Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-11-2017 ]

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 5896/16.11.2017 Απόρριψη - Έντοκη επιστροφή - Πότε το δημόσιο επιστρέφει με τόκο

(Απόρριψη - Έντοκη επιστροφή - Πότε το δημόσιο επιστρέφει με τόκο)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Καλλιθέα, 16/11/2017
Αριθμός απόφασης: 5896

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α4

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604526
ΦΑΞ: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.

β. Τ ης παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).

γ. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»

δ. Της ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1440/τ. Β'/27.04.2017).

2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 001126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β’ / 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 19/06/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του , ΑΦΜ , κατοίκου Αθηνών, οδός κατά της τεκμαιρόμενης αρνητικής απάντησης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών επί της με αρ. πρωτ /02-03-2017 αίτησης του για το έντοκο των επιστραφέντων και αχρεωστήτως καταλογισθέντων και καταβληθέντων ποσών για Φορολογία Εισοδήματος της χρήσης 1997, συνολικού ποσού 65.973,64 € και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Τη με αριθμ. πρωτ. ΔΕΔ 1106082 ΕΙ/12-07-2017 Αίτηση Επίσπευσης του προσφεύγοντος.

6. Τη με αριθμ. πρωτ. ΔΕΔ 153515 ΕΙ/07-11- 2017 ΕΜΠ Αίτηση Επίσπευσης - Συμπληρωματικοί Λόγοι του προσφεύγοντος.

7. Τ ις απόψεις της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών.

8. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Επανεξέτασης Α4, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 19/06/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του , ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με τη πάροδο απράκτου τριμήνου από την υποβολή στη Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών της με αρ. πρωτ /02-03-2017 αίτησης του προσφεύγοντος για το έντοκο των επιστραφέντων και αχρεωστήτως καταλογισθέντων και καταβληθέντων ποσών για Φορολογία Εισοδήματος της χρήσης 1997, απορρίφθηκε σιωπηρώς το αίτημα του από το Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών.

Η ως άνω αίτηση αφορούσε το έντοκο σε επιστροφή φόρου που έγινε στον προσφεύγοντα από τη Δ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.

Συγκεκριμένα σε βάρος του προσφεύγοντος αρχικά εκδόθηκε το υπ'αριθμ /29-03-1999 μερικό φύλλο ελέγχου φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1998 (χρήση 1997), με το οποίο του καταλογίστηκε διαφορά κυρίου φόρου 44.676.966 δρχ. και πρόσθετος φόρος ανακρίβειας ποσού 18.056.774 δρχ. Κατά του ανωτέρω φύλλου ελέγχου φορολογίας εισοδήματος ο προσφεύγων άσκησε προσφυγή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων. Μετά από διάφορες δικαστικές αποφάσεις, τελικά με την /2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ακυρώθηκε το υπ'αριθμ /29-03-1999 μερικό φύλλο ελέγχου φορολογίας εισοδήματος.

Κατά την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων που αφορούσαν τον προσφεύγοντα, του επιστράφηκαν σταδιακά από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών τα σχετικά ποσά, που αφορούσαν το επίμαχο φύλλο ελέγχου, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Ο προσφεύγων με την προσβαλλόμενη αίτηση του, όπως και με άλλες αιτήσεις που έχει υποβάλει στο παρελθόν για το ίδιο θέμα, ισχυρίζεται ότι κατά την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων εσφαλμένως δεν του αποδόθηκαν τα επιστραφέντα ποσά εντόκως και προς τούτο ζητά την ορθή εκκαθάριση της υποθέσεως του.

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή και τις με αριθμ. πρωτ. ΔΕΔ 1106082 ΕΙ/12-07-2017 & ΔΕΔ 153515 ΕΙ/07-11-2017 ΕΜΠ Αιτήσεις Επίσπευσης ζητά την ορθή εκκαθάριση της υποθέσεως του, καθώς θεωρεί ότι οι σχετικές αιτήσεις (αιτήσεις με αρ. πρωτ. /02-06-2004, /07-02-2014, /19-03-2014, /20-03-2015, /09-05-2016, /05-07-2016 και /02-03-2017), μεταξύ αυτών και η προσβαλλόμενη πράξη, που έχει κατά καιρούς έχει υποβάλει στη Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών και τις οποίες μνημονεύει στην παρούσα ενδικοφανή προσφυγή του ως σχετικές, παραμένουν επί της ουσίας αναπάντητες, προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:

• Το δημόσιο έχει υποχρέωση καταβολής τόκων από την ημέρα που ένα ποσό καθίσταται απαιτητό.

• Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4174/2013 για τη καταβολή τόκων απαιτείται απλή αίτηση και όχι προσφυγή, αλλιώς παραβιάζεται η αρχή της δικονομικής ισότητας.

• Πρέπει να εφαρμοστεί η σχετική ΠΟΛ 1078/06-04-2015 και στα φυσικά πρόσωπα.

• Μετά την απόφαση ΣτΕ 4614/26-11-2013 και την απόφαση Δ. Εφ. 6286/2014 θα πρέπει να του επιστραφούν εντόκως με το ίδιο επιτόκιο που καταλογίζει το δημόσιο, όλα τα ποσά που αχρεωστήτως παρακρατήθηκαν, οι πρόσθετοι φόροι, οι προσαυξήσεις και τα παράβολα.

• Όποια καθυστέρηση αναφορικά με την εκκαθάριση της υπόθεσης δεν συνάδει με την αρχή της χρηστής διοίκησης,

Προς επίρρωση των ισχυρισμών του, ο προσφεύγων επικαλείται τη γνωμοδότηση της Ολ/ ΝΣΚ 248/2016.

Επειδή σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013: «Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη ή παρέλειψε την έκδοσή της και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν ή από τη συντέλεση της παράλειψης.»

Επειδή στην έννοια «οποιαδήποτε πράξης» έχει εκδοθεί σε βάρος υπόχρεου, εντάσσονται οι πράξεις προσδιορισμού κύριου ή πρόσθετου φόρου, προστίμου, προσαυξήσεων, ή και τελών ή πράξη επιβολής οποιασδήποτε κυρώσεως για παράβαση της φορολογικής εν γένει νομοθεσίας που έχει εκδοθεί σε βάρος του ακόμα και η απόρριψη εν όλω ή εν μέρει συγκεκριμένου αιτήματός του από τη Φορολογική Αρχή που αναφέρεται σε φορολογική διαφορά.

Επειδή δεν προσβάλλονται παραδεκτώς με ενδικοφανή προσφυγή πράξεις των διοικητικών οργάνων που στερούνται εκτελεστότητας, επειδή δεν θεσπίζουν κανόνα δικαίου. Τέτοιες πράξεις είναι μεταξύ άλλων οι βεβαιωτικές πράξεις, με τις οποίες δηλώνεται η εμμονή της Διοίκησης σε προγενέστερη διοικητική πράξη, χωρίς νέα ουσιαστική έρευνα.

Επειδή όπως προαναφέρθηκε, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή προσβάλλεται η τεκμαιρόμενη αρνητική απάντηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών επί της με αρ. πρωτ. /02-03-2017 αίτησης του προσφεύγοντος για το έντοκο των επιστραφέντων και αχρεωστήτως καταλογισθέντων και καταβληθέντων ποσών για Φορολογία Εισοδήματος της χρήσης 1997, συνολικού ποσού 65.973,64 €.

Επειδή από την εξέταση του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης προκύπτει ότι :

A) ο προσφεύγων αρχικά με τη με αρ. πρωτ /02-06-2004 αίτηση του προς τη Δ.Ο.Υ. Ι' Αθηνών είχε ήδη υποβάλει το αίτημα του για το έντοκο των επιστραφέντων και αχρεωστήτως καταλογισθέντων και καταβληθέντων ποσών για Φορολογία Εισοδήματος της χρήσης 1997 και

B) ο προσφεύγων ί)με τη με αρ. πρωτ /09-05-2016 αίτηση του και ii) με τη με αρ. πρωτ /05-07-2016 αίτηση του προς τη Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών είχε ήδη υποβάλει το αίτημα του για το έντοκο των επιστραφέντων και αχρεωστήτως καταλογισθέντων και καταβληθέντων ποσών για Φορολογία Εισοδήματος της χρήσης 1997. Ακολούθως η Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών με το με αρ. πρωτ /08-07-2016 έγγραφο του Προϊσταμένου της απάντησε αρνητικά στο προαναφερόμενο αίτημα του προσφεύγοντος όσον αφορά το έντοκο της επιστροφής.

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013, ο προσφεύγων εφόσον αμφισβητούσε την με αρ. πρωτ /08-07-2016 ρητή αρνητική απάντηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών που εκδόθηκε σε βάρος του, όφειλε να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση αυτής της πράξης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν, κάτι που δεν έπραξε. Αντί αυτού επανήλθε εκ νέου με τη με αρ. πρωτ /02-03-2017 αίτηση του προς τη Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών αιτούμενος το έντοκο των επιστραφέντων και αχρεωστήτως καταλογισθέντων και καταβληθέντων ποσών για Φορολογία Εισοδήματος της χρήσης 1997.

Ωστόσο το θέμα που τέθηκε και πάλι από τον προσφεύγοντα με την με αρ. πρωτ /02-03-2017 αίτηση του προς τη Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών είχε ήδη κριθεί από τη φορολογική διοίκηση.

Επειδή η τεκμαιρόμενη αρνητική απάντηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών επί της με αρ. πρωτ /02-03-2017 αίτησης του για το έντοκο των επιστραφέντων και αχρεωστήτως καταλογισθέντων και καταβληθέντων ποσών για Φορολογία Εισοδήματος της χρήσης 1997, συνολικού ποσού 65.973,64 €, δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη, καθώς το θέμα που τέθηκε εκ νέου από τον προσφεύγοντα με την με αρ. πρωτ /02-03-2017 αίτηση του προς τη Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών έχει ήδη κριθεί από τη φορολογική διοίκηση. Ως εκ τούτου απαραδέκτως υποβάλλεται το εν λόγω αίτημα του προσφεύγοντος.

Επειδή άλλωστε με την υπ'αριθμ. 4614/2013 απόφαση του ΣτΕ απορρίφθηκε ως αβάσιμος ο ισχυρισμός του προσφεύγοντα περί έντοκης επιστροφής καθόσον σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη σκέψη 7 : «Επειδή, τέλος, προβάλλεται ότι η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση είναι αναιρετέα, κατά το μέρος που παρέλειψε να διατάξει την έντοκη επιστροφή στον αναιρεσείοντα των ποσών του πρόσθετου φόρου, που ο ίδιος είχε καταβάλει μετά την έκδοση της αναιρεθείσας υπ'αριθμ. 755/2003 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι, μολονότι με την πρωτόδικη απόφαση, με την οποία είχε γίνει εν μέρει δεκτή η προσφυγή του, δεν είχε αναγνωρισθεί υπέρ του δικαίωμα λήψεως τόκων, με τη δε έφεσή του δεν είχε προβάλει σχετική αιτίαση κατά της πρωτόδικης αποφάσεως, συνεπώς, το ζήτημα της οφειλής ή μη τόκων δεν μεταβιβάστηκε στο διοικητικό εφετείο (πρβλ. ΣτΕ 2922/2004). Και τούτο ανεξαρτήτων του ότι ο ανιαρεσών δεν είχε υποβάλει, ως εδύνατο, αυτοτελές αίτημα καταβολής τόκων με την προσφυγή του (ΣτΕ 248/2008 Ολ.).»

Επειδή η Φορολογική Διοίκηση επέστρεψε τα σχετικά ποσά, που αφορούσαν το επίμαχο φύλλο ελέγχου ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, συμμορφούμενη στις αποφάσεις:
/2003, /2009 και /2014 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (η τελευταία εκδόθηκε κατόπιν παραπομπής με τη προαναφερθείσα υπ'αριθμ. 4614/2013 απόφαση του ΣτΕ).

Επειδή δεν τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του Ν. 4174/2013, η οποία, σύμφωνα με τη παράγραφο 16 του άρθρου 72 του ίδιου νόμου, εφαρμόζεται για αιτήσεις επιστροφής που υποβάλλονται από την 01/01/2014 και εφεξής. Και τούτο διότι η Φορολογική Διοίκηση ενήργησε σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και όχι κατόπιν αιτήματος του φορολογούμενο που υποβλήθηκε το πρώτον σε αυτή.

Αποφασίζουμε

την απόρριψη της με αριθμό πρωτοκόλλου /19-06-2017 ενδικοφανούς προσφυγής του , ΑΦΜ , κατά της τεκμαιρόμενης αρνητικής απάντησης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών επί της με αρ. πρωτ /02-03-2017 αίτησης του για την καταβολή τόκων επί του επιστραφέντος ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ΦΕφπ για το οικονομικό έτος 1998.

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σ η μ ε ί ω σ η: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο