα φορολογικά.

Αυτό που πρέπει να γίνει είναι το ποσό αυτό να απεικονιστεί λογιστικά σε λογαριασμό υποχρεώσεων προς τους εταίρους, δηλ. μερίσματα τα οποία έχουν διανεμηθεί μεν αλλά δεν έχουν εξοφληθεί δε.

Αν η Ο.Ε τηρούσε βιβλία γ’ κατηγορίας και στο καταστατικό υπήρχε όρος που να δίνει την δυνατότητα για μη διανομή μέρος των κερδών εκεί θα μπορούσαν να μείνουν κέρδη μέσα στην εταιρεία. Εδώ όμως έχουμε β’ κατηγορίας βιβλία.

Παρακαλώ για τις παρατηρήσεις σας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο ισολογισμός έναρξης της ΑΕ, η οποία προκύπτει από μετατροπή ΟΕ που τηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας, περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία (περιουσιακά στοιχεία μείον υποχρεώσεις) της Ο.Ε. πριν τη μετατροπή. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από όλα τα διαθέσιμα, βάσει του ν. 4308/2014, λογιστικά αρχεία της Ο.Ε. και που πρέπει να μεταφερθούν και καταχωρισθούν από την ΑΕ. Η διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της αξίας των εισφερθέντων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, κατά τα ανωτέρω, συνιστά το συνολικά καταβληθέν κεφάλαιο της ΑΕ. Η διαφορά μεταξύ του συνολικά καταβληθέντος κεφαλαίου και του, κατά το καταστατικό, μετοχικού κεφαλαίου, αντιπροσωπεύει συμπληρωματικό κεφάλαιο και πρέπει να καταχωρισθεί στο λογαριασμό «Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και σε καμία περίπτωση στο λογαριασμό «Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο».

Για παράδειγμα, αν τα περιουσιακά στοιχεία (πάγια, απαιτήσεις, αποθέματα, ταμείο) είναι έστω €1.000.000, οι υποχρεώσεις (δάνεια, προμηθευτές, υποχρεώσεις σε δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς) είναι € 700.000 και το μετοχικό κεφάλαιο βάσει καταστατικού € 100.000, η εγγραφή θα είναι:Για ενδεχόμενες φορολογικές πτυχές του ερωτήματος, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Η παρούσα αντικαθιστά την Απόφαση ΣΛΟΤ Αρ. Πρωτ. 1685 ΕΞ 6.9.2017, η οποία και ανακαλείται.

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο