Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-02-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/1293/26/2018 Πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα - Οδηγίες για την έκπτωση 20% του άρθρου 142 του Ν. 4495/2017

(Ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 142 του Ν. 4495/2017)

Κατηγορία: Λοιπά

Ημ/νια: 13/02/2018
Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/1293/26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αμαλιάδος 17, ΑΘΗΝΑ
Ταχ. Κώδικας: 115 23
Τ/ομοιότυπο: 210 6437 326
Πληροφορίες: Γρηγ. Ζαχαριά
Τηλέφωνο: 213 1515 256
Ηλ. Δ/νση: [email protected]

ΘΕΜΑ: Ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 142 του Ν. 4495/2017

Σχετ.: Το με αρ. πρ. 60782/οικ.5205/29-12-2017 έγγραφό σας (αρ. πρ. ΥΠ.Π.ΕΝ. 1293/10-01-2018)

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, αναφέρονται τα κάτωθι:

1. Η έκπτωση 20% του άρθρου 142 του Ν. 4495/2017, εφαρμόζεται σε:

Α) Περιοχές όπου ισχύει το αντικειμενικό σύστημα αξιών.

Β) Περιοχές όπου η αξία της γης υπολογίστηκε με πρακτικό Επιτροπής του Π.Δ. 5/86, μετά την έκδοση του Ν. 4495/2017.

2. Έκδοση πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα: Εκδίδεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, για κάθε κύριο ακινήτου που εμπίπτει στην περιοχή ένταξης ή επέκτασης, όπως φαίνεται στον πίνακα της πράξης εφαρμογής.

Επιβάλλεται η ταυτόχρονη έκδοση των πράξεων επιβολής της εισφοράς σε χρήμα για όλες τις ιδιοκτησίες, όλων των ιδιοκτητών, που εμπίπτουν στην περιοχή της Πράξης Εφαρμογής. Δεν προβλέπεται η έκδοσή τους σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ανεξαρτήτως ιδιοκτήτη και Ο.Τ.

Η πράξη επιβολής της εισφοράς σε χρήμα εκδίδεται «για κάθε κύριο ακινήτου», επομένως αφορά στο σύνολο των ιδιοκτησιών του που εμπίπτουν στην περιοχή της Πράξης Εφαρμογής και όχι για μόνο ένα από αυτά. Δεν προβλέπεται η έκδοση χωριστών πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα για κάθε οικόπεδο του ίδιου ιδιοκτήτη.

Βεβαίωση πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα: Εκδίδεται από την αρμόδια οικονομική Υπηρεσία και είναι η πράξη με την οποία η οφειλή γίνεται απαιτητή και ο «υπόχρεος» καθίσταται «οφειλέτης».

Επίδοση πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα: Επιδίδεται στους υπόχρεους ιδιοκτήτες με αποδεικτικό επίδοσης.

3. «Η ως άνω μείωση και ο αντίστοιχος συμψηφισμός δεν εφαρμόζονται σε βεβαιωθείσες και ολοσχερώς καταβληθείσες εισφορές….» εννοείται ότι:

3.1. Αν έχει εξοφληθεί η εισφορά σε χρήμα ή προκύπτει υπόλοιπο υπέρ του οφειλέτη, αυτό δεν επιστρέφεται.

3.2. Για βεβαιωθείσες οφειλές στις οποίες έχει ήδη επιβληθεί η έκπτωση 20% της παραγράφου 7 του Ν. 1337/1983, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν. 4315/2014, δεν εφαρμόζεται η έκπτωση του νέου Νόμου (4495/2017).

4. Η μείωση 20% του άρθρου 142 του Ν. 4495/2017, εφαρμόζεται στο αρχικό ποσό της εισφοράς σε χρήμα και εκδίδεται η νέα πράξη επιβολής της εισφοράς σε χρήμα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, μέσα σε έξι (6) μήνες.

Ακολούθως, οι νέες πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα θα αποστέλλονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία, η οποία υποχρεούται να προβεί στον υπολογισμό της νέας οφειλής (αφού αφαιρεθούν τα ήδη καταβληθέντα και γίνει ο αντίστοιχος συμψηφισμός).

Σε κάθε περίπτωση που προκύψει τυχόν υπόλοιπο προς όφελος του οφειλέτη, (δηλαδή έχει πληρωθεί το 80% και πλέον της εισφοράς σε χρήμα) αυτό δεν επιστρέφεται αλλά η οφειλή βεβαιώνεται ως εξοφληθείσα. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις βεβαιώνεται το υπόλοιπο της οφειλής.

Όλες οι πράξεις που θα προκύψουν από την ανωτέρω διαδικασία επιδίδονται με αποδεικτικό στους οφειλέτες.

5. Για το υπόλοιπο οφειλής που θα προκύψει από την νέα επιβολή εισφοράς σε χρήμα ισχύει ο τρόπος ρύθμισης σε δόσεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 1337/1983, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 4315/2014.

6. Για το δικαίωμα Διοικητικής Προσφυγής ισχύει ότι ίσχυε μέχρι σήμερα. Σε περιπτώσεις που εκκρεμεί η εκδίκαση προσφυγής σε Διοικητικό Δικαστήριο, αφού εφαρμοστεί διαδικασία του υπολογισμού των νέων οφειλών της παρ. 4.1. της παρούσας, η Υπηρεσία θα πρέπει να γνωστοποιήσει τα νέα δεδομένα στο Δικαστήριο.

7. Η έκπτωση 20%, του Ν. 4495/2017 εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις χρηματικής οφειλής και όχι σε περιπτώσεις άλλων συμψηφισμών π.χ. μετατροπή εισφοράς χρήματος σε γη. Αυτό συμβαίνει διότι με την έκδοση του νόμου δεν μειώνεται η αξία της γης αλλά εφαρμόζεται η έκπτωση 20% επί των αρχικών εισφορών σε χρήμα, προς διευκόλυνση των οφειλετών για αποπληρωμή τους.

8. Σε πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα που εκδίδονται για πρώτη φορά μετά την έκδοση του Ν. 4495/2017 εξακολουθεί να ισχύει η έκπτωση 20% της εφάπαξ καταβολής του άρθρου 2 του Ν. 4315/2014, εφόσον επιλεγεί από τον οφειλέτη η καταβολή του συνολικού ποσού εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την πράξη επιβολής της εισφοράς, ταυτόχρονα με την έκπτωση που προβλέπει ο νέος νόμος.

Συγκεκριμένα, θα εφαρμοστεί πρώτα η έκπτωση 20% του Ν. 4495/2017 και ακολούθως, εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει την εφάπαξ καταβολή, θα υπολογιστεί και η έκπτωση 20% της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.1337/1983, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4315/2014.

Η προθεσμία του ενός (1) έτους, για την εφάπαξ καταβολή, αρχίζει από την ημερομηνία του αποδεικτικού επίδοσης και ισχύει μόνο για πράξεις επιβολής που εκδίδονται για πρώτη φορά μετά την έκδοση του Ν. 4495/2017. Σε περιπτώσεις επανέκδοσης ή σε αυτές που έχουν ήδη καταβληθεί δόσεις ή έχει καταβληθεί το 30% για δικαιοπραξίες, δεν υφίσταται το δικαίωμα της έκπτωσης 20% της εφάπαξ καταβολής.

9. Η αναφορά του Νόμου: «…η προθεσμία καταβολής των οφειλών δύναται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου να υπολογίζεται από την ημερομηνία της νέας πράξης επιβολής εισφοράς.» αφορά στις εκ νέου υπολογισμένες χρηματικές υποχρεώσεις και όχι στις προσαυξήσεις αυτών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Αυτές εξακολουθούν να οφείλονται.

Η προθεσμία για την καταβολή των οφειλών υπολογίζεται από την ημερομηνία του αποδεικτικού επίδοσης.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΤ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο