Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-02-2018 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171314/429/2018 Καθορισμός διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατομικών ή μεταλλευτικών χώρων, στην περίπτωση που προηγείται έγκριση εκμετάλλευσης

(Καθορισμός διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατομικών ή μεταλλευτικών χώρων, στην περίπτωση που προηγείται έγκριση εκμετάλλευσης)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171314/429/14-02-2018

(ΦΕΚ Β' 481/15-02-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του ν. 4442/2016 (Α' 230) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 65, 66, 67, 71, 72, 73, 75 και 76.

2. Του ν. 4512/2018 (Α'5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».

3. Της απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό Δ7/Α/οικ. 12050/2223/23.05.2011 (Β'1227) «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών» (Κ.Μ.Λ.Ε.).

4. Του π.δ. 132/2017 (Α'160) «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

5. Του π.δ. 70/2015 (Α'114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

6. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208).

7. Του π.δ. 125/2016 (Α'210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α'192).

9. Της υπ' αριθμ. 197/2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β' 3722), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. Υ226/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β'4233).

10. Του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως αυτό ισχύει.

11. Της υπ' αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής


Η παρούσα απόφαση καθορίζει το περιεχόμενο και τη διαδικασία της γνωστοποίησης εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατομικών ή μεταλλευτικών χώρων, στην περίπτωση που προηγείται έγκριση εκμετάλλευσης, καθώς και το περιεχόμενο και τη διαδικασία της έγκρισης εγκατάστασης σύνθετων μονάδων επεξεργασίας μεταλλευτικών ορυκτών εντός μεταλλευτικών χώρων, για τις οικονομικές δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 57 και 68 του ν. 4442/2016 (Α' 230) και εξειδικεύονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και συγκεκριμένα:
α) της γνωστοποίησης εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατομικών χώρων σε δημόσιες ή δημοτικές εκτάσεις καθώς και της εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός μεταλλευτικών χώρων,
β) της χορήγησης έγκρισης εγκατάστασης σύνθετων μονάδων επεξεργασίας μεταλλευτικών ορυκτών εντός μεταλλευτικών χώρων που εξειδικεύονται στο παράρτημα II της παρούσας και
γ) της γνωστοποίησης λειτουργίας των ως άνω ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατομικών και μεταλλευτικών χώρων καθώς και των σύνθετων μονάδων επεξεργασίας μεταλλευτικών ορυκτών εντός μεταλλευτικών χώρων.

Άρθρο 2
Γνωστοποίηση εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εντός λατομικών χώρων σε δημόσιες ή δημοτικές εκτάσεις και εντός μεταλλευτικών χώρων καθώς και λειτουργίας σύνθετων μονάδων επεξεργασίας μεταλλευτικών ορυκτών, εντός μεταλλευτικών χώρων


1. Ο φορέας προβαίνει στην εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων μετά την υποβολή γνωστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 4442/2016. Ο φορέας υποβάλλει μία γνωστοποίηση ανά λατομικό ή μεταλλευτικό χώρο, για το σύνολο των δραστηριοτήτων που ασκούνται σε αυτόν και υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης.

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία συναντάται ο όρος άδεια εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ή οποιοσδήποτε άλλος όρος σχετίζεται με τη διαδικασία εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατομικών χώρων ή εντός μεταλλευτικών χώρων, εκτός από την περίπτωση των σύνθετων μονάδων επεξεργασίας μεταλλευτικών ορυκτών, εντός μεταλλευτικών χώρων, εφεξής νοείται η γνωστοποίηση. Επιπλέον, όπου στην κείμενη νομοθεσία συναντάται ο όρος άδεια λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ή οποιοσδήποτε άλλος όρος σχετίζεται με τη διαδικασία λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατομικών ή μεταλλευτικών χώρων καθώς και σύνθετων μονάδων επεξεργασίας μεταλλευτικών ορυκτών, εντός μεταλλευτικών χώρων, εφεξής νοείται η γνωστοποίηση.

Άρθρο 3
Περιεχόμενο Γνωστοποίησης


1. Οι γνωστοποιήσεις του άρθρου 1 περιλαμβάνουν:
α. Πληροφορίες σχετικά με τον φορέα άσκησης δραστηριότητας.
β. Πληροφορίες σχετικά με τη θέση του λατομικού ή μεταλλευτικού χώρου, ήτοι η θέση και οι γεωγραφικές συντεταγμένες.
γ. Πληροφορίες σχετικά με την ασκούμενη δραστηριότητα ήτοι, ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
δ. Λοιπές πληροφορίες κατά περίπτωση.

2. Υποδείγματα της γνωστοποίησης περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα III και IV της παρούσας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής. Μετά την ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) και ειδικότερα των υποσυστημάτων α και β της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, όπως αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης σύμφωνα με τη παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4442/2016, δεν απαιτείται συμπλήρωση του εκάστοτε παραρτήματος της γνωστοποίησης ως προς τις πληροφορίες που υποστηρίζονται από το ΟΠΣ-ΑΔΕ.

Άρθρο 4
Διαδικασία Γνωστοποίησης


1. Ο φορέας υποβάλλει γνωστοποίηση, ως ακολούθως:
α) στην περίπτωση εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατομικών χώρων σε δημόσιες ή δημοτικές εκτάσεις, στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας και
β) στην περίπτωση εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός μεταλλευτικών χώρων καθώς και λειτουργίας σύνθετων μονάδων επεξεργασίας μεταλλευτικών ορυκτών εντός μεταλλευτικών χώρων, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14 του ν. 4442/2016. Κάθε γνωστοποίηση που υποβάλλεται λαμβάνει μοναδικό αριθμό μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος στο www.notifybusiness.gov.gr που υποστηρίζει τη διαδικασία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει αντίγραφο αποδεικτικού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και μπορεί να ξεκινήσει την εν λόγω δραστηριότητά του.

2. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν υποβάλλονται από τον φορέα της δραστηριότητας τα δικαιολογητικά του άρθρου 5, τα οποία φυλάσσονται στον χώρο της εγκατάστασης από τον φορέα.

3. Τα στοιχεία που δηλώνονται στη γνωστοποίηση είναι προσβάσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλες τις εμπλεκόμενες αρχές. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1, υποχρεούνται να κοινοποιούν τη γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες ήτοι: αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΝ, αρμόδιο Δασαρχείο, Υπουργείο Πολιτισμού, Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της έναρξης της δραστηριότητας και να δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

4. Οι προβλεπόμενοι έλεγχοι διενεργούνται εκ των υστέρων από τις αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 5
Τήρηση Φακέλου


1. Ο φορέας τηρεί φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ως ακολούθως:
α) για την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατομικών χώρων σε δημόσιες ή δημοτικές εκτάσεις και εντός μεταλλευτικών χώρων, τηρείται φάκελος με τα ακόλουθα:
i. Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης του παραρτήματος III της παρούσας.
ii Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, στην οποία περιλαμβάνονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
iii. Εγκεκριμένη τεχνική μελέτη στην οποία περιέχονται, ως κεφάλαια, το στοιχείο δ και, εφόσον απαιτείται, το στοιχείο ε της παρ. 1 του άρθρου 103 του ΚΜΛΕ.
iv. Άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας ή ζώνης λιμένα, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το ν. 2971/2001 (Α'285).
v. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του στοιχείου ιβ του άρθρου 103 του ΚΜΛΕ.
vi. Αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου.
νii. Ειδικά για τις εγκαταστάσεις εντός μεταλλευτικών χώρων και αποδεικτικό δικαιώματος εδαφοχρησίας της έκτασης που καταλαμβάνει η εγκατάσταση.
β) για τη λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατομικού ή μεταλλευτικού χώρου, καθώς και των σύνθετων μονάδων επεξεργασίας μεταλλευτικών ορυκτών εντός μεταλλευτικών χώρων, τηρείται φάκελος με τα ακόλουθα:
i. Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης του παραρτήματος III ή IV της παρούσας, κατά περίπτωση.
ii Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, από τους επιβλέψαντες, σύμφωνα με το νόμο, την κατασκευή της εγκατάστασης, διπλωματούχους ή πτυχιούχους ή αδειούχους τεχνικούς, ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με τους όρους των προηγούμενων εγκρίσεων και ότι αυτή είναι στατικώς επαρκής και μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια.
iii. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, για την ανάθεση και ανάληψη της επίβλεψης καλής λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τους σύμφωνα με το νόμο, διπλωματούχους ή πτυχιούχους ή αδειούχους τεχνικούς.
iv. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας, από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, με αριθμό Δ7/ Φ1/4817/15-3-1990 (Β' 188), όπως ισχύει και αντίστοιχο για τις επιμέρους εγκαταστάσεις της παρ.1 του άρθρου 103 του Κ.Μ.Λ.Ε..
v. Προσωρινή ή οριστική άδεια διάθεσης υγρών απόβλητων εφόσον απαιτείται.
vi. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, στην οποία περιλαμβάνονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
vii. Οικοδομικές άδειες, όπου απαιτείται.
viii. Πιστοποιητικά ελέγχου καταλληλότητας αναγνωρισμένου και πιστοποιημένου οίκου, σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές πιστοποίησης, για ανυψωτικά μηχανήματα, δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων, γερανογέφυρες, αποθέτες υλικών κ.λπ.
ix. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, του επιβλέψαντα την κατασκευή της αντικεραυνικής προστασίας των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων, ότι οι εγκαταστάσεις ανταποκρίνονται πλήρως στα αναφερόμενα στην παράγραφο 1θ του άρθρου 103 του Κ.Μ.Λ.Ε και μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια.
x. Άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας ή ζώνης λιμένα, εφόσον απαιτείται και έληξε η ισχύς της.
xi. Αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου.

2. Ο φορέας επιδεικνύει τον φάκελο στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, όταν του ζητείται κατά τη διάρκεια ελέγχων.

Άρθρο 6
Μεταβολή Γνωστοποίησης


1. Αν πρόκειται να προστεθούν ή να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί, ο φορέας υποχρεούται σε προηγουμένη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ η γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος στο www.notifybusiness.gov.gr που υποστηρίζει τη διαδικασία.

2. Μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης της μεταβολής ο φορέας λαμβάνει αντίγραφο αποδεικτικού μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ ή του αντίστοιχου ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο οφείλει να τηρεί στο φάκελό του.

3. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 4, υποχρεούνται να κοινοποιούν τη γνωστοποίηση της μεταβολής των στοιχείων της ασκούμενης δραστηριότητας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στις αρμόδιες αρχές της παρ. 3 του άρθρου 4 προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της μεταβολής και να δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

4. α) Σε περίπτωση αλλαγής φορέα δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας υποχρεούνται αυτοτελώς ο καθένας να προβούν σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
β) Η μεταβολή στην περίπτωση αυτή αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας. Πιστοποιητικά και εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους και δεν συμπληρώνονται εκ νέου στο παράρτημα της γνωστοποίησης.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης της μεταβολής τόσο ο νέος όσο και ο παλαιός φορέας λαμβάνουν αντίγραφο αποδεικτικού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο τηρείται στο φάκελο του νέου φορέα.
δ) Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 4 υποχρεούνται να κοινοποιούν τη γνωστοποίηση των στοιχείων του νέου φορέα, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στις αρμόδιες αρχές της παρ. 3 του άρθρου 4 προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της μεταβολής και να δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

5. α) Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται σε προηγουμένη υποβολή ακύρωσης της γνωστοποίησης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 4 μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η γνωστοποίηση της ακύρωσης της δραστηριότητας γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος στο www.notifybusiness.gov.gr που υποστηρίζει τη διαδικασία.
β) Μετά την ολοκλήρωση της ακύρωσης της γνωστοποίησης ο φορέας λαμβάνει αντίγραφο αποδεικτικού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.
γ) Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ οι αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 4 στη συνέχεια διαβιβάζουν τη γνωστοποίηση διακοπής λειτουργίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στις αρμόδιες αρχές της παρ. 3 του άρθρου 4 προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της διακοπής της δραστηριότητας.

6. Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων υφιστάμενων αδειών εγκατάστασης, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε υποβολή αρχικής γνωστοποίησης των στοιχείων της υφιστάμενης άδειας εγκατάστασης και στη συνέχεια υποβολή γνωστοποίησης της επιδιωκόμενης αλλαγής μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ.

Άρθρο 7
Διαδικασία χορήγησης της έγκρισης εγκατάστασης σύνθετων μονάδων επεξεργασίας μεταλλευτικών ορυκτών εντός μεταλλευτικών χώρων


1. Για την εγκατάσταση, εντός μεταλλευτικών χώρων, σύνθετων μονάδων που εξυπηρετούν τις ανάγκες εκμετάλλευσης των μεταλλείων και επεξεργασίας μεταλλευτικών ορυκτών που εξειδικεύονται στο παράρτημα II της παρούσας, απαιτείται η έγκριση εγκατάστασης η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων. Αντίγραφο της έγκρισης κοινοποιείται άμεσα σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες ήτοι: αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων και Επιθεώρησης Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΝ, αρμόδιο Δασαρχείο, Υπουργείο Πολιτισμού, Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας.

2. Η αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον φορέα, πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ).

3. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο με το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή στοιχείων στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4. Η χορήγηση της έγκρισης δίνεται εντός έξι (6) μηνών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών. Για την έκδοση της απόφασης περί έγκρισης της μίσθωσης απαιτείται η καταβολή του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 παραβόλου. Σε περίπτωση, που η αίτηση ή στοιχεία του φακέλου κριθούν ανεπαρκή ή ανακριβή, τότε επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο που μπορεί να την υποβάλει εκ νέου, αφού προηγουμένως συμπληρωθεί ή διορθωθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας που έχουν εγγράφως διατυπωθεί. Η προθεσμία για την έγκριση, στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται σε τρεις (3) μήνες. Τα άρθρα 7 και 8 του ν. 4442/2016 εφαρμόζονται για την υποβολή της αίτησης και την έγκρισή της υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω προθεσμιών.

5. Για τη λειτουργία των ως άνω σύνθετων μονάδων επεξεργασίας μεταλλευτικών ορυκτών εντός μεταλλευτικών χώρων απαιτείται η υποβολή νέας γνωστοποίησης λειτουργίας, σύμφωνα με το παράρτημα IV της παρούσας.

6. Όπου στην κείμενη νομοθεσία συναντάται ο όρος άδεια εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ή οποιοσδήποτε άλλος όρος σχετίζεται με τη διαδικασία εγκατάστασης σύνθετων μονάδων επεξεργασίας μεταλλευτικών ορυκτών εντός μεταλλευτικών χώρων, όπως αυτές εξειδικεύονται στο παράρτημα II της παρούσας, εφεξής νοείται η έγκριση εγκατάστασης.

Άρθρο 8
Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης σύνθετων μονάδων επεξεργασίας μεταλλευτικών ορυκτών εντός μεταλλευτικών χώρων


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης σύνθετων μονάδων επεξεργασίας μεταλλευτικών ορυκτών εντός μεταλλευτικών χώρων είναι τα ακόλουθα:
α) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα κλίμακας 1:5.000, στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (σύστημα ΕΓΣΑ 1987), στο οποίο απεικονίζονται η θέση της εγκατάστασης και των λοιπών εγκαταστάσεων ή τεχνικών έργων (δρόμοι, γραμμές ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ κ.λπ.) ή κτισμάτων ή τουριστικών εγκαταστάσεων ή προστατευόμενων περιοχών ή αρχαιολογικών χώρων και μνημείων σε ακτίνα, το λιγότερο 1 χλμ. από το χώρο της εγκατάστασης, καθώς και τα όρια του μεταλλευτικού χώρου του εκμεταλλευτή. Σε περίπτωση που η παραπάνω κλίμακα δεν επαρκεί για την απεικόνιση των ορίων του χώρου, πρέπει να συνυποβάλλεται, από το συντάκτη του σχεδιαγράμματος, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η θέση της εγκατάστασης βρίσκεται μέσα στα όρια του χώρου.
Το Υπόμνημα του τοπογραφικού σχεδιαγράμματος, θα περιέχει:
α1. Πίνακα με τις συντεταγμένες των ορίων του μεταλλευτικού χώρου.
α2. Πίνακα με τις συντεταγμένες των κορυφών του συνολικού χώρου που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση.
α3. Γενική περιγραφή της εγκατάστασης.
α4. Χαρτογραφικά στοιχεία, κλίμακα, συντάκτη κ.λπ.
β) Αποδεικτικά στοιχεία, για το δικαίωμα εδαφοχρησίας (εφόσον δεν προκύπτει από τις υφιστάμενες σε ισχύ άδειες, εγκρίσεις κ.λπ.) του χώρου της εγκατάστασης.
γ) Έγκριση του ν. 998/1979, όπως ισχύει, σε περίπτωση που η εγκατάσταση χωροθετείται σε δασική έκταση (εφόσον δεν προκύπτει από τις υφιστάμενες σε ισχύ άδειες, εγκρίσεις κ.λπ.).
δ) Οικονομοτεχνική μελέτη της εγκατάστασης, που εκπονείται με βάση τα σχετικά κριτήρια των κεφαλαίων V και VI του ΚΜΛΕ και περιέχει τα παρακάτω τμήματα:
δ. α) Σκοπός της εγκατάστασης.
δ. β) Έκθεση, που να τεκμηριώνει ότι η χωροθέτηση της εγκατάστασης δεν παρεμποδίζει την εκμετάλλευση τμήματος κοιτάσματος.
δ. γ) Αποτελέσματα χημικών αναλύσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και δοκιμών (εμπλουτισμού, μεταλλουργίας κ.λπ.), για τη διαπίστωση της καταλληλότητας της ορυκτής ύλης για τροφοδότηση της εγκατάστασης και την παραγωγή προϊόντων, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
δ. δ) Αναλυτικό διάγραμμα ροής, που συνοδεύεται από ειδική μελέτη υπολογισμού των ποσοτήτων και ποιοτήτων των υλικών (πρώτες ύλες, αντιδραστήρια, προϊόντα, απόβλητα, νερό, κ.λπ.) που διακινούνται ή παράγονται, σε κάθε φάση, καθώς και των αντίστοιχων ενεργειακών καταναλώσεων (ισοζύγια μάζας και ενέργειας).
δ. ε) Αναλυτική περιγραφή της εγκατάστασης (τύπος, ισχύς, προορισμός κάθε μηχανήματος κ.λπ.), που συνοδεύεται από κάτοψη, όψεις και τομές ανάλογης, με το μέγεθος της εγκατάστασης, κλίμακας.
δ. στ) Αριθμός εργαζομένων, ανάλογα με την ειδικότητα και το είδος εργασίας.
δ. ζ) Μέτρα ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων, περιοίκων, διερχομένων και του περιβάλλοντος.
δ. η) Αναλυτικός προϋπολογισμός του ύψους της σχετικής επένδυσης (συμπεριλαμβανομένου του ποσού που αντιστοιχεί στα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος) και του κόστους λειτουργίας.
δ. θ) Στάθμιση της εκτιμώμενης ωφέλειας στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο κατά περίπτωση σε συνδυασμό, με τις ενδεχόμενες και εκτιμώμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση της επένδυσης.
δ. ι) Στοιχεία βιωσιμότητας της επένδυσης, όπως δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων, έρευνα της αγοράς, πρόβλεψη για την επόμενη τουλάχιστον πενταετία κ.λπ..
ε) Στατική μελέτη για συναφή δομικά έργα των εγκαταστάσεων όπως ράμπες συντήρησης των μηχανημάτων, σιλό, βάθρα, βάσεις έδρασης του μηχανολογικού εξοπλισμού, δεξαμενές και μεταλλικές εν γένει κατασκευές για την στήριξη ταινιοδρόμων κ.λπ., με αναλυτικό προϋπολογισμό της δαπάνης κατασκευής. Η μελέτη αυτή θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, του μηχανικού που την εκπόνησε, στην οποία θα αναφέρεται ότι κατά την εκπόνηση της στατικής μελέτης:
ε1) τηρήθηκαν οι όροι δόμησης της περιοχής του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι σχετικοί ισχύοντες κανονισμοί ασφάλειας της εθνικής νομοθεσίας και οι αντίστοιχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ε2) όλοι οι υπολογισμοί έγιναν με την παραδοχή της μέγιστης δυνατής θεωρητικής καταπόνησης για την εξαγωγή του συντελεστού ασφάλειας.
στ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (εφόσον δεν προκύπτει από τις υφιστάμενες σε ισχύ άδειες, εγκρίσεις κ.λπ.).
ζ) Προέγκριση μελέτης διάθεσης υγρών απόβλήτων, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
η) Ειδικός κανονισμός πυρασφάλειας, όπου απαιτείται, εγκεκριμένος από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, με αριθμό Δ7/Φ1/4817/15-3-1990 (ΦΕΚ Β' 188 "Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταλλείων και λατομείων"), όπως ισχύει. Επιπροσθέτως για επιμέρους εγκαταστάσεις, όπως δεξαμενές καυσίμων, δεξαμενές υγραερίου, κ.λπ., απαιτείται εγκεκριμένος ειδικός κανονισμός πυρασφάλειας, σύμφωνα με την ισχύουσα ειδική νομοθεσία γι' αυτές τις εγκαταστάσεις.
θ) Μελέτη αντικεραυνικής προστασίας των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15 Α'), όπως ισχύει και τους αντίστοιχους ισχύοντες ειδικούς και γενικούς κανονισμούς ασφάλειας.
ι) Βεβαίωση της ΔΕΗ ότι οι αποστάσεις των δικτύων της από το χώρο των προς αδειοδότηση εγκαταστάσεων, είναι απόλυτα επαρκείς και ασφαλείς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους αντίστοιχους ισχύοντες ειδικούς και γενικούς κανονισμούς ασφάλειας.
ια) Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, για ανάθεση και ανάληψη εκπόνησης της οικονομοτεχνικής και της στατικής μελέτης από τους μελετητές.
ιβ) Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, για ανάθεση και ανάληψη της επίβλεψης κατασκευής της εγκατάστασης, από τους σύμφωνα με το νόμο, διπλωματούχους ή πτυχιούχους ή αδειούχους τεχνικούς.
ιγ) Αποδείξεις κατάθεσης των δικαιωμάτων του Δημοσίου και των ασφαλιστικών Ταμείων, των αμοιβών των μελετητών, των φόρων, των τελών κ.λπ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ιδ) Άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας ή ζώνης λιμένα, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το ν. 2971/2001, όπως ισχύει.

Άρθρο 9
Παράβολο


1. Για την υποβολή της γνωστοποίησης καταβάλλεται παράβολο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 4442/2016 ως ακολούθως:
α) για την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατομικών ή μεταλλευτικών χώρων παράβολο 100 ευρώ,
β) για τη λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εντός λατομικών ή μεταλλευτικών χώρων παράβολο 100 ευρώ και,
γ) για τη λειτουργία σύνθετων μονάδων επεξεργασίας μεταλλευτικών ορυκτών εντός μεταλλευτικών χώρων παράβολο 500 ευρώ.

2. Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για τη γνωστοποίηση μεταβληθέντων στοιχείων, εφ' όσον η μεταβολή δεν συνεπάγεται προσθήκη δραστηριότητας ή για τη γνωστοποίηση διακοπής της δραστηριότητας.

3. Για χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης σύνθετων μονάδων επεξεργασίας μεταλλευτικών ορυκτών εντός μεταλλευτικών χώρων καταβάλλεται παράβολο 2%ο επί του προϋπολογισμού της εγκατάστασης με ελάχιστο 500 ευρώ και μέγιστο 10.000 ευρώ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 4442/2016.

4. Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής της παρ. 3 του άρθρου 67 και της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4442/2016.

Άρθρο 10
Κυρώσεις


1. Σε περίπτωση έναρξης εργασιών εγκατάστασης σύνθετων μονάδων επεξεργασίας μεταλλευτικών ορυκτών, εντός μεταλλευτικών χώρων, όπως εξειδικεύονται στο παράρτημα II της παρούσας, χωρίς προηγούμενη λήψη έγκρισης εγκατάστασης επιβάλλεται στον φορέα πρόστιμο 50.000 ευρώ. Εφ' όσον η ως άνω μονάδα τεθεί σε λειτουργία επιβάλλεται στον φορέα πρόστιμο 100.000 ευρώ. Επιπλέον, εάν από τη λειτουργία της μονάδας προκύπτει άμεσος κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον και παρίσταται έκτακτη ανάγκη αποτροπής του κινδύνου αυτού, μπορεί να επιβάλλεται η άμεση διακοπή της λειτουργίας της μονάδας και η σφράγισή της.

2. α) Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής γνωστοποίησης του άρθρου 2, ή παράλειψης υποβολής της μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης του άρθρου 6, ή δήλωσης αναληθών στοιχείων στη γνωστοποίηση, ή μη τήρησης στο φάκελο της επιχείρησης των προβλεπόμενων στο άρθρο 5 δικαιολογητικών και εφ' όσον ο φορέας έχει εξασφαλίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του άρθρου 5, με εξαίρεση τη λειτουργία σύνθετων μονάδων επεξεργασίας μεταλλευτικών ορυκτών, εντός μεταλλευτικών χώρων επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
β) Για τη λειτουργία των σύνθετων μονάδων επεξεργασίας μεταλλευτικών ορυκτών, εντός μεταλλευτικών χώρων, για τις οποίες υπάρχει προηγούμενη έγκριση εγκατάστασης, σε περίπτωση παράλειψης υποβολής γνωστοποίησης του άρθρου 2, ή παράλειψης υποβολής της μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης του άρθρου 6, ή δήλωσης αναληθών στοιχείων στη γνωστοποίηση, ή μη τήρησης στο φάκελο της επιχείρησης των προβλεπόμενων στο άρθρο 5 δικαιολογητικών και εφ' όσον ο φορέας έχει εξασφαλίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του άρθρου 5, επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.

3. Το πρόστιμο της παρ. 2 δύναται να προσαυξάνεται ή να μειώνεται ως εξής:
α) Εάν διαπιστώνεται παράβαση καθ' υποτροπή εντός δύο ετών από τη διαπίστωση της προηγούμενης, το πρόστιμο διπλασιάζεται.
β) Εάν ο φορέας ανταποκρίνεται και συμμορφώνεται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου, το πρόστιμο μπορεί να μειώνεται κατά 50%. Ειδικά στην περίπτωση που η παράβαση συνίσταται στη μη υποβολή του προβλεπόμενου παραβόλου, εάν ο φορέας συμμορφώνεται εντός πέντε (5) ημερών, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

4. Πέραν του προστίμου που προβλέπεται στην παρ. 2, εφόσον κατά τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών διαπιστωθεί ότι ο φορέας δεν διαθέτει τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 5, ή παραβιάζει τους επιμέρους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται για την άσκηση της δραστηριότητας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 59 του ν. 4512/2018.

5. Πριν από την επιβολή των προστίμων των παρ. 1 και 2, καλείται ο φορέας της δραστηριότητας να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. Εφόσον η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, εκδίδεται η απόφαση επιβολής προστίμου.

6. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της αφαίρεσης άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των ως άνω περιπτώσεων, νοείται εφεξής η διακοπή λειτουργίας της άσκησης της δραστηριότητας και η σφράγιση της εγκατάστασης όπου αυτό είναι εφικτό.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή με τα παραρτήματά της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο