Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-02-2018 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171313/428/2018 Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις

(Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171313/428/14-02-2018

(ΦΕΚ Β' 479/15-02-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του ν. 4442/2016 (Α' 230) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 59, 61, 63 και 66.

2. Του ν. 4512/2018 (Α'5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».

3. Της απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό Δ7/Α/οικ. 12050/2223/23.05.2011 (Β' 1227) «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών» (Κ.Μ.Λ.Ε.).

4. Του π.δ. 132/2017 (Α' 160) «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

5. Του π.δ. 70/2015 (Α' 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

6. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208).

7. Του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α'192).

9. Της υπ' αριθμ. 197/2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β' 3722), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Υ226/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β' 4233).

10. Του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως αυτό ισχύει.

11. Της υπ' αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής


Η παρούσα απόφαση καθορίζει το περιεχόμενο και τη διαδικασία χορήγησης έγκρισης των οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 57 του ν. 4442/2016 και εξειδικεύονται στο Παράρτημα Ι της παρούσης και συγκεκριμένα:
α) της διενέργειας ερευνητικών εργασιών σε δημόσια ή δημοτική έκταση για τη διαπίστωση κοιτασμάτων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων, καθώς και αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων, πλην της μαρμαρόσκονης, μαρμαροψηφίδας και των ασβεστολιθικών αντιολισθηρών,
β) της εκμετάλλευσης λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων σε δημόσια ή δημοτική έκταση και
γ) της εκμετάλλευσης λατομείων αδρανών υλικών σε δημόσια ή δημοτική έκταση εντός ή εκτός λατομικής περιοχής.

Άρθρο 2
Έγκριση


1. Για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 1, απαιτείται η λήψη έγκρισης, κατά την έννοια του άρθρου 7 και 8 του ν. 4442/2016.

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η άδεια ή η συναίνεση ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ερευνητικών εργασιών σε δημόσια ή δημοτική έκταση, η άδεια εκμετάλλευσης ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία εκμετάλλευσης σε δημοτική ή δημόσια έκταση, του άρθρου 1 της παρούσας, εφεξής νοείται η έγκριση.

Άρθρο 3
Περιεχόμενο και διαδικασία χορήγησης έγκρισης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια ή δημοτική έκταση για τη διαπίστωση κοιτασμάτων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων, καθώς και αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων


1. Για τη διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών σε δημοτική ή δημόσια έκταση για τη διαπίστωση κοιτασμάτων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων, καθώς και αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων, πλην της μαρμαρόσκονης, μαρμαροψηφίδας και των ασβεστολιθικών αντιολισθηρών, απαιτείται η χορήγηση έγκρισης η οποία εκδίδεται από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων. Αντίγραφο της έγκρισης κοινοποιείται άμεσα σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες ήτοι: αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΝ, αρμόδιο Δασαρχείο, Υπουργείο Πολιτισμού, Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας.

2. Η αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας, πριν την έναρξη των ερευνητικών εργασιών, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ).

3. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο με το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή στοιχείων στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

4. Η χορήγηση της έγκρισης δίνεται εντός είκοσι (20) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών. Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται η καταβολή του προβλεπόμενου στο άρθρο 6 παραβόλου. Στην έγκριση για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών, περιλαμβάνονται οι ΠΠΔ που οφείλει να τηρεί ο ενδιαφερόμενος και οι τεχνικές δεσμεύσεις, οι οποίες τίθενται με τη γνωμοδότηση του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πρέπει να τηρούνται από τον ενδιαφερόμενο. Η έγκριση χορηγείται για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών και για ενιαία έκταση.

5. Η έγκριση ερευνητικών εργασιών σε έκταση που ανήκει στο Δημόσιο χορηγείται, κατόπιν διερεύνησης από την αρμόδια αρχή, σ' εκείνον του οποίου η αίτηση καταχωρήθηκε πρώτη στο πρωτόκολλό της. Σε περίπτωση παραίτησης του πρώτου αιτούντα ή απόρριψης του αιτήματος του για αιτίες που δεν εμπίπτουν στους απαγορευτικούς λόγους του άρθρου 49 του ν. 4512/2018, η έκταση καθίσταται ελεύθερη.

6. Η έγκριση ερευνητικών εργασιών σε εκτάσεις που ανήκουν στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α., χορηγείται σ' εκείνους των οποίων η αίτηση έρευνας καταχωρήθηκε πρώτη στο πρωτόκολλο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία οφείλει να τη διαβιβάσει στον οικείο Ο.Τ.Α., εφόσον στις εκτάσεις αυτές δεν είχε χορηγηθεί στο παρελθόν η δυνατότητα εκμετάλλευσης. Μετά την αποπεράτωση των ερευνητικών εργασιών οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να εκμισθώσουν τις εκτάσεις στους κατόχους του δικαιώματος έρευνας με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του ν. 4512/2018.

7. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση τα ακόλουθα:
α) αίτηση, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα 1:5.000. Η αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εξετάζει εάν εντός της αιτούμενης έκτασης:
i. είχε παρασχεθεί δυνατότητα εκμετάλλευσης οποιουδήποτε λατομικού ορυκτού και δεν έχει παρέλθει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της πενταετίας από τη λήξη, παύση ή ανάκληση της σχετικής πράξης,
ii. διενεργείται, ή προγραμματίζεται έρευνα από το Δημόσιο (Ι.Γ.Μ.Ε), ή είχε διενεργηθεί στο παρελθόν και έχουν διαπιστωθεί κοιτάσματα,
iii. προηγείται άλλη αίτηση για διενέργεια ερευνητικών εργασιών ή μίσθωση.
Σε περίπτωση που συντρέχει κάποια από τις ανωτέρω συνθήκες, απορρίπτει την αίτηση.
Εφόσον δεν συντρέχει καμιά από τις ανωτέρω συνθήκες, ενημερώνει αμελλητί τον ενδιαφερόμενο για την υποβολή των εξής επιπλέον δικαιολογητικών:
β) Δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 4 της υπουργικής απόφασης 46294/14.8.2013 (β' 2001) και στον ν. 4014/2011, συνοδευόμενη από εγγυητική επιστολή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων περιβαλλοντικής αποκατάστασης, το ύψος της οποίας ισούται με πενήντα ευρώ ανά στρέμμα. Η ως άνω, αορίστου χρονικής ισχύος, εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ του φορέα της οικονομικής δραστηριότητας, προς την αρμόδια υπηρεσία. Δεν απαιτείται η έκδοση εγγυητικής επιστολής σε περίπτωση που η διενέργεια ερευνών γίνεται διά μεθόδων που δεν συνιστούν ουσιώδη επέμβαση στο έδαφος όπως γεωλογικών, γεωφυσικών, γεωχημικών καθώς και γεωτρήσεων. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, επακολουθήσει εκμετάλλευση για το σύνολο ή τμήμα του χώρου έρευνας, η εν λόγω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται από την αντίστοιχη της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4512/2018.
γ) Σύμφωνη γνώμη από το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν αποστολής σε αυτό δήλωσης συμμόρφωσης με τεχνικές προδιαγραφές ερευνητικών εργασιών, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του ν. 4512/2018.
δ) Απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της διενέργειας ερευνητικών εργασιών, σε περίπτωση που η έκταση είναι δημοτική.

Άρθρο 4
Περιεχόμενο και διαδικασία έγκρισης εκμετάλλευσης λατομείου βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων, φυσικών λίθων και αδρανών υλικών σε δημοτική ή δημόσια έκταση


1. Για την εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων, φυσικών λίθων και αδρανών υλικών σε δημοτική ή δημόσια έκταση, απαιτείται η σύναψη συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης του λατομικού χώρου, σύμφωνα με τα άρθρα 45, 53 και 54 του ν. 4512/2018.

2. Σε περίπτωση μίσθωσης με απευθείας σύμβαση, ο φορέας υποβάλλει αίτηση μίσθωσης αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016. Εάν έχει προηγηθεί έρευνα, η αίτηση υποβάλλεται το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της έγκρισης διενέργειας ερευνητικών εργασιών την οποία κατέχει ο φορέας. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί δημοπρασία, ο φορέας, έπειτα από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας και μετά την έκδοση απόφασης περί έγκρισης του αποτελέσματος αυτής, αποστέλλει αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016 τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πριν την έκδοση της απόφασης έγκρισης της μίσθωσης.

3. Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο Δήμαρχος σε περίπτωση δημόσιας ή δημοτικής έκτασης αντίστοιχα, εκδίδει εντός 20 ημερών από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών που συνοδεύουν τη σχετική αίτηση, απόφαση έγκρισης της απευθείας μίσθωσης της έκτασης καθορίζοντας τους οικονομικούς όρους για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος (όπως ύψος μισθωμάτων, ύψος απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών, κ.λπ.) και καλεί τον ενδιαφερόμενο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μίσθωσης, εντός 20 ημερών. Για την έκδοση της απόφασης περί έγκρισης της μίσθωσης απαιτείται η καταβολή του προβλεπόμενου στο άρθρο 6 παραβόλου. Ακολουθεί η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης, η οποία επέχει θέση έγκρισης του άρθρου 7 του ν. 4442/2016, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται άμεσα σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες ήτοι: αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΝ, αρμόδιο Δασαρχείο, Υπουργείο Πολιτισμού, Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας.

4. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή στον οικείο ΟΤΑ κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:
α) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
β) Έγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης του άρθρου 64Α του ν. 4442/2016.
γ) Εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν. 4512/2018.
δ) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης μίσθωσης.
ε) Αντίγραφο σύμβασης εκτέλεσης του έργου, σε περίπτωση λατομείου αδρανών υλικών για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης δημόσιου, εθνικού ή περιφερειακού έργου, που χαρακτηρίζεται ως εθνικής σημασίας, σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4512/2018.
στ) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε περίπτωση λατομείου αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων της περίπτωσης β' της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4512/2018.
ζ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μίσθωσης, σε περίπτωση που η έκταση είναι δημοτική.

5. Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας εντός του λατομικού χώρου δημόσιων ή δημοτικών εκτάσεων, ο φορέας οφείλει να προβεί σε αναγγελία έναρξης των εργασιών προς το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την οικεία Αρχαιολογική Υπηρεσία. Η αναγγελία πρέπει να γίνεται εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η πάροδος απράκτου της τασσόμενης προθεσμίας για την έναρξη των εργασιών συνεπάγεται την καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης, εκτός εάν μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης θεωρήσει δικαιολογημένη τη μη έναρξη των εργασιών εκμετάλλευσης. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται αρμοδίως απόφαση, με την οποία παρατείνεται η προθεσμία για την έναρξη των εργασιών.

Άρθρο 5
Τροποποίηση Έγκρισης


1. Στην περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της μίσθωσης απαιτείται η προηγούμενη υποβολή αίτησης τροποποίησης από τον φορέα στο ΟΠΣ-ΑΔΕ. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του οικείου ΟΤΑ κατά περίπτωση. Ανάλογα με το είδος της μεταβολής ο φορέας οφείλει να τροποποιήσει τις επιμέρους εγκρίσεις.

2. Επιτρέπεται η μεταβίβαση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση μίσθωσης, ύστερα από έγκριση του εκμισθωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 45 του ν. 4512/2018. Σε περίπτωση αυτή τα επιμέρους πιστοποιητικά και εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

Άρθρο 6
Παράβολο


1. Για τη χορήγηση της έγκρισης καταβάλλεται παράβολο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 4442/2016 ως ακολούθως:
α) για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε δημόσια ή δημοτική έκταση για τη διαπίστωση κοιτασμάτων
βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων, καθώς και αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων, παράβολο 400 ευρώ,
β) για την εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων σε δημοτική ή δημόσια έκταση παράβολο 600 ευρώ και
γ) για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών σε δημοτική ή δημόσια εντός ή εκτός λατομικής περιοχής παράβολο 600 ευρώ.

2. Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για την τροποποίηση της έγκρισης ή για τη διακοπής της δραστηριότητας. Επιπλέον, δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής της παρ. 3 του άρθρου 67 του ν. 4442/2016.

Άρθρο 7
Κυρώσεις


1. Σε περίπτωση διεξαγωγής των εργασιών του άρθρου 1, χωρίς προηγούμενη λήψη έγκρισης του άρθρου 2, επιβάλλονται στο φορέα οι κυρώσεις της παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 4512/2018.

2. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου ή προϋπόθεσης της έγκρισης άσκησης των εργασιών έρευνας ή εκμετάλλευσης σε δημόσια ή δημοτική έκταση, επιβάλλονται στο φορέα οι κυρώσεις του άρθρου 59 του ν. 4512/2018 καθώς και οι κυρώσεις που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις.

3. Πριν από την επιβολή του προστίμου των παρ. 1 και 2, καλείται ο φορέας της δραστηριότητας να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. Εφόσον η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, εκδίδεται η απόφαση επιβολής προστίμου.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Τάξη NACEΥποκατηγορία NACE
8.11
8.12
8.99.22.01
8.99.29
9.90

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο