Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-05-2017 ]

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 2798/9.5.2017 Μη χρησιμοποίηση επενδυτικών αγαθών - Επιστροφή ΦΠΑ σε δημόσιο

(Μη χρησιμοποίηση επενδυτικών αγαθών - Επιστροφή ΦΠΑ σε δημόσιο)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Καλλιθέα 9-5-2017
Αριθμός απόφασης:2798

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α1 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604534
ΦΑΞ: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).

β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»

γ. Της ΠΟΛ 1064/12-4-2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27- 4-2017).

2. Την ΠΟΛ 1069/04-03-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία , με έδρα κατά της υπ' αριθ οριστικής πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ διαχειριστικής περιόδου 01/01/2013-31/12/2013, της υπ' αριθ οριστικής πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014-31/12/2014, της υπ' αριθ οριστικής πράξης επιβολής προστίμου ΦΠΑ άρθρου 4 ν.2523/97 διαχειριστικής περιόδου 01/01/2011 -31/12/2011 και της υπ' αριθ οριστικής πράξης επιβολής προστίμου ΦΠΑ άρθρου 4 ν.2523/97 διαχειριστικής περιόδου 01/01/2012-31/12/2012 του Προϊσταμένου της Δ.ΟΥ και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την υπ' αριθ οριστική πράξη προσδιορισμού ΦΠΑ διαχειριστικής περιόδου 01/01/2013-31/12/2013, την υπ' αριθ οριστική πράξη προσδιορισμού ΦΠΑ διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014-31/12/2014, την υπ' αριθ. οριστική πράξη επιβολής προστίμου ΦΠΑ άρθρου 4 ν.2523/97 διαχειριστικής περιόδου 01/01/2011-31/12/2011 και την υπ' αριθ οριστική πράξη επιβολής προστίμου ΦΠΑ άρθρου 4 ν.2523/97 διαχειριστικής περιόδου 01/01/2012- 31/12/2012 του Προϊσταμένου της Δ.ΟΥ των οποίων ζητείται η ακύρωση, καθώς και τις από 7-12-2016 οικείες εκθέσεις ελέγχου.

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α1 όπως αυτή αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

-Με την υπ' αρ οριστική πράξη προσδιορισμού ΦΠΑ διαχειριστικής περιόδου 01/01/2013-31/12/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας φόρος ποσού 301.191,00 €, πλέον πρόσθετου φόρου ύψους 325.286,28€, ήτοι συνολικό ποσό ύψους 626.477,28€.

-Με την υπ' αρ οριστική πράξη προσδιορισμού ΦΠΑ διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014-31/12/2014 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ προέκυψε
χρεωστικό υπόλοιπο ποσού ΦΠΑ 426.605,85€.

-Με την υπ' αρ οριστική πράξη επιβολής προστίμου ΦΠΑ διαχειριστικής περιόδου 01/01/2011-31/12/2011 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο ύψους 1.300,00€ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2523/97 λόγω υποβολής ανακριβών περιοδικών δηλώσεων καθώς και εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2011-31/12/2011.

-Με την υπ' αρ οριστική πράξη επιβολής προστίμου ΦΠΑ διαχειριστικής περιόδου 01/01/2012-31/12/2012 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο ύψους 1.300,00€ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2523/97 λόγω υποβολής ανακριβών περιοδικών δηλώσεων καθώς και εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2012-31/12/2012.

Οι ως άνω διαφορές φόρου προέκυψαν κατόπιν διενέργειας ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του ν. 2859/2000 (ΦΠΑ) βάσει της με αρ -2016 εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ Αιτία του υπό κρίση ελέγχου ήταν η μη λειτουργία της επιχείρησης μέσα στη πενταετία από την έναρξη των εργασιών της και η επιστροφή του ΦΠΑ που έλαβε τα έτη 2008, 2009 και 2010 καθώς και το με αρ 2016 αίτημα της προσφεύγουσας για υπαγωγή στις διατάξεις του ν.4337/2015 αναφορικά με επιβληθέντα πρόστιμα ΚΒΣ και ΦΠΑ. Από το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος ελέγχου προέκυψε ότι η προσφεύγουσα δε χρησιμοποίησε σε πράξεις φορολογητέες εντός πενταετίας τα επενδυτικά αγαθά και τις επενδυτικές υπηρεσίες που έλαβε από ενάρξεως την 27-6-2008 έως και το 2010 ούτε προέβη σε εφάπαξ διακανονισμό του ΦΠΑ των επενδυτικών αγαθών και υπηρεσιών λόγω της μη χρησιμοποίησής τους εντός πενταετίας κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν.2859/2000.

Η προσφεύγουσα εταιρεία, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση των παραπάνω πράξεων προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους :

1. Δεν θα έπρεπε να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί διακανονισμού στις εκπτώσεις που χορηγήθηκαν για την αγορά ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών κατά την διάρκεια του προπαρασκευαστικού σταδίου της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης. Άλλωστε η ίδια η Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, όπως η ίδια, στην υλοποίηση των επενδυτικών στοιχείων που έχουν ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 2001/1998 και 3299/2004 εντός των προβλεπομένων από τις εγκριτικές αποφάσεις υπαγωγής σε αυτούς προθεσμιών, παρέτεινε έως και 31.12.2016 αυτόματα, χωρίς την ανάγκη υποβολής σχετικής αιτήσεως από μέρους των ενδιαφερομένων, όλες τις προθεσμίες αρχικές ή κατά παράταση με τους νόμους 4013/2011, 4072/2012, 4146/2013, 4242/2014.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 και 3 του άρθρου 33 του ν.2859/2000 ορίζεται ότι:

«2. Ειδικά για τα αγαθά επένδυσης, η έκπτωση του φόρου που ενεργήθηκε υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό με αφετηρία το έτος χρησιμοποίησης τους. Ο διακανονισμός ενεργείται κάθε έτος για το ένα πέμπτο (1 /5) του φόρου που επιβάρυνε το αγαθό, ανάλογα με τις μεταβολές του δικαιώματος έκπτωσης...

3. Σε περίπτωση παράδοσης αγαθών επένδυσης ή οριστικής παύσης της χρησιμοποίησης αυτών σε φορολογητέες πράξεις, κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου. ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός μέσα στο ίδιο έτος και τα αγαθά αυτά θεωρούνται, για τα έτη που απομένουν, ότι χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο: α) σε φορολογητέες δραστηριότητες, εφόσον πρόκειται: αα)..ββ)...γγ) β) σε αφορολόγητες δραστηριότητες, στις λοιπές περιπτώσεις.

Εάν εντός πενταετίας από την πραγματοποίηση της δαπάνης για απόκτηση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών δεν έχει γίνει έναρξη της χρησιμοποίησης αυτών, θεωρείται ότι διατέθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε αφορολόγητες πράξεις και ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός με την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειριστικής αυτής περιόδου.»

Επειδή σύμφωνα με την από 7-12-2016 έκθεση ελέγχου ΦΠΑ της αρμόδιας Δ.Ο.Υ , η προσφεύγουσα για τη διαχειριστική περίοδο από 27-6-2008 έως 31-12-2009 έλαβε επιστροφή ΦΠΑ ύψους 301.191,00€. Περαιτέρω από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα επενδυτικά αγαθά και υπηρεσίες που έλαβε η προσφεύγουσα τα έτη 2008 έως 2010 δεν χρησιμοποιήθηκαν εντός της πενταετίας από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης και ως εκ τούτου όφειλε κατ'εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του ν. 2859/2000, να προβεί σε εφάπαξ διακανονισμό του συνόλου του ΦΠΑ των εν λόγω αγαθών επένδυσης.

Επειδή με την παρούσα η προσφεύγουσα δεν αμφισβητεί το γεγονός της μη χρησιμοποίησης των επενδυτικών αγαθών και υπηρεσιών εντός της πενταετίας από την έναρξη της επιχείρησή της και την πραγματοποίηση των σχετικών δαπανών αλλά τουναντίον το αποδέχεται καθόσον όπως επικαλείται δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρώσει τα επενδυτικά της σχέδια και να ξεκινήσει την παραγωγική της λειτουργία εντός της πενταετίας.

Επειδή οι επικαλούμενες παρατάσεις που δόθηκαν από τη Διοίκηση με τους νόμους 4013/2011, 4072/2012, 4146/2013, 4242/2014 αναφορικά με την ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004, δεν την απαλλάσσουν από την υποχρέωση για εφάπαξ διακανονισμό ΦΠΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 2859/2000 ούτε υπάγεται στις εξαιρέσεις από την σχετική υποχρέωση διακανονισμού του φόρου. Άλλως και επικουρικώς, ο σχετικός ισχυρισμός αλυσιτελώς προβάλλεται από την προσφεύγουσα καθόσον δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις επενδύσεις της ούτε εντός των παρατάσεων των προθεσμιών υλοποίησης αυτών, ήτοι μέχρι 31 -12-2016.

Επειδή οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στις από 7-12-2016 εκθέσεις ελέγχου της Δ.Ο.Υ επί των οποίων εδράζονται οι προσβαλλόμενες πράξεις, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.

Αποφασίζουμε 

Την απόρριψη της από και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία , και την επικύρωση της υπ' αριθ οριστικής πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ διαχειριστικής περιόδου 01/01/2013-31/12/2013, της υπ' αριθ οριστικής πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014-31/12/2014, της υπ' αριθ οριστικής πράξης επιβολής προστίμου ΦΠΑ άρθρου 4 ν.2523/97 διαχειριστικής περιόδου 01/01/2011-31/12/2011 και της υπ' αριθ οριστικής πράξης επιβολής προστίμου ΦΠΑ άρθρου 4 ν.2523/97 διαχειριστικής περιόδου 01/01/2012-31/12/2012 του Προϊσταμένου της Δ.ΟΥ

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΦΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο