Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-02-2018 ]

Αριθμ. 159/16832/2018 Καθορισμός υποδειγμάτων εντύπων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας

(Καθορισμός υποδειγμάτων εντύπων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 159/16832/31-01-2018
 
(ΦΕΚ Β' 470/14-02-2018)
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του ν.4282/2014 «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 182),
β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98),
γ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής….» (Α΄ 114),
δ. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),
ε. της υπ’ αριθ. Υ200/2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Τσιρώνη» (Β΄ 3755),

2. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής – Σκοπός

Με την παρούσα καθορίζονται τα υποδείγματα των εντύπων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής σε υδάτινες και χερσαίες εκτάσεις και τα στοιχεία τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται σε αυτές, όπως αυτά εξειδικεύονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 4282/2014, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του ίδιου νόμου.

Άρθρο 2
Έντυπα Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας

1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας νέων μονάδων υδατοκαλλιέργειας και την επέκταση ή τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων, οι σχετικές αποφάσεις εκδίδονται, κατά περίπτωση για πλωτές και χερσαίες μονάδες ή ιχθυογεννητικούς σταθμούς, σύμφωνα με τα υποδείγματα Ι, ΙΙ και III της παρούσας.

2. Η αναμίσθωση υδάτινης έκτασης και η ανανέωση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και η τροποποίηση αυτής, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 23 του ν. 4282/2014. Οι σχετικές διοικητικές πράξεις ανανέωσης/τροποποίησης, περιλαμβάνουν μόνο τα στοιχεία που αφορούν τα σημεία μεταβολής, ενώ κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αρχικής άδειας.

3. Για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας υφιστάμενων μονάδων υδατοκαλλιέργειας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το παλαιότερο θεσμικό πλαίσιο, κατά την πρώτη ανανέωση ή τροποποίησή τους, οι αποφάσεις θα προσαρμόζονται στα υποδείγματα της παρούσας.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο