Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-02-2018 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171312/427/2018 Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών

(Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171312/427

(ΦΕΚ Β' 480/15-02-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 69, 70 και 75.

2. Του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».

3. Της απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμ. Δ7/Α/ οικ.12050/2223/23.5.2011 (Β΄ 1227) «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών» (Κ.Μ.Λ.Ε.).

4. Του π.δ. 132/2017 (Α΄ 160) «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

5. Του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

6. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208)

7. Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

9. Της αριθμ. 197/2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄ 3722), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ226/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄ 4233).

10. Του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178), όπως αυτό ισχύει.

11. Της αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής


Η παρούσα απόφαση καθορίζει το περιεχόμενο και τη διαδικασία χορήγησης έγκρισης και υποβολής γνωστοποίησης διενέργειας ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών, για τις οικονομικές δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 68 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) και εξειδικεύονται στο παράρτημα Ι της παρούσας και συγκεκριμένα:

α) έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών, πριν τη σύσταση της μεταλλειοκτησίας, υπό τον τίτλο «Άδεια Μεταλλευτικών Ερευνών» (ΑΜΕ),

β) έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών, μετά τη σύσταση της μεταλλειοκτησίας, εφόσον οι ερευνητικές εργασίες συνιστούν επέμβαση επί του εδάφους,

γ) γνωστοποίηση διενέργειας ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών κατά τη διάρκεια ισχύος της ΑΜΕ,

δ) γνωστοποίηση διενέργειας ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών, μετά τη σύσταση της μεταλλειοκτησίας, εφόσον οι ερευνητικές εργασίες δεν συνιστούν επέμβαση επί του εδάφους.

Άρθρο 2
Περιεχόμενο και διαδικασία χορήγησης έγκρισης ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών, πριν τη σύσταση μεταλλειοκτησίας


1. Για τη διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών, πριν τη σύσταση της μεταλλειοκτησίας απαιτείται η λήψη έγκρισης, υπό τον τίτλο «Άδεια Μεταλλευτικών Ερευνών» (ΑΜΕ), κατά την έννοια του άρθρου 7 και 8 του ν. 4442/2016. Η έγκριση χορηγείται από τον Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων. Αντίγραφο της έγκρισης κοινοποιείται άμεσα σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες ήτοι: αρμόδιο τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΝ, αρμόδιο Δασαρχείο, Υπουργείο Πολιτισμού, Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας.

2. Η αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας, πριν την έναρξη των εργασιών έρευνας, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ).

3. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο με το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή στοιχείων που προβλέπονται στα άρθρα 20 έως 23 του ν.δ. 210/1973, στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.

4. Ο Περιφερειάρχης, εφόσον η αίτηση περί χορήγησης αδείας μεταλλευτικών ερευνών πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις των άρθρων 20, 21 παρ. 1, 22 παρ. 1, και 23 του ν.δ. 210/1973 (Α΄ 277), έπειτα από έλεγχο των ορίων και της εκτάσεως του χώρου προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο αιτούμενος χώρος είναι ελεύθερος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.δ. 210/1973 (Α΄ 277), εκδίδει εντός προθεσμίας δύο μηνών από την υποβολή του αιτήματος, πράξη με την οποία διαπιστώνεται η ολοκλήρωση του ελέγχου και καλείται ο ενδιαφερόμενος να προσδιορίσει, εντός του αιτούμενου χώρου, όπως αυτός τυχόν έχει περικοπεί μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο, το είδος των εργασιών που προτίθεται να διενεργήσει καθώς και τη θέση αυτών.

5. Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της έγκρισης οφείλει να υποβάλει στην οικεία Περιφέρεια τα ακόλουθα, ανάλογα με το είδος των ερευνητικών εργασιών:

α) Έγγραφη δήλωση υπογεγραμμένη από αρμόδιο επιστήμονα, για τις περιπτώσεις που οι προβλεπόμενες ερευνητικές εργασίες δεν έχουν καμία επέμβαση επί του εδάφους. Για τις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η λήψη καμιάς περαιτέρω διοικητικής άδειας ή πράξης.

β) Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις και εγκεκριμένη προτυποποιημένη τεχνική μελέτη, σύμφωνα με το παράρτημα 2 του ν. 4512/2018, σε περιπτώσεις που οι ερευνητικές εργασίες αφορούν περιορισμένης έκτασης εκσκαφές (0,5m3 / στρέμμα) και γενικά περιορισμένη επέμβαση επί του εδάφους (όπως μέθοδοι σεισμικής διασκόπισης με χρήση εκρηκτικών υλών), μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

γ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και εγκεκριμένη προτυποποιημένη τεχνική μελέτη, σύμφωνα με το παράρτημα 2 του ν. 4512/2018 για τις περιπτώσεις που η προτεινόμενη έρευνα αφορά την πραγματοποίηση γεωτρήσεων ή την οποιαδήποτε επέμβαση σε βάθος επί του εδάφους με την πραγματοποίηση ερευνητικών στοών κ.λπ.

6. Η έγκριση χορηγείται εντός εξήντα (60) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας, η χορήγηση της έγκρισης τεκμαίρεται. Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται η καταβολή του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 παραβόλου. Η έγκριση χορηγεί το δικαίωμα μεταλλευτικών ερευνών στον αιτηθέντα χώρο, όπως τυχόν έχει περικοπεί και εγκρίνεται η διενέργεια των ερευνητικών εργασιών, όπως προκύπτουν από τα προσκομισθέντα στοιχεία.

Άρθρο 3
Περιεχόμενο και διαδικασία χορήγησης έγκρισης ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών μετά τη σύσταση της μεταλλειοκτησίας


1. Για τη διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών, μετά τη σύσταση μεταλλειοκτησίας και εφόσον προβλέπεται επέμβαση επί του εδάφους, απαιτείται η λήψη έγκρισης προτυποποιημένης τεχνικής μελέτης, σύμφωνα με το παράρτημα 2 του ν. 4512/2018, από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η έγκριση αυτή χορηγείται μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων. Αντίγραφο της έγκρισης κοινοποιείται άμεσα σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες ήτοι: αρμόδιο τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΝ, αρμόδιο Δασαρχείο, Υπουργείο Πολιτισμού, Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας.

2. Η αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας, πριν την έναρξη των εργασιών έρευνας, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ).

3. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο με το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή στοιχείων στην αρμόδια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4. Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της έγκρισης οφείλει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα ακόλουθα, ανάλογα με το είδος των ερευνητικών εργασιών:

α) Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις και συμπληρωμένη προτυποποιημένη τεχνική μελέτη, σύμφωνα με το παράρτημα 2 ν. 4512/2018, σε περιπτώσεις που οι ερευνητικές εργασίες αφορούν περιορισμένης έκτασης εκσκαφές (0,5m3 / στρέμμα) και γενικά περιορισμένη επέμβαση επί του εδάφους (όπως μέθοδοι σεισμικής διασκόπισης με χρήση εκρηκτικών υλών), μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

β) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και συμπληρωμένη προτυποποιημένη τεχνική μελέτη, σύμφωνα με το παράρτημα 2 ν. 4512/2018 για τις περιπτώσεις που η προτεινόμενη έρευνα αφορά την πραγματοποίηση γεωτρήσεων ή την οποιαδήποτε επέμβαση σε βάθος επί του εδάφους με την πραγματοποίηση ερευνητικών στοών κ.λπ.

5. Η έγκριση χορηγείται εντός εξήντα (60) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών. Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται η καταβολή του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 παραβόλου.

Άρθρο 4 Γνωστοποίηση

Στις περιπτώσεις που:

α) κατά τη διάρκεια ισχύος της ΑΜΕ, εάν από τα αποτελέσματα των ερευνών προκύψει η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών σε άλλη θέση εντός του χώρου της ΑΜΕ ή άλλου είδους από τις εγκεκριμένες εργασίες με την χορηγηθείσα ΑΜΕ,

β) μετά τη σύσταση μεταλλειοκτησίας, εάν οι προβλεπόμενες ερευνητικές εργασίες δεν επιφέρουν καμία επέμβαση επί του εδάφους, η διεξαγωγή των ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών πραγματοποιείται έπειτα από την υποβολή γνωστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 4442/2016. Ο φορέας υποβάλλει μία γνωστοποίηση ανά μεταλλευτικό χώρο, για το σύνολο των ερευνητικών εργασιών που διεξάγονται σε αυτόν.

Άρθρο 5
Περιεχόμενο Γνωστοποίησης


1. Η γνωστοποίηση των στοιχείων γ και δ του άρθρου 1 περιλαμβάνει:

α. Πληροφορίες σχετικά με τον φορέα άσκησης δραστηριότητας.

β. Πληροφορίες σχετικά με την ακριβή θέση του χώρου διεξαγωγής ερευνητικών εργασιών, ήτοι η θέση, οι γεωγραφικές συντεταγμένες και το εμβαδόν της έκτασης.

γ. Πληροφορίες σχετικά με την ασκούμενη δραστηριότητα ήτοι, ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ). δ. Λοιπές πληροφορίες κατά περίπτωση.

2. Υπόδειγμα της γνωστοποίησης περιλαμβάνεται στο παράρτημα II της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Μετά την ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) και ειδικότερα των υποσυστημάτων α και β της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, όπως αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης σύμφωνα με τη παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4442/2016, δεν απαιτείται συμπλήρωση του εκάστοτε παραρτήματος της γνωστοποίησης ως προς τις πληροφορίες που υποστηρίζονται από το ΟΠΣ-ΑΔΕ.

Άρθρο 6
Διαδικασία Γνωστοποίησης


1. α) Ο φορέας διεξάγει ερευνητικές εργασίες της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 1 έπειτα από την υποβολή γνωστοποίησης στον Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας.

β) Ο φορέας διεξάγει ερευνητικές εργασίες της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 1 έπειτα από την υποβολή γνωστοποίησης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14 του ν. 4442/2016. Κάθε γνωστοποίηση που υποβάλλεται λαμβάνει μοναδικό αριθμό μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος στο www.notifybusiness.gov.gr που υποστηρίζει τη διαδικασία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει αντίγραφο αποδεικτικού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και μπορεί να ξεκινήσει τις ερευνητικές εργασίες.

2. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν υποβάλλονται από το φορέα της δραστηριότητας τα δικαιολογητικά του άρθρου 7, τα οποία φυλάσσονται από τον φορέα στον χώρο που διεξάγονται οι ερευνητικές εργασίες, άλλως στην έδρα του φορέα.

3 . Τα στοιχεία που δηλώνονται στη γνωστοποίηση είναι προσβάσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλες τις εμπλεκόμενες αρχές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 υποχρεούνται να κοινοποιούν τη γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες ήτοι: αρμόδιο τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΝ, αρμόδιο Δασαρχείο, Υπουργείο Πολιτισμού, Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της έναρξης των εργασιών έρευνας και να δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

4. Οι προβλεπόμενοι έλεγχοι διενεργούνται εκ των υστέρων από τις αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 7
Τήρηση Φακέλου


1. Ο φορέας τηρεί φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ως ακολούθως:

α) για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 1, τηρείται φάκελος με τα ακόλουθα κατά περίπτωση:

i. Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης του παραρτήματος II της παρούσας.

ii. Έγγραφη δήλωση υπογεγραμμένη από αρμόδιο επιστήμονα, ότι οι προβλεπόμενες ερευνητικές εργασίες δεν έχουν καμία επέμβαση επί του εδάφους, στη περίπτωση που ισχύει αυτό ή

iii. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις και εγκεκριμένη προτυποποιημένη τεχνική μελέτη, σύμφωνα με το παράρτημα 2 του ν. 4512/2018, σε περιπτώσεις που οι ερευνητικές εργασίες αφορούν περιορισμένης έκτασης εκσκαφές (0,5m3 / στρέμμα) και γενικά περιορισμένη επέμβαση επί του εδάφους (όπως μέθοδοι σεισμικής διασκόπισης με χρήση εκρηκτικών υλών), ή

iv. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και εγκεκριμένη προτυποποιημένη τεχνική μελέτη, σύμφωνα με το παράρτημα 2 του ν. 4512/2018 για τις περιπτώσεις που η προτεινόμενη έρευνα αφορά την πραγματοποίηση γεωτρήσεων ή την οποιαδήποτε επέμβαση σε βάθος επί του εδάφους με την πραγματοποίηση ερευνητικών στοών κ.λπ.

ν. Αντίγραφο της ΑΜΕ.

vi. Αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου.

β) για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 1 τηρείται φάκελος με τα ακόλουθα:

i. Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης του παραρτήματος II της παρούσας.

ii. Έγγραφη δήλωση υπογεγραμμένη από αρμόδιο επιστήμονα, ότι οι προβλεπόμενες ερευνητικές εργασίες δεν έχουν καμία επέμβαση επί του εδάφους,

iii. Αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου.

2. Ο φορέας επιδεικνύει τον φάκελο στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, όταν του ζητείται κατά τη διάρκεια ελέγχων.

Άρθρο 8
Μεταβολή Γνωστοποίησης


1. Αν πρόκειται να προστεθούν ή να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί, ο φορέας υποχρεούται σε προηγουμένη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ η γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος στο www.notifybusiness.gov.gr που υποστηρίζει τη διαδικασία.

2. Μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης της μεταβολής ο φορέας λαμβάνει αντίγραφο αποδεικτικού μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ ή του αντίστοιχου ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο οφείλει να τηρεί στο φάκελό του.

3. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 6, υποχρεούνται να κοινοποιούν τη γνωστοποίηση της μεταβολής των στοιχείων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στις αρμόδιες αρχές της παρ. 3 του άρθρου 6 προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της μεταβολής και να δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

Άρθρο 9 Παράβολο

1. Για την υποβολή της γνωστοποίησης καταβάλλεται παράβολο 100 ευρώ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 4442/2016. Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για τη γνωστοποίηση μεταβληθέντων στοιχείων εφόσον αυτά δεν αφορούν σε νέες ερευνητικές εργασίες.

2. Για τη χορήγηση «Άδειας Μεταλλευτικών Ερευνών» καταβάλλεται το παράβολο του άρθρου 23 του ν.δ. 210/ 1973 (Α΄ 277) όπως ισχύει.

3. Για τη χορήγηση της έγκρισης προτυποποιημένης τεχνικής μελέτης του παραρτήματος 2 του ν. 4512/2018 καταβάλλεται παράβολο 300 ευρώ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 4442/2016.

4. Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4442/2016.

Άρθρο 10 Κυρώσεις

1. α) Σε περίπτωση διεξαγωγής ερευνητικών εργασιών χωρίς προηγούμενη λήψη έγκρισης του άρθρου 2, επιβάλλεται στον φορέα πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ.

β) Σε περίπτωση διεξαγωγής ερευνητικών εργασιών χωρίς προηγούμενη λήψη έγκρισης του άρθρου 3, επιβάλλεται στον φορέα πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ.

2. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής γνωστοποίησης του άρθρου 4, ή παράλειψης υποβολής της μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης του άρθρου 8, ή δήλωσης αναληθών στοιχείων στη γνωστοποίηση, ή μη τήρησης στο φάκελο της επιχείρησης των προβλεπόμενων στο άρθρο 7 δικαιολογητικών και εφόσον ο φορέας έχει εξασφαλίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του άρθρου 7, επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

3. Το πρόστιμο του παρ. 2 δύναται να προσαυξάνεται ή να μειώνεται ως εξής:

α) Εάν διαπιστώνεται παράβαση καθ’ υποτροπή εντός δύο ετών από τη διαπίστωση της προηγούμενης, το πρόστιμο διπλασιάζεται.

β) Εάν ο φορέας ανταποκρίνεται και συμμορφώνεται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου, το πρόστιμο μπορεί να μειώνεται κατά 50%. Ειδικά στην περίπτωση που η παράβαση συνίσταται στη μη υποβολή του προβλεπόμενου παραβόλου, εάν ο φορέας συμμορφώνεται εντός πέντε (5) ημερών, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

4. Πέραν των προστίμων που προβλέπονται στην παρ. 2, εφόσον κατά τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών διαπιστωθεί ότι ο φορέας δεν τηρεί στο φάκελο της επιχείρησης τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της παρούσης δικαιολογητικά, ή έχει παραβιάσει οποιονδήποτε επιμέρους όρο και προϋπόθεση που προβλέπεται για την άσκηση της δραστηριότητας, επιβάλλονται όλες οι προβλεπόμενες στις ισχύουσες διατάξεις κυρώσεις.

5. Πριν από την επιβολή του προστίμου των παρ. 1 και 2, καλείται ο φορέας της δραστηριότητας να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. Εφόσον η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, εκδίδεται η απόφαση επιβολής προστίμου.

Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ* Συμπληρώνεται εναλλακτικά της Απόφασης υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)

Η απόφαση αυτή με τα παραρτήματά της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο